Etelä-Savon ELY-keskus

Vesistökunnostuksia avustetaan Etelä-Savossa

Jaa

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia Etelä-Savon vesistökunnostushankkeille. Myönteisiä päätöksiä on elokuun 2021 loppuun mennessä tehty 23 kappaletta, yhteensä 294 806 euroa. Muutama hanke on peruuntunut ja joissakin hankkeissa odotetaan vielä täydennyksiä tai luontoselvitysten tuloksia.

Inkilänkoski Juvalla. Kuva: Elina Häikiö. Vapaa julkaistavaksi.
Inkilänkoski Juvalla. Kuva: Elina Häikiö. Vapaa julkaistavaksi.

Avustusta haettiin yhteensä 32 hankkeeseen. Näistä erilaisia suunnittelu- ja selvityshankkeita oli 13 kappaletta. Valuma-alueella tehtäviin kunnostustöihin, esimerkiksi kosteikoiden ja muiden vesiensuojelurakenteiden rakentamiseen tuli 5 hakemusta ja vesistöissä tehtäviin kunnostustöihin, kuten hoitokalastuksiin ja vesikasvillisuuden poistoon, 14 hakemusta.

Vesistökunnostusavustuksilla toteutetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien ja vesiympäristön tilaa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä. Avustusten seuraava hakukierros avautuu syksyllä 2021

Avustetut kunnostushankkeet Etelä-Savossa vuonna 2021

 • Mikkelin Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen (Mikkeli). Hankkeen tavoitteena on päivittää Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat vastaamaan nykyistä maankäyttöä ja nykyisiä riskitekijöitä. Hakijana on Mikkelin kaupunki. Avustusta hankkeelle myönnettiin 25 800 euroa.

 • Naarankijärven kunnostus (Mikkeli). Hankkeen tarkoituksena on laatia suunnitelma ja vesilain mukainen lupahakemus valtatie 5:n aikoinaan katkaiseman Naarankijärven pohjoisosan kunnostamiseksi. Hakijana on Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta. Avustusta kaksivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 7 000 euroa.

 • Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitokalastushanke (Mikkeli). Hankkeen tavoitteena on parantaa veden laatua ja korjata kalaston rakennetta jatkamalla hoitokalastusta ja ravintoverkkokunnostusta. Hakijana on Mikkeli-Luonteri kalatalousalue. Avustusta hankkeelle myönnettiin 11 674 euroa.

 • Kyyveden vähempiarvoisen kalan pyynti (Mikkeli, Pieksämäki). Hankkeen tavoitteena on vähentää sisäistä kuormitusta jatkamalla hoitokalastusta matalilla lahtialueilla. Hakijana on Kyyveden osakaskunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 20 000 euroa.

 • Jukajärven niittäminen 2021–2023 kesinä laajalta alueelta (Juva). Hankkeen tavoitteena on parantaa Jukajärven virkistyskäyttömahdollisuuksia niittämällä vesikasvillisuutta. Ennen niittoja alueella tehdään tarvittavat luontoselvitykset. Hakijana on Jukajärviyhdistys ry. Avustusta kolmivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 11 500 euroa.

 • Jukajärven virkistys- ja kalatalouskäytön parantaminen ja Kuhalammen tilan selvittäminen (Juva). Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelmat Polvijoen pohjapadon ja kosteikon rakentamiseksi sekä Pappilanjoen yläosan ja Kuhalammen kunnostamiseksi. Hakijana on Juvan kunta. Avustusta kaksivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 47 950 euroa.

 • Sedimenttitutkimus Ryökäsveden Inkisen syvänteellä (Hirvensalmi). Hankkeen tavoitteena on selvittää syvänteen huonon happitilanteen syitä kunnostustoimien suunnittelemiseksi. Hakijana on Hirvensalmen osakaskunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 2 212 euroa.

 • Hoitokalastus Hirvensalmen osakaskunnan alueella (Hirvensalmi). Hankkeen tavoitteena on tehdä hoitokalastuksia Ryökäsvedellä, Liekuneella ja Vahvajärvellä. Hakijana on Hirvensalmen osakaskunta. Avustusta kolmivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 5 625 euroa.

 • Pohjoisen Puulan vesienhoitohanke (Kangasniemi). Hankkeen tavoitteena on poistaa vesistöstä ravinteita särkikalakantoja vähentämällä ja estää elinympäristöjen umpeenkasvua niittämällä vesikasvillisuutta. Hakijana on Pohjois-Puulan osakaskunta. Avustusta kolmivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 49 500 euroa.

 • Mäntyharjun taajaman hulevesien hallintasuunnitelma (Mäntyharju). Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma Mäntyharjun kunnan taajaman hulevesien hallittuun johtamiseen Pyhäveden vesistöön. Hakijana on Mäntyharjun kunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 10 500 euroa.

 • Etelä-Tervajärven niitto/perusparannus (Mäntyharju). Hankkeen tavoitteena on Etelä-Tervajärven rehevöitymisen estäminen vesikasveja niittämällä. Hakijana on Toivola 3 osakaskunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 3 500 euroa.

 • Virtaa kirkonkylän vesistöihin - kokonaissuunnitelma ja luontoselvitys (Pertunmaa). Hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma niittojen ja kunnostusten toteuttamiseksi Pieniveden Kaakonlahdella, Pankajoessa ja Pankalammessa. Hakijana on Pertunmaan kunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 12 950 euroa.

 • Hoitokalastus, vesikasvien niitto, vedenalaisten kivien merkitseminen ja poisto (Pertunmaa). Hankkeen tavoitteena on tehdä hoitokalastusta sekä vesikasvien niittoa ja ruoppauksia virkistyskäytön parantamiseksi Pertun osakaskunnan järvillä (Peruvedellä, Pienvedellä, Lihavalla, Hämeen Hartosella, Joutsjärvellä ja Pankalammella). Hakijana on Pertun osakaskunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 11 875 euroa.

 • Ahven- ja Hiidenlammen vesistökunnostustoimenpiteiden selvittäminen (Pieksämäki). Hankkeen tavoitteena on tehdä koekalastus ja sen perusteella selvitys hoitokalastustarpeesta. Hakijana on Ikolan osakaskunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 7 000 euroa.

 • Pieksämäen Ruokojärven alivedenpinnan nosto (Pieksämäki). Hankkeen tavoitteena on selvittää Ruokojärven alivedenpinnan noston edellytyksiä ja tulosten perusteella laatia mahdollinen lupahakemus hankkeeseen. Hakijana on Pieksämäen kaupunki. Avustusta hankkeelle myönnettiin 10 430 euroa.

 • Vehkalammen ja Uuhilammen metsätalouden vesiensuojelurakenteiden suunnittelu (Pieksämäki). Hankkeen tavoitteena on suunnitella Natura-alueen suojeluarvoja turvaavia ja Pieksänjärven kuormituksen vähentämiseen tähtääviä vesiensuojelurakenteita Vehka- ja Uuhilampeen laskeviin ojiin. Hakijana on Pieksämäen kaupunki. Avustusta hankkeelle myönnettiin 6 000 euroa.

 • Raudanvedet 2021 (Rantasalmi). Hankkeen tavoitteena on jatkaa
  Raudanveden ja Kosulanlammen pintavesien hoitotyötä hoitokalastuksen avulla. Hakijana on Rantasalmen kunta. Avustusta hankkeelle myönnettiin 6 500 euroa.

 • Koekalastus Puruveden Enanlahdella (Savonlinna). Hankkeen tavoitteena on tehdä Enanlahdella koekalastus hoitokalastustarpeen selvittämiseksi. Hakijana on Pro Puruvesi ry. Avustusta hankkeelle myönnettiin 3 850 euroa.

 • Hanhijoen laskeutusallas, kosteikko ja pintavalutuskenttä (Savonlinna). Hankkeen tavoitteena on vähentää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta Puruveden Naaranlahteen rakentamalla laskeutusallas, kosteikko ja pintavalutuskenttä Hanhijoen suulle. Hakijana on Maatalousyhtymä Naaranlahti. Avustusta kolmivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 10 555 euroa.

 • Ruokojärven hoitokalastus (Savonlinna). Hankkeen tavoitteena ovat hoitokalastustoimenpiteet särkikannan vähentämiseksi ja järven kalakannan tasapainottamiseksi. Hakijana on Pro Ruokojärvi ry. Avustusta hankkeeseen myönnettiin 2 000 euroa.

 • Ruokojärven kunnostushanke - täydennys (Savonlinna). Hankkeessa jatketaan Ruokojärven kunnostustoimia, joiden tavoitteena on varmistaa veden virtaukset Ruokojärvessä ja estää eroosiota järveen laskevissa ojissa. Hakijana on Pro Ruokojärvi ry. Hankkeeseen myönnettiin 5 000 euron lisäavustus.

 • Hirvasjärven kunnostushanke, vaihe 2 (Savonlinna). Hankkeessa jatketaan hoitokalastuksia kahden vuoden ajan Hirvasjärvellä. Hakijana on Savonlinnan kaupunki. Avustusta hankkeelle myönnettiin 9 750 euroa.

 • Suurijärven ja Ylä-Mutajärven kunnostus, vaihe 3 (Savonlinna). Hankkeessa jatketaan Suurijärven ruovikoiden niittoja, avataan mantereen ja saaren välisiä penkereitä veden virtauksen parantamiseksi sekä tehdään uusi laskeutusallas Suurijärveen laskevaan Kuttilonjokeen. Hakijana on Suurjärven osakaskunta. Avustusta kaksivuotiseen hankkeeseen myönnettiin 13 635 euroa.

Lisäksi Etelä-Savossa on käynnissä useita vesienhoidon hankkeita, joissa ELY-keskuksen avustuspäätös on tehty aiemmin ja joissa toteutus jatkuu vuoden 2021 aikana.

Vesistökunnostuksiin rahoitusta ELY-keskuksesta, seuraava haku avautuu syksyllä 2021

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksesta. Harkinnanvaraisen valtion tuen osuus on yleensä enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuuden kattamiseksi voidaan hakijan omarahoituksen tai ulkopuolisen rahoituksen lisäksi käyttää myös talkootyötä. Hankkeiden toteuttajina voivat olla esimerkiksi kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat tai vesiensuojeluyhdistykset. Avustettavissa hankkeissa etusijalla ovat sellaiset laajat hankekokonaisuudet, joissa yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken.

Vesistökunnostusten rahoitus on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila. Tehostamisohjelman rahoitusta suunnataan muun muassa vesistökunnostuksiin sekä vesiensuojeluun. Virtavesikunnostuksiin ja kalojen vaellusesteiden purkamiseen myönnetään avustuksia myös maa- ja metsätalousministeriön osoittamista määrärahoista.

Seuraava valtionavustuksen haku alkaa ELY-keskuksessa syksyllä 2021, mutta valmistelut rahoituksen hakemiseen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Haun avautumisesta tiedotetaan syksyn aikana tarkemmin.

Aloita kunnostushankkeen suunnittelu ajoissa

Kunnostushankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Ennakkoon on hyvä miettiä yhdessä ranta-asukkaiden, vesialueen omistajien ja muiden kiinnostuneiden kanssa oman vesistön ongelmia ja niihin sopivia kunnostustoimia. Lisäksi kannattaa suunnitella omarahoitusosuuden järjestämistä, selvittää hankkeelle sopiva vetäjä ja avustukselle järjestäytynyt hakijataho. Hanketta suunnitellessa on hyvä tietää vesistön nykyinen tila ja tehdyt toimet sekä ottaa selville, vaativatko kunnostustoimet lupia. Myös kumppaneita kannattaa etsiä, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesistöasiantuntija Elina Häikiö, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 016 575, elina.haikio(at)ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Toni Roiha, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 836, toni.roiha(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Inkilänkoski Juvalla. Kuva: Elina Häikiö. Vapaa julkaistavaksi.
Inkilänkoski Juvalla. Kuva: Elina Häikiö. Vapaa julkaistavaksi.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Vähäisiä sinileväesiintymiä havaittu Etelä-Savossa4.8.2022 13:17:03 EEST | Tiedote

Viikolla 31 hieman sinilevää havaittiin kahdella vakiohavaintopaikalla, Pieksämäen Heiniöllä ja Mikkelissä Launialan uimarannalla. Lisäksi kansalaishavaintoja vähäisistä sinileväesiintymistä on tehty Mikkelin Ukonvedellä Kyyhkylän uimarannalla sekä itäisellä Puruvedellä Savonlinnassa. Ajankohtaan nähden havaintoja on tavanomaisesti, ja muutenkin sinileväkesä on ollut Etelä-Savossa maltillinen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme