Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för april: Från vårflöde mot försommaren

Dela

Flödestoppen i de österbottniska åarna inföll i år i månadsskiftet mars-april, vilket är ca två veckor tidigare än vanligtvis. Som en följd av den snörika vintern började grundvattennivån stiga.

Flödestoppen i åarna i början av april, högt vattenstånd i Lappajärvi i slutet av april

Den största vattenföringen i Kyro älv och Lappo å nåddes första april. Då var vattenföringen i Skatila i nedre loppet av Kyro älv 367 m3/s (genomsnittligt vårflöde 299 m3/s).I Nikkola i Ilmajoki låg vattenståndet som högst 2:a april, då på nivån N43 +39,85 m, vilket är 15 cm från gränsen för att flödesluckorna till invallningsområdena måste öppnas. I nedre loppet av Kyro älv samlade sig isen på hög och bildade flera mindre isproppar. Skadorna som ispropparna orsakade förblev dock små.

Vid Keppo i nedre loppet av Lappo å var vattenföringen 1:a april 236 m3/s (genomsnittligt vårflöde 196 m3/s). Vid Pouttu i Lappo å var vattenståndet som högst 1:a april, då det steg till nivån N43 +27,84 m, som är 56 cm från gränsen för att flödesluckorna till invallningsområdena måste öppnas. I Perho å var vattenföringen som högst 114 m3/s i nedre loppet i Kaitfors 6 –7.4.2021 (genomsnittligt vårflöde 134 m3/s).

Efter början av april sjönk vattenföringen i åarna och älvarna tydligt. I april var nederbörden liten och nätterna tämligen kalla så resten av snösmältningen skedde i lugn takt. I slutet av månaden var vattenföringen redan betydligt lägre än genomsnittet för tidpunkten.

Under flödestoppen fyllde man konstgjorda och reglerade sjöar för att på så sätt tygla vattenföringen i åarna. Vattenståndet i Kuortaneenjärvi var som högst på nivån N43 +76,44 m i mitten av april. Detta är 46 cm från den s.k. flödesgränsen. I Lappajärvi fortsatte vattenståndet att stiga fram till slutet av april och var som högst 28-29.4.2021 då sjön nådde nivån N60 +70,14 m. Vattenståndet var 25 cm högre än den övre gränsen för målzonen för den sommartida regleringen av Lappajärvi. I de övriga reglerade sjöarna steg vattenståndet fram till slutet av april så att de låg nära normala försommarnivåer.

Små åar och diken led av försurningen

Vårflödet som inträffade i början av månaden syntes i åvattnet i form av höga näringsämnes- och sedimenthalter. Mot slutet av månaden sjönk halterna. Försurningsolägenheterna har hittills varit lindrigare än i slutet av fjolåret. I de större åarna och älvarna, såsom i Kyro älv och Lappo å, var försurningsvärdena måttliga. Lägst pH-värde observerades i Lappo å (5,2). I flera mindre åar sjönk däremot försurningsvärdena så att de låg mellan 4,5-4,9. Till dessa åar hörde bl.a. Malax å, Laihela å, Lehmäjoki, Vörå å och Kelviå å. I små diken var försurningen ännu kraftigare. I en del små åar hade vattnet blivit klarare på grund av försurningen och fosforhalterna var mycket låga, medan kvävehalterna var mycket höga.

Snösmältningen syns i grundvattnet

Grundvattennivån motsvarar genomsnittet för tidpunkten eller något över genomsnittet. Vid observationsstationen i Kauhajoki låg grundvattennivån nästan en meter högre än genomsnittet för tidpunkten. Då snön smälter har det bildats grundvatten, vilket gör att grundvattennivåerna har stigit. Då vädret blir varmare börjar sannolikt grundvattennivån sjunka under maj månad.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668 (grundvatten)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan määrät tuplaantuvat: poikasten palautus kotijokiin alkaa14.6.2021 10:14:34 EEST | Tiedote

Kesäkuussa kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus tuplaa Mustion- ja Ähtävänjoen raakkujen määrän ja antaa toivoa niiden tulevaisuudesta. Perjantaina 18.6.2021 järjestetään aiheesta mediatilaisuudet Ähtävän- ja Mustionjoella.

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum