Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2022: Nederbörden i början av november syntes i vattendragen och grundvattnen (landskapen i Österbotten)

Dela

Nederbörden i början av november syntes i vattendragen och grundvattnen.

Vattenståndet och vattenföringen steg fram till mitten av månaden

I början av november regnade det tämligen rikligt, vilket gjorde att vattenföringen i åarna och vattenståndet i sjöarna steg.Under perioden 6–11.11. var nederbördsmängden på många ställen kring 20–35 mm. I början av november sjönk temperaturen och köldgraderna höll i sig ända till slutet av månaden.

I nedre loppet av Kyro älv steg vattenföringen på grund av regnet i början av månaden med cirka hundra kubikmeter i sekunden, vilket ledde till att vattenföringen som högst låg på nivån 144 m3/s.I slutet av november var vattenföringen i nedre loppet av Kyro älv endast 22 m3/s. I den konstgjorda sjön Kalajärvi låg vattenståndet något högre än normalt under november. Avtappningen från Kalajärvi till Seinäjoki var i genomsnitt 5,2 m3/s under november.

I Lappo å steg vattenståndet i sjön Kuortaneenjärvi med ca 20 cm på grund av regnet. Fram till slutet av november hade vattenståndet i Kuortaneenjärvi sänkts tillbaka till nära målnivån för regleringen. Som mest var avtappningen över 30 m3/s.I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen som högst den 12:e november, då den var 106 m3/s. I slutet av november var vattenföringen i nedre loppet endast 24 m3/s.Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula låg i november nära genomsnittliga nivåer för tidpunkten. Avtappningen från Hirvijärvi till ån Nurmonjoki var i november i genomsnitt 6,7 m3/s.

Vattenståndet i Lappajärvi steg med 16 cm till medlet av november. Efter det började vattenståndet sakteligen sjunka under slutet av månaden. Målzonen för vattenståndet i regleringstillståndet för Lappajärvi sjunker i sakta mak mot våren för att det ska bli plats för smältvattnen på våren. I slutet av november var vattenståndet i Lappajärvi ca 20 cm över målzonens övre gräns.Avtappningen från Lappajärvi utökades så att den i mitten av november var på nivån 18 m3/s. Regnet gjorde också att vattenståndet i Alajärvi steg under arbetet med att byta ut regleringsluckan. Vattnet steg med ca 20 cm. Efter mitten av månaden sänktes vattenståndet till vanliga nivåer.

I Perho ås avrinningsområde har vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana varit lägre än normalt. Som en följd av regnet steg vattenståndet i sjön med nästan 90 cm fram till mitten av november och låg då nära normala nivåer för tidpunkten. Också i de konstgjorda sjöarna Venetjoki och Vissavesi steg vattenståndet litet på grund av regnen i november, men i slutet av månaden låg vattenståndet där nära normala nivåer.

Även i de små åarna längs kusten märktes nederbörden i början av månaden. Till exempel i nedre loppet av Lappfjärds å steg vattenföringen från 12 m3/s i början av månaden till 43 m3/s.I slutet av månaden var vattenföringen i nedre loppet av Lappfjärds å 7 m3/s.

I slutet av november gjorde kölden att det ställvis började synas tecken på stöpisbildning i bland annat Esse å. Stöpisbildningen orsakade åtminstone stockning i gallren i vattenkraftverken. I Esse å förbereder man sig på att stöp- och kravis kan orsaka förhöjningar av vattenståndet. Förberedelserna innebär att installera viltkameror samt rep som går över ån och hjälper till att bilda ett istäcke ovanför forsar där det ofta förekommer kravis.

I mitten av månaden inföll en försurningstopp i åarna

Variationen i vattenmängden syntes i åarnas vattenkvalitet under november.Kring medlet av månaden ökade vattenmängderna, vilket syntes särskilt i de små åarna som går genom sura sulfatmarker i form av att försurningsläget kraftigt försämrades. Det uppmättes pH-värden på 4,5–5 bland annat i Toby–Laihela å, Malax å, Kelviå å, Solf å, Vörå å och Lehmäjoki i Storkyro.Så här låga värden är giftiga för största delen av vattenorganismerna bland annat på grund av de skadliga metallföreningar som sköljs ut i vattendraget på grund av försurningen. I en del av åarna observerades tecken på kraftig försurning, såsom klart vatten och exceptionellt höga kvävehalter och låga fosforhalter. I de stora åarna och älvarna observerades inga försurningsolägenheter, men i Lappo å sjönk emellertid pH-värdet till 5,8.

I frågan om näringsämnen visade vattenkvaliteten tecken på eutrofa förhållanden och belastning på åarna. I en del av de mindre åarna, bland annat i Kauhavanjoki, var fosforhalterna mycket höga. I de större åarna var vattenkvaliteten återigen sämst i Närpes å.

Mindre grundvatten bildas då marken är frusen

Fram till mitten av november steg grundvattennivån på grund av nederbörden.Efter det har grundvattennivåns ökning stannat av och ställvis har vattennivån sjunkit något. Då marken fryser till, bildas det avsevärt mindre grundvatten och grundvattennivåerna kommer att sjunka under de kommande vintermånaderna. Vid de riksomfattande mätstationerna för grundvattennivån är nivåerna något längre än genomsnittet för tidpunkten, vilket beror på att det inte har regnat så mycket under hösten.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Kristinestads skärgård skickas ut på remiss och presenteras för allmänheten (Österbotten)31.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Kristinestads skärgård har beretts under åren 2021–2022. Planen har utarbetats i samarbete med en styrgrupp som bestående av städernas, mark- och vattenägarnas och andra intressentgruppers representanter. Skötsel- och användningsplanens mål är att trygga de naturvärden som står till grund för inrättandet av Natura 2000-området. Utöver detta främjar planen områdets kulturhistoriska värden och rekreationsvärden.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ja esitetään yleisölle (Pohjanmaa)31.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu vuosien 2021–2022 aikana. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon on kuulunut kuntien, maa- ja vesiomistajien sekä muiden sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on turvata Natura 2000 -alueen perustana olevia luontoarvoja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum