Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för oktober: Höstregnen förde med sig små översvämningar (landskapen i Österbotten)

Dela

Oktoberregnen gjorde att vattenflödet i de österbottniska åarna ökade och vattenytorna i sjöarna småningom steg. I slutet av oktober var nederbörden riklig. Den sammanlagda nederbördsmängden under tre dygn 25-27.10.2020 var på många ställen över 50 mm vid den österbottniska kusten. Åarna längs den österbottniska kusten steg till nivån för ett genomsnittligt vårflöde och delvis även över. Flödesvattnet spred sig ställvis ut på åkarna och i skogarna. Vattnet störde även användningen av några mindre vägar.

I oktober ökade vattenflödet från att ha legat på låga nivåer till flödestoppen för året

Regnet gjorde att vattenståndet i sjöarna och de konstgjorda sjöarna i de österbottniska landskapen steg till normala nivåer för tidpunkten. I början av oktober var vattenflödet exempelvis i Närpes å ca 5 m3/s. Vattenflödet ökade 27.10 som mest till 111 m3/s. Det genomsnittliga toppflödet per år i Närpes å är 90 m3/s. I Malax å var vattenflödet i början av oktober minst på ca 2 m3/s. Vattenflödet i Malax å ökade 28.10 till 45 m3/s, medan det genomsnittliga, årliga toppflödet i ån är 40 m3/s. Vattenflödet i Lappfjärds å ökade från 6 m3/s i början av oktober till 95 m3/s och i Toby-Laihela å från 2 m3/s till 30 m3/s. Värdena ligger nära genomsnittliga, årliga toppflöden i de aktuella åarna. Även i Kyro älv, Lappo å och Perho å ökade vattenflödet uppenbart i slutet av oktober, men förblev under nivån för genomsnittliga årliga toppflöden. I alla österbottniska åar började vattenflödet minska under de sista dagarna i oktober.

I Södra Österbotten och Mellersta Österbotten steg äntligen sjöarna och de konstgjorda sjöarna, som legat lågt efter den torra sommaren och hösten, till normala nivåer för årstiden och delvis ännu högre som en följd av regnen i slutet av oktober. Vattenytorna i Hirvijärvi konstgjorda sjö längs Lappo å och i Patana konstgjorda sjö längs Perho å steg till normala nivåer för tidpunkten. Vattenytorna i Kalajärvi konstgjorda sjö, Lappajärvi och Kuortaneenjärvi steg över den genomsnittliga nivån för tidpunkten.

Riklig nederbörd försämrade försurningsläget

I början av månaden var närsaltshalterna i åarna huvudsakligen nöjaktiga eller försvarliga och pH-värdet varierade mellan 6 och 7. Den rikliga nederbörden och översvämningarna i oktober försämrade avsevärt försurningsläget. I små kustnära åar och i bifårorna till större åar var försurningen kraftig och pH-värdet i åvattnen sjönk kring 4,3–5,0. Så låga värden i kombination med bl.a. höga aluminiumhalter har varit skadliga eller dödliga för flera vattenorganismer. Hittills har dock inga anmälningar om fiskdöd lämnats in. I större åar är läget tillsvidare bättre t.ex. i Kyro älv, där pH-värdet låg i kring 5,4 i slutet av oktober, dock på väg nedåt. Utsköljningen på grund av riklig nederbörd försämrade åvattnens kvalitet och bl.a. närsalts- och partikelhalterna ökade.

En aning blågröna alger har observerats åtminstone i Lappajärvi och Evijärvi. På senhösten är algtillväxten långsammare på grund av bristen på ljus och kallt vatten och förekomsterna är klart ovanligare än på sommaren.

Grundvattenreserverna fylls upp

Under oktober har grundvattenreservera fyllts upp i god takt och ligger ställvis på högsta nivå. Framförallt vid västkusten har grundvattenytorna börjat stiga från och med början av oktober och ligger nu ca 20–80 cm över genomsnittet för tidpunkten. Från Seinäjoki mot inlandet har grundvattenytorna stigit långsammare och ligger delvis fortfarande lägre än genomsnittet.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Karleby Vattens grundvattentäkt i Karhinkangas11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Karleby Vatten planerar att börja ta grundvatten i Karhinkangas i Karleby. Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad för ca 30 000 invånare. I projektet förbereder man sig också på att i framtiden distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov. Mängden grundvatten som tas varierar mellan 8 000–12 000 m3/d beroende genomföringsalternativ. Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där NTM-centralen i Södra Österbotten har fungerat som kontaktmyndighet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kokkolan Veden Karhinkankaan pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Kokkolan Vesi suunnittelee pohjaveden oton aloittamista Kokkolan Karhinkankaalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin n. 30 000 asukkaan talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että vettä voidaan toimittaa tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin. Otettavan pohjaveden määrä on 8 000–12 000 m3/d toteutusvaihtoehdosta riippuen. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum