Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Utmanande för välfärdsområdena att hålla tidsfristerna enligt barnskyddslagen

Dela
Kommunerna har besvarat THL:s undersökning om behandlingstiderna enligt barnskyddslagen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har behandlat 18 kommuners svar som tillsynsärenden. Syftet med tillsynen är att säkerställa att varje klients ärende behandlas inom den tid som anges i lagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har övervakat hur tidsfristerna enligt barnskyddslagen hålls i kommunerna i regionen. Kommunerna besvarade Institutet för hälsa och välfärds (THL) lagstadgade undersökning om tidsfristerna inom barnskyddet. Undersökningen gällde perioden 1.10.2021–31.3.2022. Svaren från de kommuner där tidsfristerna enligt barnskyddslagen hade överskridits behandlades vid regionförvaltningsverket som tillsynsärenden. Antalet kommuner som inte kunnat hålla tidsfristerna ökade inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område jämfört med tidigare granskade perioder.

Svaren från 18 kommuner eller samkommuner i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område behandlades som tillsynsärenden. I sex kommuner hade tidsfristerna överskridits rätt lite och kommunerna hade åtgärdat situationen eller vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till situationen efter att de hade besvarat THL:s undersökning. De flesta av de här kommunerna hade inte heller överskridit tidsfristerna under den tidigare granskningsperioden.

Regionförvaltningsverket gjorde sju kommuner eller samkommuner uppmärksamma på att barnskyddslagens tidsfrister ska följas och för en del även på att tidsfristerna ska statistikföras korrekt och rapporteras på ett tillförlitligt sätt. Flera kommuner hade fortfarande gjort felaktiga och bristfälliga anteckningar i datasystemen om bedömningarna av servicebehovet. Det här leder årligen till felaktiga uppgifter i THL:s undersökning om tidsfristerna och således alltså också till onödiga tillsynsåtgärder.

Under den period som granskades stack de kommuner ut där situationen har upprepats flera gånger och som inte har kunnat hålla tidsfristerna enligt barnskyddslagen trots att de vidtagit åtgärder. Regionförvaltningsverket gav Lojo stad, Vanda stad och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun en allvarlig anmärkning. I de här kommunerna var det svårt att rekrytera socialarbetare och det rådde brist på personal som uppfyller behörighetsvillkoren. Trots att kommunerna hade ökat socialarbetarresursen på grund av större arbetsbörda hade man inte fått behöriga personer till tjänsterna, utan bedömningarna gjordes delvis med hjälp av tillfälligt anställda och visstidsanställda. En del av vakanserna hade inte alls kunnat tillsättas. I de här kommunerna och samkommunerna överskreds de lagstadgade tidsfristerna avsevärt. Även Forssaregionens välfärdssamkommun och Borgå stad fick en anmärkning.

Regionförvaltningsverket betonar att varje klient inom barnskyddet har rätt att få sin sak behandlad inom den tidsfrist som anges i lagen. Från och med ingången av 2023 ska välfärdsområdena rikta sina resurser på så sätt att barnskyddsärenden i alla situationer kan behandlas utan dröjsmål och i enlighet med lagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland vidtog följande åtgärder i samband med den riksomfattande övervakningen av tidsfristerna inom barnskyddet:

Kommuner eller samkommuner som fick en anmärkning

 • Forssaregionens välfärdssamkommun
 • Lojo
 • Borgå
 • Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
 • Vanda

Kommuner eller samkommuner som gjordes uppmärksamma på ett lagenligt förfarande

 • Heinola
 • Tavastehus
 • Janakkala
 • Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård
 • Kyrkslätt
 • Kymmenedalens social- och hälsovårdssamkommun
 • Vård- och omsorgssamkommunen Karviainen

Regionförvaltningsverket följer även i fortsättningen utgående från THL:s undersökningar upp att välfärdsområdena håller de tidsfrister som finns angivna i barnskyddslagen.

Om tidsfristerna fortsättningsvis överskrids kan regionförvaltningsverket vidta nödvändiga fortsatta åtgärder (lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) 47 och 48 §).

Mer information

överinspektör för socialvården Elina Haahti, tfn 0295 016 440
överinspektör för socialvården Sari Husa, tfn 0295 017 361
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum