Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för oktober: Höstregnen förde med sig små översvämningar (landskapen i Österbotten)

Dela

Oktoberregnen gjorde att vattenflödet i de österbottniska åarna ökade och vattenytorna i sjöarna småningom steg. I slutet av oktober var nederbörden riklig. Den sammanlagda nederbördsmängden under tre dygn 25-27.10.2020 var på många ställen över 50 mm vid den österbottniska kusten. Åarna längs den österbottniska kusten steg till nivån för ett genomsnittligt vårflöde och delvis även över. Flödesvattnet spred sig ställvis ut på åkarna och i skogarna. Vattnet störde även användningen av några mindre vägar.

I oktober ökade vattenflödet från att ha legat på låga nivåer till flödestoppen för året

Regnet gjorde att vattenståndet i sjöarna och de konstgjorda sjöarna i de österbottniska landskapen steg till normala nivåer för tidpunkten. I början av oktober var vattenflödet exempelvis i Närpes å ca 5 m3/s. Vattenflödet ökade 27.10 som mest till 111 m3/s. Det genomsnittliga toppflödet per år i Närpes å är 90 m3/s. I Malax å var vattenflödet i början av oktober minst på ca 2 m3/s. Vattenflödet i Malax å ökade 28.10 till 45 m3/s, medan det genomsnittliga, årliga toppflödet i ån är 40 m3/s. Vattenflödet i Lappfjärds å ökade från 6 m3/s i början av oktober till 95 m3/s och i Toby-Laihela å från 2 m3/s till 30 m3/s. Värdena ligger nära genomsnittliga, årliga toppflöden i de aktuella åarna. Även i Kyro älv, Lappo å och Perho å ökade vattenflödet uppenbart i slutet av oktober, men förblev under nivån för genomsnittliga årliga toppflöden. I alla österbottniska åar började vattenflödet minska under de sista dagarna i oktober.

I Södra Österbotten och Mellersta Österbotten steg äntligen sjöarna och de konstgjorda sjöarna, som legat lågt efter den torra sommaren och hösten, till normala nivåer för årstiden och delvis ännu högre som en följd av regnen i slutet av oktober. Vattenytorna i Hirvijärvi konstgjorda sjö längs Lappo å och i Patana konstgjorda sjö längs Perho å steg till normala nivåer för tidpunkten. Vattenytorna i Kalajärvi konstgjorda sjö, Lappajärvi och Kuortaneenjärvi steg över den genomsnittliga nivån för tidpunkten.

Riklig nederbörd försämrade försurningsläget

I början av månaden var närsaltshalterna i åarna huvudsakligen nöjaktiga eller försvarliga och pH-värdet varierade mellan 6 och 7. Den rikliga nederbörden och översvämningarna i oktober försämrade avsevärt försurningsläget. I små kustnära åar och i bifårorna till större åar var försurningen kraftig och pH-värdet i åvattnen sjönk kring 4,3–5,0. Så låga värden i kombination med bl.a. höga aluminiumhalter har varit skadliga eller dödliga för flera vattenorganismer. Hittills har dock inga anmälningar om fiskdöd lämnats in. I större åar är läget tillsvidare bättre t.ex. i Kyro älv, där pH-värdet låg i kring 5,4 i slutet av oktober, dock på väg nedåt. Utsköljningen på grund av riklig nederbörd försämrade åvattnens kvalitet och bl.a. närsalts- och partikelhalterna ökade.

En aning blågröna alger har observerats åtminstone i Lappajärvi och Evijärvi. På senhösten är algtillväxten långsammare på grund av bristen på ljus och kallt vatten och förekomsterna är klart ovanligare än på sommaren.

Grundvattenreserverna fylls upp

Under oktober har grundvattenreservera fyllts upp i god takt och ligger ställvis på högsta nivå. Framförallt vid västkusten har grundvattenytorna börjat stiga från och med början av oktober och ligger nu ca 20–80 cm över genomsnittet för tidpunkten. Från Seinäjoki mot inlandet har grundvattenytorna stigit långsammare och ligger delvis fortfarande lägre än genomsnittet.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.

HELMI-toimintaohjelma hyvässä vauhdissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai vuodelle 2020 merkittävästi resursseja HELMI elinympäristöohjelman ja siihen liittyvien teemojen kuten METSO-ohjelman toteutukseen. Tehtäviä edistämään rekrytoitiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty suo-, lintuvesi-, perinnebiotooppi-, vesi- ja ranta- sekä metsä -teemat. Näiden lisäksi on panostettu METSO-ohjelman toteutukseen, Natura-alueiden suunnitteluun sekä laji- ja luontotyyppi-inventointeihin.

Kompletterande samråd om den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden börjar24.11.2020 13:17:11 EETTiedote

Miljöministeriet lägger 24.11 - -31.12.2020 fram den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden (2016) och kompletteringarna av den till påseende. Avsikten är att den uppdaterande inventeringen som är föremål för samrådet ska ersätta inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden, som statsrådet godkände genom principbeslut år 1995.

Täydentävä kuuleminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista alkaa24.11.2020 13:17:10 EETTiedote

Ympäristöministeriö on asettanut 24.11. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi nähtäville Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin (2016) ja siihen tehdyt täydennykset. Kuultavana olevan päivitysinventoinnin on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi.

Kannuksessa alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista23.11.2020 08:45:34 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kannus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum