ELY-keskukset

Understöd kan sökas för hantering av avloppsöversvämningar

Dela

Understöd från effektiveringsprogrammet för vattenskydd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas under tiden 18.10.-30.11.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Totalt finns det reserverat ca. 2 miljoner euro i understöd för ändamålet. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att förebygga och minimera avloppsöversvämningar. Understöd kan beviljas bland annat för ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet och till projekten som utveckling av ny teknologi och pilotprojekt för kartläggning, rapportering, förebyggande och minskning av översvämningar.

Hanteringsmetoder för avloppsöversvämningarna

Hanteringsmetoderna kan grovt indelas i åtgärder som förebygger översvämningar samt i åtgärder som minimerar miljöskador vid översvämningar. Det är viktigt att koncentrera sig på att förebygga översvämningar nu när nederbördsmängderna och störtregnen i Finland förutspås öka i takt med att klimatet blir varmare.

Projekt som understöds

Ansökningar önskas särskilt inom följande ämnesområden:

- Ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet inom kommunorganisationen (planering av områdesanvändningen, planläggning, miljö- och hälsoskydd, vattentjänstverk, kommunala beslutsfattare)

- Utveckling av kartläggningen av de strukturella läckagepunkterna och förfarandena för hantering av läckage i separata avloppssystem

- Nya metoder för utredning av avloppssystemets skick och utveckling av dessa

- Utveckling av fjärrövervakningen för översvämningar (inkluderar lokalisering av osynliga översvämningar, risk t.ex. i grundvattenområden)

- Utveckling av nya metoder och samarbetsformer mellan organisationer i kartläggningen av översvämningar och fastställandet av deras läge i förhållande till miljön
        - Känsliga områden (badstränder, vattentäkter, stadsbäckar, grundvattenområden)
        - Förfaranden för hantering av översvämningar i känsliga områden

- Riskhantering i fråga om pumpstationernas funktionssäkerhet
        -Tillämpning av god praxis

Del av programmet för effektiverat vattenskydd

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen är en del av vattenskyddets effektiveringsprogram. Minskningen av skadliga ämnen omfattar tre prioriteringsområden: kommunala avloppsvatten i avloppsnätet, dagvatten och blandavlopp.

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiverat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön och finansierar forskning och utvecklingsarbete.

Närmare uppgifter om understödet och hur man ansöker om det finns i ansökningsanvisningarna

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Savolax

Finansieringsexpert Esa Pekonen, tfn 0295 024 159, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Projektchef Anitta Sihvonen, tfn 0295 024 064, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Miljöplanerare Tuula Vanhanen, tfn 0295 024 133, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet1.7.2022 14:14:42 EEST | Tiedote

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum