Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för september: Mindre nederbörd än vanligt, svag vattenkvalitet (landskapen i Österbotten)

Dela

Det regnade mindre än vanligt i september. Vattenståndet i sjöarna låg i huvudsak nära de normala nivåerna för september. Trots att vädret var svalare, observerades ändå en del blågröna alger.

I september började vattenföringen sjunka

I de österbottniska landskapen regnade det på många ställen bara ca 10–30 millimeter, medan den typiska nederbördsmängden för september ligger kring 50–60 mm.Till exempel i Kaustby vid mätstationen i Tastula var nederbördsmängden i september endast 7 mm och i Kauhava vid flygfältet 17 mm.

Vattenföringen i åarna var i början av månaden större än normalt på grund av den stora nederbördsmängden i augusti. Vattenföringen sjönk under första halvan av september så att den låg kring genomsnittliga nivåer i mitten av månaden.I Närpes å förblev vattenföringen några kubikmeter större än genomsnittet under september. Detta beror på att vattenståndet i den konstgjorda sjön Kivi- ja Levalampi sänktes med över en halv meter under september, efter att vattenståndet i augusti hade stigit högt. I början av september färdigställdes renoveringsarbetena vid två dammar: i Renko i påfyllnadskanalen till den konstgjorda sjön Kyrkösjärvi i Seinäjoki och i Kiikku som ligger i sammanflödet mellan Seinäjoki uträtningsfåra och Kyro älv. Från början av september leddes huvuddelen av vattnet från Seinäjoki å ovanför Kyrkösjärvi återigen via Kyrkösjärvi, medan det till den så kallade gamla fåran av Seinäjoki leddes en minimivattenföring på 900 l/s som motsvarar läget sommartid.

Vattenståndet i de reglerade sjöarna låg i slutet av september i huvudsak nära de normala nivåerna för tidpunkten. I Kyro älvs avrinningsområde låg vattenståndet i de konstgjorda sjöarna i Kalajärvi och Kyrkösjärvi nära de vanliga nivåerna för slutet av september. Vattenståndet i Kuortaneenjärvi låg ca 10 cm och i Hirvijärvi och Varpula konstgjorda sjöar ca 5 cm högre än genomsnittet för tidpunkten.I september började man sänka vattenståndet i Jääskänjärvi som ligger i Nurmonjoki ås källflöden. Man strävar efter att hålla vattenståndet i Jääskänjärvi över en halv meter lägre än normalt under hela vintern för att strandägarna ska kunna iståndsätta stränderna genom muddring.

I Esse å börjar målzonen för Lappajärvi i sakta mak sjunka redan i september fram till våren.Vattenståndet i Lappajärvi var i slutet av månaden ungefär vid medlet av målzonen. I Perho å låg vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana ungefär en halv meter lägre än normalt i slutet av september.De konstgjorda sjöarna Vissavesi och Venetjärvi låg nära normala nivåer i september.

Vattenkvaliteten varierade

Variationen i vattenmängden syntes i åarnas vattenkvalitet under september. På grund av kraftiga lokala regn var försurningssituationen i en del småvatten emellanåt mycket dålig i förhållande till årstiden. Bland annat i Toby-Laihela å, Solf å och Vörå å uppmättes pH-värden under 5. I dessa åar var också färgen på vattnet och näringshalterna onaturliga som en följd av den kraftiga försurningen. I de större åarna observerades inga försurningsolägenheter och pH-värdet var tydligt över 6.I de mindre åarna var vattnet i regel ganska dåligt även då försurningsolägenheter inte fanns: vattnet var mycket mörkt och näringshalterna synnerligen höga. I de större åarna var näringshalterna typiska för årstiden, visserligen var kvävehalterna ganska höga. I de större åarna var vattenkvaliteten återigen sämst i Närpes å.

Trots att vädret blivit svalare, observerades blågröna alger ännu september. I insjöarna observerades små förekomster av blågröna alger i Lappajärvi, Evijärvi, Ähtärinjärvi och Larsmosjön. Längs kusten gjordes observationer både i Bottenviken och Bottenhavet. På basis av satellitbilderna fanns det tämligen stora algförekomster i Bottenhavet och de sträckte sig emellanåt ända till kusten.

Grundvattennivåerna sjunker

Regnet i augusti fyllde tillfälligtvis grundvattenreserverna, men under september har grundvattennivån börjat sjunka lite igen på grund av den ringa nederbörden. Längs kusten ligger grundvattennivåerna kring genomsnittet för tidpunkten eller till och med något över, men längre in i landet har nivåerna ställvis sjunkit under genomsnittet för tidpunkten. Höstvädret är svalare och det minskar växternas vattenbehov och avdunstningen, vilket innebär att en större del av nederbörden absorberas i marken och blir grundvatten. Nytt grundvatten bildas inte under torra perioder.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Regleringen av Perho å kan förändras under perioder med elbrist8.12.2022 17:00:32 EET | Tiedote

På grund av eventuell elbrist kan det uppstå behov av förändringar i regleringen av Perho å. För att trygga tillgången på elektricitet har Kaitfors kraftverk, som ligger nedströms från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, enligt tillståndsbeslutet rätt att i skötseln av regleringen avvika från normalsituationen. Behovet av tilläggskapacitet kan röra sig från en timme upp till flera dygn i fall det blir elbrist. För att uppnå tilläggskapacitet fordrar det att vattenmängden som strömmar genom kraftverket ökar.

Perhonjoen säännöstely saattaa muuttua sähköpulan aikana8.12.2022 17:00:31 EET | Tiedote

Perhonjoella varaudutaan mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin muutoksiin vesistön säännöstelyssä. Sähkön saannin turvaamiseksi Perhonjoen keskiosan järviryhmän alapuolella sijaitsevalla Kaitforsin voimalaitoksella on lupapäätöksen mukaan oikeus hoitaa säännöstelyä normaalitilanteesta poiketen. Sähköpulan sattuessa lisätehontarve voi olla tunnista jopa vuorokausiin. Lisätehon saaminen edellyttää voimalaitoksen läpi virtaavan vesimäärän lisäämistä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum