Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)

Dela

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Om det inte har bildats ett istäcke på ån när det hastigt blir köldgrader, kan det underkylda vattnet bilda issörja och dämma upp forsar. Bilden är från Lankilankoski i Lappo å.
Om det inte har bildats ett istäcke på ån när det hastigt blir köldgrader, kan det underkylda vattnet bilda issörja och dämma upp forsar. Bilden är från Lankilankoski i Lappo å.

Vattenföringen i åarna minskade och i slutet av månaden vidtogs förberedelser inför kravisöversvämningar

Vattenföringen minskade under november, eftersom nederbörden i början av månaden var ringa och i slutet av månaden föll nederbörden i form av snö. Temperaturen sjönk under månadens lopp.Under den senare delen av november låg temperaturen på minus. I slutet av månaden var det kring 10–20 grader kallt. Särskilt längs Esse å vidtogs förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader.

I Skatila i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i början av november på nivån 87 m3/s och minskade under månaden till nivån 23 m3/s.I Kaitfors i nedre loppet av Perho å sjönk vattenföringen från nivån 58 m3/s i början av november till 12 m3/s i slutet av månaden.

Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna steg tämligen högt under oktober på grund av regnet. Under november sänktes vattenståndet till normala nivåer för att se till att det finns lagringsvolym inför kommande regn och smältvatten. Några exempel på hur vattenståndet i de konstgjorda sjöarna sjönk: i Kalajärvi i Kyro älv under november med 24 cm, i Hirvijärvi i Lappo å med 28 cm och Patana i Perho å med 34 cm. I natursjöarna sjönk vattenståndet i Lappajärvi under november med 7 cm. Vattenståndet i Lappajärvi var i slutet av november 8 cm högre än genomsnittet för tidpunkten och ca 25 cm över målzonen, som sjunker när vi närmar oss vintern. Vattenståndet i Kuortaneenjärvi sjönk med 36 cm under november och låg i slutet av månaden på målnivån för regleringen.

På grund av kölden i slutet av november minskades avtappningen i Esse å och Lappo å för att hejda kravisbildningen. Om vattenföringen är hög kan inte istäcket bildas på ån. Då kan underkylt vatten bilda issörja och dämma upp forsar, vilket leder till att vattenståndet ovanför forsen stiger. I Esse å installerades kravisbommar och -rep ovanför de forsar där det ofta uppstår kravis för att göra det lättare för ett istäcke att bildas.Risken för att det ska uppstå proppar på grund av issörja och kravis är störst i början av vintern, när vädret snabbt blir kallare och vattenföringen i ån är stor och ån inte ännu har ett istäcke.

Försurningsproblemen fortgick i de små åarna nära kusten

Ytvattentemperaturen i insjöarna var i början av november kring 6–7 grader, men i slutet av månaden hade sjöarna redan fryst till. Försurningsperioden som började i oktober fortsatte i de små åarna längs kusten även i november. Till exempel i Toby-Laihela å, Solf å och Vörå å var pH kring 4–4,5.På grund av försurningen var vattnet onaturligt klart samtidigt som aluminiumhalterna låg på nivåer som är giftiga för vattenorganismerna. I de större vattendragen, till exempel i Kyro älv, var försurningsläget bättre och pH var över 5,5 med undantag av Närpes å i början av månaden. Fram till slutet av november hade situationen förbättrats och pH-värdet i de stora åarna och älvarna var 6 eller högre. De största halterna av näringsämnen uppmättes som vanligt i Närpes å.

Grundvattennivåerna jämnade ut sig

I början av november började grundvattenreserverna var jämnt påfyllda och grundvattennivåerna har hållits stabila under hela månaden. Ställvis kan en mindre sänkning noteras, men vid mätstationerna för grundvatten ligger nivåerna fortsättningsvis i huvudsak på genomsnittet för tidpunkten. En jämn sänkning av grundvattennivåerna är att vänta, om nederbörden i december i huvudsak fås i form av snö och vatten inte längre sugs upp i jordmånen. Det är typiskt att grundvattenreserven slutar fyllas då vintern infaller och tjälen bildas i marken.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

Om det inte har bildats ett istäcke på ån när det hastigt blir köldgrader, kan det underkylda vattnet bilda issörja och dämma upp forsar. Bilden är från Lankilankoski i Lappo å.
Om det inte har bildats ett istäcke på ån när det hastigt blir köldgrader, kan det underkylda vattnet bilda issörja och dämma upp forsar. Bilden är från Lankilankoski i Lappo å.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

År 2021 inrättades nya naturskyddsområden på 1738 hektar i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)21.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Under år 2021 verkställde NTM-centralen i Södra Österbotten sammanlagt 1738 hektar olika skyddsområden i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Sammanlagt 703 hektar verkställdes inom METSO-programmet, 845 hektar i HELMI-programmet samt 190 hektar inom ramen för gamla skyddsprogram, Natura-programmet, skyddsreserveringar i planer och skydd av hotade arter. Landskapen hade sammanlagt cirka 5 238 000 euro till förfogande för att finansiera anskaffningar.

Vuonna 2021 perustettiin uusia luonnonsuojelusuojelualueita 1738 hehtaaria pohjalaismaakuntiin (Pohjalaismaakunnat)21.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2021 aikana Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus toteutti yhteensä 1738 hehtaaria erilaisia suojelualueita Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 703 hehtaaria, HELMI-ohjelmaa 845 hehtaaria ja vanhoja suojeluohjelmia, Natura-ohjelmaa, kaavojen suojeluvarauksia ja uhanalaisten lajien suojelua 190 hehtaaria. Hankintarahaa maakuntiin ohjautui yhteensä noin 5 238 000 euroa.

NTM-centralen i Södra Österbotten förutsätter ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) i Freyr Battery Finland Oy:s projekt för en battericellsfabrik i Vasa (Österbotten)20.1.2022 15:17:31 EET | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy planerar att grunda en battericellsfabrik på Långskogens industriområde i Vasa. I det första skedet planeras en produktionsenhet med en årlig produktionskapacitet på 10 GWh. I det följande skedet utökas produktionskapaciteten så att den årliga produktionskapaciteten är sammanlagt cirka 20 GWh. Vid fabriken tillverkas battericeller antingen med traditionell battericellsprocess eller med den nya 24M-produktionsprocessen beroende på marknadens krav och efterfrågan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä) Freyr Battery Finland Oy:n Vaasan akkukennotehdashankkeeseen (Pohjanmaa)20.1.2022 15:17:30 EET | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee akkukennotehtaan perustamista Vaasaan Laajametsän teollisuusalueelle. Ensimmäisessä vaiheessa on suunnitteilla yksi tuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 10 GWh. Seuraavassa vaiheessa tuotantokapasiteettia lisätään siten, että vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä n. 20 GWh. Tehtaalla valmistetaan akkukennoja joko perinteisellä akkukennoprosessilla tai uudella 24M -tuotantoprosessilla riippuen markkinoiden vaatimuksista ja kysynnästä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum