Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vaikuta vesiin - kerro mielipiteesi vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnasta

Jaa

ELY-keskukset ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Samaan aikaan eri tahoja kuullaan myös tulvariskien hallintasuunnitelmista sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman ehdotuksesta. Suunnitelmien kuuleminen kestää 14.5.2021 saakka, johon asti jokainen voi vaikuttaa niiden sisältöön.

Vesien tilan parantaminen ja tulvariskien hallinta vaatii tekojen, rahan ja pitkäjänteisyyden lisäksi hyvää suunnittelua. ELY-keskusten laatimat ehdotukset suunnitelmiksi koskevat vuosia 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tärkeimpänä tavoitteena ja suurimpana haasteena on ravinnekuormituksen alentaminen. Tulvariskien hallinnan tavoitteena on ehkäistä ihmisille ja yhteiskunnallisesti tärkeille toiminnoille aiheutuvia vahinkoja. Kaikilla toimialoilla on mahdollisuuksia ja keinoja edistää kestävää vesien käyttöä ja samalla ihmisten ja luonnon hyvinvointia.

Ravinnekuormitusta vähentämällä edistetään vesienhoitoa

Vesienhoidon tavoitteena niin Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa ja koko EU:ssa on vesien hyvän tai erinomaisen tilan saavuttaminen ja säilyttäminen pinta- ja pohjavesissä vuoteen 2027 mennessä. Pintavesien hyvä ekologinen tila tarkoittaa, että esimerkiksi kalojen, pohjaeläinten, vesikasvien ja planktonlevien esiintymisessä ja lajistossa on korkeintaan vähäisiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia muutoksia.

Pintavesien hyvän tilan saavuttamiseksi on alueellemme suunniteltu ravinnekuormitusta vähentäviä valuma-aluetoimenpiteitä. Lisäksi on suunniteltu vesistökunnostuksia, jotka kohdistuvat suoraan jokiin, järviin ja rannikkovesiin. Suunnittelu on luonteeltaan yleispiirteistä. Toimenpiteet tarkentuvat mm kuulemispalautteen pohjalta ja varsinkin toimenpiteiden toteutusvaiheessa 2022–2027. Suunnitellut toimenpiteet löytyvät alueemme toimenpideohjelman luonnoksesta ja kuultavana olevasta vesienhoitosuunnitelmasta.

– Yli kaksi kolmasosaa alueemme jokivesistä on hyvää huonommassa tilassa, osa jopa huonossa tilassa, kertoo ryhmäpäällikkö Vincent Westberg. Tilaa ovat heikentäneet ja heikentävät mm. voimakas ravinnekuormitus, vesirakentamisen vaikutukset sekä useissa vesistöissä erityisesti happamien sulfaattimaiden ja maankuivatuksen aiheuttama happamuus ja korkeat metallipitoisuudet. Esimerkiksi fosforin kokonaiskuormitusta pitäisi alentaa nykyisestä lähes kolmannes. Muita haasteita ovat vesistöjen rakenteelliset muutokset, kuten esimerkiksi kalojen nousuesteet.

Järvet ovat pääosin tyydyttävässä tilassa, mutta myös välttävässä sekä toisaalta hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevia järviä löytyy. Suurin syy järvien heikentyneeseen tilaan on maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon hajakuormitus. Rannikkovesien osalta sisäsaaristo on lähes kokonaan korkeintaan tyydyttävässä tilassa. Sisäsaaristoalueiden tilaa heikentää jätevesien ja jokien tuoma ravinnekuormitus, jolle matalat ja suljetut saariston alueet ovat herkkiä.

Maankäytön suunnittelu ja omatoiminen varautuminen avainasemassa tulvariskien hallinnassa

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on ehkäistä tulvista aiheutuvia vahinkoja ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, vesi- ja energiahuollon kaltaisille tärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä taloudelle. Hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet, joilla alueiden tulvariskiä pyritään vähentämään.

Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta viisi sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella: Lapua Lapuanjoella, Ilmajoki–Seinäjoki ja Ylistaro–Koivulahti Kyrönjoella, Laihia–Tuovila–Runsor Laihianjoella sekä Lapväärtti Lapväärtin-Isojoella. Tulvakartoitusten perusteella on arvioitu, että kerran sadassa vuodessa toistuva tulva voi aiheuttaa näillä alueilla jopa kymmenien miljoonien eurojen vahinkoja ja uhata useita satoja ihmisiä. Tulva uhkaa merkittävästi myös liikenneyhteyksiä kaikilla merkittävillä tulvariskialueilla. Vesistöalueille, joilla on yksi tai useampi merkittävä turvariskialue, on laadittu ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027. Suunnitelmiin toivotaan palautetta tulva-alueiden viranomaisilta, asukkailta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta.

– Kaikissa parhaillaan nähtävillä olevissa suunnitelmaehdotuksissa painotetaan maankäytön suunnittelun ja omatoimisen varautumisen merkitystä, toteaa vesitalousasiantuntija Erika Saarenpää. Tulvariskit sähkö- ja tieliikenneyhteyksille on tuotu esiin entistä enemmän ja keskeisesti esillä ovat myös tulvatorjunnan toimenpiteet, yhteistyö ja tulvatiedottaminen. Lisäksi korostetaan pienimuotoisia toimenpiteitä vesien pitämiseksi valuma-alueilla, joita ovat mm. kosteikkojen rakentaminen, hulevesien hallinta sekä käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden muuttaminen kosteikoiksi.

Merenhoidolla parannetaan Itämeren tilaa

Helmikuun alussa kuultavaksi on julkaistu myös päivitetty merenhoitosuunnitelma, jonka avulla pyritään parantamaan Itämeren tilaa. Suunnitelma sisältää 65 eri merenhoidon toimenpidettä, jotka liittyvät esimerkiksi rehevöitymiseen, roskaantumiseen, vedenalaiseen meluun sekä merenpohjan fyysisiin vahinkoihin. Suunnitelmasta voi antaa palautetta Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Odotamme innolla palautettasi! Asiakirjat löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Anna palautetta suunnitelmista

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesienhoito: Vincent Westberg, ryhmäpäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 956, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tulvariskien hallinta: Erika Saarenpää, vesitalousasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 028 027, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Merenhoito: Anna Bonde, johtava asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 777, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan merimetsoyhteistyöryhmä on käynnistänyt alueellisen merimetson toimenpidesuunnitelman päivitystyön12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2019 julkaistussa kansallisessa merimetsostrategiassa asetettiin alueellisten yhteistyöryhmien tehtäväksi koostaa omaa aluettaan koskeva suunnitelma tai selvitys, jossa nostetaan esille alueella esiintyviä ongelmakohteita ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle on vuonna 2017 tehty merimetson toimenpidesuunnitelma, jonka päivitystyö on nyt käynnissä.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluihin vuonna 202012.4.2021 08:32:06 EEST | Tiedote

“Asiantuntevaa ja asiallista palvelua”, Kunnioitus tilan väkeä kohtaan”, “Tarkastajan neuvot tarkastuskäynnin yhteydessä”, “Mukava, opastava ilmapiiri”. Positiivista palautetta sateli ELY-keskuksen palvelutyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaiden tyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten asiakaspalveluihin nousikin vuoden takaisesta. Vuoden 2020 kokonaistyytyväisyys sai arvosanaksi 4,50. Vuonna 2019 tyytyväisyys oli 4,43. Koko maan vastaavat luvut olivat 4,36 ja 4,30. Koko maan luvut sisältävät myös KEHA-keskuksen maksatuspalvelut, mutta eivät koronarahoitusta.

Kunderna var nöjda med NTM-centralen i Södra Österbottens service år 202012.4.2021 08:32:05 EEST | Tiedote

”Sakkunnig och saklig service”, ”Respekt för gårdens folk”, ”Inspektörernas råd i samband med inspektionsbesöket”, ”Trevlig och rådgivande atmosfär”. Det flödade in positiv respons på NTM-centralens enkät om servicetillfredsställelse. Jämfört med i fjol var kunderna nöjdare med NTM-centralen i Södra Österbottens kundservice. Den totala servicetillfredsställelsen år 2020 fick vitsordet 4,50. År 2019 var vitsordet 4,43. Motsvarande siffror för hela landet var 4,36 och 4,30. Siffrorna för hela landet innefattar också UF-centrets betalningstjänster, men inte coronafinansieringen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme