Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för januari 2021: Januari förde med sig vinterförhållanden (landskapen i Österbotten)

Dela

Under januari månad blev väderförhållandena mer vintriga, vilket syntes i vattendragen i form av att vattenföringen minskade och det på vissa ställen uppstod kravis. Det snöade också rikligt i vårt område.

Vattenföringen minskade, kravisen ledde ställvis till höga vattenstånd

I början av januari var vattenföringen i åarna avsevärt större än genomsnittet för tidpunkten, men när vädret blev kallare, minskade också vattenföringen.I slutet av januari var vattenföringen bara något högre än genomsnittet.Under januari snöade det rikligt, 20–40 cm, och snöns vattenvärde var i genomsnitt 50 mm i slutet av månaden.Detta motsvarar långtidsmedelvärdena, men är betydligt större än det har varit under många av de föregående vintrarna.

Vattenstånden i de reglerade sjöarna låg i huvudsak nära normala för tidpunkten.I sjön Lappajärvi låg vattenståndet i januari ca 30 cm högre än genomsnittet för tidpunkten.I de konstgjorda sjöarna och i Lappajärvi inleddes redan litet i sänder sänkningen av vattenståndet för att det ska finnas plats för smältvatten under våren.

Kölden och den hårda vinden som kom kring trettondagen ledde till att det började bildas kravis vid forsarna i bl.a. Esse å, Lestijoki, Lappo å och Seinäjoki. Ovanför de forsar där kravis uppstod steg vattenståndet på många ställen. För att underlätta kravisläget i Esse å användes kravisrep och minskad avtappning från sjöarna i övre loppet för att ett istäcke skulle börja bildas. Vid några forsar hotade vattnet att stiga så högt att det skulle ha kunnat orsaka skador, men betydande skador uppstod dock inte.I slutet av januari började kravisläget lätta.

Vattenkvaliteten bäst i Lappfjärds å och sämst i Närpes å

Vattenkvaliteten i åarna var i huvudsak typisk för läget vintertid.Närings- och sedimenthalterna låg på nivåer som tyder på lindrig eller måttlig belastning.Ett undantag utgjordes av Närpes å, där vattenkvaliteten var mycket dålig och näringshalterna mycket höga.Bäst var vattenkvaliteten i Lappfjärds å–Storå.Försurningsproblem observerades inte i januari, utan pH-värdet i åarna varierade mellan 5,7-6,7.I Kyro älv hade pH-värdet en stigande tendens under hela januari.

Grundvattennivåerna håller på och sjunker något

Grundvattennivåerna i landskapen har sjunkit något under hela januari månad och för närvarande ligger nivåerna på genomsnittet för tidpunkten och på många ställen till och med 30–80 cm över genomsnittet.Efter att ett ordentligt tjälskikt har bildats kan ytvatten inte längre absorberas i grundvattenlagren.Den närmaste tiden kommer grundvattennivåerna att fortsätta sjunka i sakta mak tills vädret blir varmare och snön smälter.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)3.3.2021 08:36:27 EETTiedote

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan arvokkaita perinnebiotooppeja (Pohjalaismaakunnat)3.3.2021 08:36:26 EETTiedote

Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum