Ympäristöministeriö

Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering

Dela

I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen behöver någon som kan restaurera dem, och de som restaurerar behöver både information och pengar. Insatser behövs också för att man ska kunna avhjälpa de olägenheter som dämning, röjning, torrläggning och vattenbyggnad har orsakat. Inför vattenväsendet Ahtis namnsdag den 21 juni uppmanar programmet för effektiverat vattenskydd aktörer att ansöka om finansiering för restaureringsprojekt.

”Lokalt samarbete och aktiva insatser ger skjuts åt restaureringen av vattendrag. Varje insats i vården av närliggande vattendrag ger regionen livskraft, ökar möjligheterna att njuta av vattendragen och är till nytta för vattennaturen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Programmet för effektiverat vattenskydd vill stödja det viktiga restaureringsarbete som olika organisationer utför och även bjuda in nya aktörer. På hösten är det möjligt att ansöka om statsunderstöd hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), men det är bra att redan under sommaren göra vissa förberedelser:

  • söka samarbetspartner, eftersom de flesta projekt drar nytta av samarbete,
  • fråga råd av till exempel restaureringsexperter vid NTM-centralerna, miljöväsendet i kommunen, en regional vattenskyddsförening eller något annat regionalt vattenvårdsnätverk. Det nationella nätverket för restaurering av vattendrag kan också tillhandahålla information om restaureringsarbete och kontakter till samarbetspartner.
  • fundera på hur motfinansiering kan ordnas för restaureringsprojektet,
    planera projektet, dvs. utreda vattenstatusen och vilka åtgärder som redan vidtagits samt ta reda på om restaureringsåtgärderna kräver tillstånd,
  • bekanta sig med andra projekt för restaurering av vattendrag och hitta nya idéer och metoder.

Den exakta ansökningstiden fastställs senare i juni.

Redan drygt hundra restaureringsprojekt runt om i Finland har inletts tack vare finansiering från programmet för effektiverat vattenskydd. År 2020 har det reserverats omkring 4 miljoner euro i statsunderstöd för restaurering av vattendrag.

Vattendragsrestaurering lönar sig

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Akvatiska ekosystem och fiskbestånd som kännetecknas av mångfald har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Även små lokala projekt kan ha stor inverkan. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Information och anvisningar om ansökan om understöd

Information om restaurering av vattendrag:

Mer information:

Jenni Jäänheimo, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 349, jenni.jaanheimo@ym.fi

Pinja Kasvio, forskare, nätverket för restaurering av vattendrag, tfn 0295 252 149, pinja.kasvio@ymparisto.fi

Med hjälp av det femåriga programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) vill man minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.

Bilder

Dokument

Om

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö
Aleksanterinkatu 7
00023 Helsinki

http://www.ym.fi

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Följ Ympäristöministeriö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ympäristöministeriö

Vedenhaltija Ahdin nimipäivätoive: hae rahoitusta vesistökunnostushankkeisiin16.6.2020 09:33:55 EESTTiedote

Suomessa voi nauttia upeista vesistöistä ja Itämerestä mutta maassamme on myös runsaasti vesiä, jotka kaipaavat kunnostamista. Rehevöityvät, mataloituvat ja umpeen kasvavat vesistöt tarvitsevat kunnostajia, ja kunnostajat tarvitsevat sekä tietoa että rahaa. Työtä tarvitaan myös patojen, perkauksen, kuivatuksen ja vesistörakentamisen aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. Vedenjumala Ahdin nimipäivän 21.6. kynnyksellä vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta kunnostushankkeisiin. ”Paikallinen yhteistyö ja aktiivisuus antavat virtaa vesistökunnostukseen. Jokainen panos lähivesien hoitoon tuo elinvoimaa alueelle, parantaa mahdollisuuksia nauttia vesistöistä ja auttaa vesiluontoa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo. Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) syksyllä mutta jo kesän aikana on

Spillolja återvinns allt mer effektivt – ändå går en del till olaglig förbränning11.5.2020 11:54:43 EESTTiedote

Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf: Spillolja är en värdefull råvara, eftersom olja kan återvinnas flera gånger och återanvändas som smörjmedel. En del spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, faller dock utanför den lagstadgade avfallshanteringen. Behovet av rådgivning när det gäller spillolja är störst på landsbygden.

Jäteöljyn kierrätys tehostunut – silti osa päätyy laittomasti poltettavaksi11.5.2020 11:24:03 EESTTiedote

Ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry: Jäteöljy on arvokas raaka-aine, sillä öljyä voi kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen voiteluaineiksi. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää kuitenkin laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle. Jäteöljyneuvonnan tarve on suurin maaseudulla. Todennäköisesti ainakin osa jätteenkäsittelyn ulkopuolelle jäävästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Jäteöljyä saattaa olla myös esimerkiksi yritysten tai kotitalouksien varastoissa. Jäteöljy voi ympäristöön päästessään pilata maaperää tai pinta- tai pohjavesiä. Yksi litra jäteöljyä riittää esimerkiksi pilaamaan miljoona litraa vettä. Jäteöljyn laittomasta polttamisesta pääsee ilmaan haitallisia aineita ja pienhiukkasia. Ne heikentävät lähiympäristön ilmanlaatua ja kulkeutuvat maaperään ja vesistöön. ”Jäteöljyn polttaminen ilman ympäristölupaa, kaataminen maahan tai vesistö

Suomessa katoaa jopa 10 000 tonnia jäteöljyä vuosittain9.5.2019 08:38:29 EESTTiedote

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle arviolta jopa 10 000 tonnia vuosittain. Todennäköisesti ainakin osa tästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa jäteöljystä kierrätettäväksi ja sitä kautta uudelleen hyötykäyttöön.

I Finland försvinner upp till 10 000 ton spillolja per år9.5.2019 08:38:28 EESTTiedote

Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år. Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas24.4.2019 09:03:26 EESTTiedote

Det finns fortfarande tid att förnya fastighetsspecifika avloppsvattensystem i glesbygden som fungerar bristfälligt. Avloppsvattensystem som finns i ett grundvattenområde och på ett avstånd av 100 meter från närmaste vattendrag ska vara i skick senast den 31 oktober 2019. I cirka en tredjedel av de permanent bebodda fastigheterna i dessa områden har behandlingen av avloppsvatten redan effektiviserats. Omkring 42 000 bostäder måste ännu se över avloppsvattensystemet. För sommarstugor är situationen dock en annan. Utsläppen av avloppsvatten som inte behandlats i tillräcklig utsträckning är mångdubbelt större än utsläppen av avloppsvatten som behandlats på rätt sätt.