Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välfärdsområdena har en viktig roll vid tillsynen av social- och hälsovården

Dela
Ansvaret för och övervakningen av servicen inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av nästa år. Regionförvaltningsverken och Valvira kommer att övervaka hur välfärdsområdena organiserar servicen och att den är lagenlig. Tillsynsmyndigheterna stöder välfärdsområdena i planeringen av social- och hälsovårdsövervakningen.

Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) kommer att ordna infomöten för dem som planerar och ansvarar för övervakningen av social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena och för regionernas förtroendevalda. Avsikten med de här evenemangen är att stöda välfärdsområdena i planeringen av deras tillsynsuppdrag. Dessutom förstärks samarbetet mellan välfärdsområdena och tillsynsmyndigheterna då det gäller övervakningen av serviceproduktionen och anordnandet av social- och hälsovårdsservice.

Den första infoträffen är riksomfattande och ordnas torsdagen den 31.3.2022 klockan 9.00–12.30. Evenemanget som hålls på webben är öppet också för medierna. Anmälningar till ulla.saalasti@avi.fi.

Ett svenskspråkigt riksomfattande evenemang ordnas torsdagen den 8.9. De regionala infoträffarna med regionförvaltningsverken och Valvira kör igång i maj. Den första regionala träffen ordnas den 5 maj i Västra och Inre Finland. Vi informerar mera närmare tidpunkten för de regionala evenemangen.

Information om evenemangen (avi.fi, på finska)

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Leena Serpola-Kaivo-oja, tfn 0295 017 290, Planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, leena.serpola-kaivo-oja@avi.fi


Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, leena.laajala@avi.fi


Överdirektör Markus Henriksson, tfn 0295 209 300, Valvira,markus.henriksson@valvira.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?7.6.2023 07:59:52 EEST | Tiedote

Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den delreform av lagen som träder i kraft den 1 juni 2023 förtydligar arbetsgivarens skyldigheter i fråga om främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen. Bestämmelserna preciseras också i fråga om trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar av arbetstagare med funktionsnedsättning. Rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering förbättras när främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i fortsättningen övervakas av både regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, dvs. arbetarskyddsmyndigheterna, och diskrimineringsombudsmannen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum