ELY-keskukset

Understöd kan sökas för hantering av avloppsöversvämningar

Dela

Understöd från effektiveringsprogrammet för vattenskydd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas under tiden 18.10.-30.11.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Totalt finns det reserverat ca. 2 miljoner euro i understöd för ändamålet. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att förebygga och minimera avloppsöversvämningar. Understöd kan beviljas bland annat för ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet och till projekten som utveckling av ny teknologi och pilotprojekt för kartläggning, rapportering, förebyggande och minskning av översvämningar.

Hanteringsmetoder för avloppsöversvämningarna

Hanteringsmetoderna kan grovt indelas i åtgärder som förebygger översvämningar samt i åtgärder som minimerar miljöskador vid översvämningar. Det är viktigt att koncentrera sig på att förebygga översvämningar nu när nederbördsmängderna och störtregnen i Finland förutspås öka i takt med att klimatet blir varmare.

Projekt som understöds

Ansökningar önskas särskilt inom följande ämnesområden:

- Ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet inom kommunorganisationen (planering av områdesanvändningen, planläggning, miljö- och hälsoskydd, vattentjänstverk, kommunala beslutsfattare)

- Utveckling av kartläggningen av de strukturella läckagepunkterna och förfarandena för hantering av läckage i separata avloppssystem

- Nya metoder för utredning av avloppssystemets skick och utveckling av dessa

- Utveckling av fjärrövervakningen för översvämningar (inkluderar lokalisering av osynliga översvämningar, risk t.ex. i grundvattenområden)

- Utveckling av nya metoder och samarbetsformer mellan organisationer i kartläggningen av översvämningar och fastställandet av deras läge i förhållande till miljön
        - Känsliga områden (badstränder, vattentäkter, stadsbäckar, grundvattenområden)
        - Förfaranden för hantering av översvämningar i känsliga områden

- Riskhantering i fråga om pumpstationernas funktionssäkerhet
        -Tillämpning av god praxis

Del av programmet för effektiverat vattenskydd

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen är en del av vattenskyddets effektiveringsprogram. Minskningen av skadliga ämnen omfattar tre prioriteringsområden: kommunala avloppsvatten i avloppsnätet, dagvatten och blandavlopp.

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiverat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön och finansierar forskning och utvecklingsarbete.

Närmare uppgifter om understödet och hur man ansöker om det finns i ansökningsanvisningarna

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Savolax

Finansieringsexpert Esa Pekonen, tfn 0295 024 159, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Projektchef Anitta Sihvonen, tfn 0295 024 064, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Miljöplanerare Tuula Vanhanen, tfn 0295 024 133, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum