Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Utsikterna för vinterunderhållet av landsvägar

Dela

Utgångspunkten för vinterunderhållet av landsvägarna är att säkerställa en säker och smidig trafik. Förändringar i väderleksförhållandena jämfört med tidigare årtionden har gjort att vintrarna har blivit en utmaning i fråga om vinterunderhåll och naturligtvis också ur väganvändarnas synvinkel. Det är svårt att förutspå hur den kommande vintern ser ut, men de senaste vintrarna har visat att vintrarna kan vara mycket olika varandra. Under de senaste vintrarna har plötsliga förändringar i väglaget med återkommande milda perioder mitt i vintern framhävts. När vädret blir varmare sköljer regnet bort saltet eller sanden från vägen och vattnet fryser till på vägytan

Snö som faller på en ytmenföresdrabbad grusväg som mjukats upp av regn kan inte plogas på ett säkert sätt med en frontplog. Situationen är svårast när snöfallet plötsligt ändras till regn. Då fryser vattnet till på vägens yta och halkan kan inte bekämpas på förhand. Det tar timmar innan alla vägar har blivit plogade och halkbekämpningen är utförd. Således fordras att vinterunderhållsåtgärderna är mångsidiga och beredskap för föränderliga väderleksförhållanden. Vintern står nu vid dörren, vinterhastigheterna är i bruk och underhållsentreprenörerna är redo att möta vinterns utmaningar.

Det är skäl för väganvändarna att förbereda sig på varierande väderleksförhållanden under den kommande vintern. Det är viktigt att anpassa egen körhastighet till det rådande väglaget, hålla tillräckligt säkerhetsavstånd, reservera tillräckligt med tid och ha tålamod i trafiken. Vinterunderhållsfordonen är också en del av vintertrafiken som väganvändaren bör ta hänsyn till genom att vara särskilt försiktig vid möte exempelvis med plogningsfordon.

Verkställande och kvalitetssäkring av vinterunderhållet på landsvägarna

På statliga landsvägar ansvarar Trafikledsverket och NTM-centralerna för underhållet. Trafikledsverket ansvarar för vinterunderhållets riktlinjer och enhetlighet och NTM-centralerna konkurrensutsätter, sluter avtal och övervakar entreprenaderna. Vinterunderhållet på landsvägarna genomförs i hela landet genom entreprenadarbete och entreprenaderna är fleråriga, omfattande serviceavtal. I den nya modellen för underhållsentreprenader för landsvägar har man försökt fördela riskerna bättre och entreprenaderna grundar sig på riktpris och betalningsgrunden är faktiska arbeten. Kvalitetsnivån styrs av de riksomfattande riktlinjerna för verksamheten, som Trafikledsverket har fastställt. Den nya entreprenadmodellen för landsvägsunderhåll tas stegvis i bruk i samband med konkurrensutsättning och den är i bruk i alla entreprenader senast hösten 2023.

Med avsikt på arbetsbörda och materialåtgång kan vintrarna vara mycket olika, vilket har varit orsaken till att det gjorts upp en riskfördelningsmodell för avtalen. De nya avtalsmodellerna är i bruk under den kommande vinterperioden i underhållsentreprenaderna för Lappo, Seinäjoki och Karleby.

Bekämpning av halka och plogningsåtgärder på vägarna

I fråga om halkbekämpning är framförhållning viktigt. Under vinterperioden gäller jourtjänstgöring dygnet runt i alla underhållsentreprenader. Typiska halkbekämpningsåtgärder är saltning, sandning och uppruggning av den snöiga eller isiga vägytan. Framförhållande underhållsåtgärder på vägarna utförs vanligen under kvällen och natten. När väglaget förändras startas underhållsåtgärderna oberoende av klockslag i enlighet med åtgärdsbehovet.

Utgångspunkten för plogningen är att de livligast trafikerade vägarna plogas först och man ser till att förhållandena håller jämn kvalitet dygnet runt. Målet på livligt trafikerade vägar och på lättrafikleder är att snödjupet ska vara högst några centimeter och att vägytorna således ska vara huvudsakligen bara. Underhållssträckornas längd påverkar läget på lågtrafikerade vägar såtillvida att det tillfälligtvis kan vara 10 centimeter snö på vägen – och till och med mer när snön bildar rikligt med drivor.

Vinterunderhållets fem punkter

1) Halkan bekämpas alltid i mån av möjlighet med framförhållning. Vägen saltas ofta på kvällen och natten och friktionen på vägar med packad snö upprätthålls genom att rugga upp ytan och sanda vägen.

2) De livligast trafikerade vägarna plogas först. Målet är att det inte ska få vara mer än några centimeter snö på livligt trafikerade vägar eller på gång- och cykelvägar.

3) På livligt trafikerade vägar bekämpas halka med salt och på andra vägar med sand och genom att rugga upp den isiga vägytan.

4) Respons kan ges på vinterunderhållet av vägarna. Responsen kan ges exempelvis I Responskanalen: https://palautevayla.fi/aspa

5) I webbtjänsten Trafikläget finns aktuell information om väglaget och vinterunderhållet. I tjänsten finns bl.a. vägkameror och uppgifter om när vinterunderhållsåtgärder har utförts på vägen. Tjänsten finns på adress https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Nyttiga länkar om vinterunderhåll

Informationspaket om vinterunderhåll av vägar (vayla.fi, på finska)

Vinterunderhåll av vägar (vayla.fi)

Trafikens kundservice, 0295 020 601 (rådgivning och respons, mån-fre, kl. 9-16)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24 h)

Kontakter

Marko Kantanen
Ledande väghållningsexpert, Väghållningsplanering
NTM-centralen i Södra Österbotten
tel. 0295 027 023
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Ville-Petteri Luomanen
Väghållningsexpert, Väghållningsplanering
NTM-centralen i Södra Österbotten
tel. 0295 027 743
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Ladda ned bild
NTM-centralen i Södra Österbottens entreprenadområden för vinterunderhållet.
NTM-centralen i Södra Österbottens entreprenadområden för vinterunderhållet.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum