Suomen Pankki

Viktigt att inte bara rikta blicken på den akuta krisen utan också på recepten för långsiktig tillväxt

Dela

Finland går en svår vinter till mötes med tanke på konjunkturutsikterna, men i dagsläget väntas ekonomin återhämta sig snabbare än efter den globala finanskrisen. Efter krisen står vi dock inför samma långsiktiga ekonomiska problem som tidigare, vilka nu har fördjupats ytterligare till följd av pandemin. Hållbarhetsunderskottet i Finlands offentliga finanser var stort redan före coronaviruskrisen och nu har det vuxit ytterligare. Enligt den senaste bedömningen är hållbarhetunderskottet för närvarande ca 5½ % av BNP.

”I det nationella beslutsfattandet måste vi nu försöka leva parallellt i två tider. Samtidigt som vi söker lösningar på den akuta krisen måste vi också kraftfullt ta oss an de ekonomiska utmaningar som väntar oss efter krisen. Det är nödvändigt att samtidigt både stödja företag, hushåll och återhämtningen av ekonomin och stärkta förutsättningarna för hållbar tillväxt och sysselsättningsökning”, säger chefdirektör Olli Rehn. Det behövs reformer för att stärka sysselsättningen, hållbarheten i de offentliga finanserna och ekonomins förnyelseförmåga.

För tillväxten av produktiviteten har forsknings- och utvecklingsarbete och andra produktiva investeringar stor betydelse. Den offentliga makten kan skapa gynnsammare förutsättningar för innovationer och utnyttjande av innovationer som utvecklats på annat håll. ”Det finns inga snabbvinster att hämta i att finansiera kompetensutveckling och forsknings- och utvecklingsverksamhet. Sådana satsningar får enligt forskningsdata fullt genomslag på produktiviteten först om flera år. Det är därför viktigt att besluten fattas utan onödiga dröjsmål”, framhåller chefdirektör Rehn.

Den ekonomiska politiken under coronaviruskrisen har präglats av snabba reaktioner på bred front i Finland och hela euroområdet. Finans- och penningpolitiska åtgärder har vidtagits för att hjälpa företag och hushåll över den värsta krisen och stödja den ekonomiska återhämtningen efter krisen. ”Tack vare Europeiska centralbankens penningpolitik har finansieringsvillkoren varit fortsatt lätta och hotet om en ny finanskris och en självförstärkande deflatorisk utveckling kunnat avvärjas”, betonar chefdirektör Rehn. Till de viktigaste instrumenten hör köpprogrammen för värdepapper och de långfristiga refinansieringsåtgärderna.

Den andra pandemivågen försämrar tydligt inflations- och konjunkturutsikterna på kort sikt. ECB-rådet fattade i december 2020 beslut om flera åtgärder för att underlätta finansieringsvillkoren. Bland annat ökas köpprogrammet med anledning av pandemin med 500 miljarder euro till sammanlagt 1850 miljarder euro. Köpen fortsätter åtminstone till utgången av mars 2022. ”Köpen med anledning av pandemin görs flexibelt och under en längre tid än vad som tidigare förutsetts för att bidra till gynnsamma finansieringsvillkor under hela pandemin”, preciserar chefdirektör Rehn.

Rådet beslutade vidare om tre nya riktade långfristiga refinansieringstransaktioner för bankerna under 2021. Den lägsta räntan för dem är −1 %.”ECB-rådet är berett att använda alla sina instrument efter behov för att inflationen varaktigt ska stiga närmare sitt mål”, säger chefdirektör Olli Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

A total of 1,496 counterfeit euro banknotes found in Finland in 202022.1.2021 11:00:00 EETPress release

In 2020, a total of 1,496 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. The number of counterfeits was higher than in 2019 but is still low compared with other euro area countries. ‘The number of counterfeit euro banknotes found in circulation has increased from the previous year, but remains moderate,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. Of the different banknotes in circulation in 2020, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (629 counterfeits) in Finland, followed by the EUR 10 (410 counterfeits) and the EUR 50 (358 counterfeits). ‘It is easy and quick to detect counterfeits by learning the banknote security features and always checking them when handling banknotes,’ says Vehmas. Period 2016 2017 2018 2019 2020 Number of counterfeits 2,171 766 833 980 1,496 The new series of euro banknotes, of which the last denominations, the EUR 100 and EUR 200 banknotes, were issued in 2019, help prevent counte

I Finland påträffades 1496 förfalskade eurosedlar under 202022.1.2021 11:00:00 EETTiedote

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 1496 förfalskade eurosedlar under 2020. Mängden har ökat från förra året, men är fortfarande liten jämfört med det övriga euroområdet. ”Antalet förfalskade eurosedlar som påträffats i cirkulation har ökat jämfört med i fjol, men antalet är fortfarande lågt”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank. Bland de förfalskningar som påträffades under 2020 i Finland var valören 20 euro vanligast, totalt 629 st. Näst vanligast var valören 10 euro (410 st.) och 50 euro (358 st.). ”Det är lätt och snabbt att upptäcka förfalskningar genom att lära sig säkerhetsdetaljerna på sedeln och alltid kontrollera dem när man hanterar sedlar", berättar Vehmas. Period 2016 2017 2018 2019 2020 Antal förfalskningar 2171 766 833 980 1496 För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. De sista valörerna av den nya eurosedelserien, 100- och 200-eurosedlarna, sattes i omlopp 2019. De övriga sedlarna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerh

Vuonna 2020 Suomessa löytyi 1 496 euroseteliväärennöstä22.1.2021 11:00:00 EETTiedote

Suomessa setelikierrosta löydettiin vuoden 2020 aikana 1 496 euroseteliväärennöstä. Määrä on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen. ”Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden, mutta lukumäärä on edelleen maltillinen”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. Vuonna 2020 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 629. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 410, ja 50 euron väärennöksiä oli 358. "Väärennösten havaitseminen on helppoa ja nopeaa opettelemalla setelin turvatekijät ja tarkistamalla ne aina seteleitä käsiteltäessä", Vehmas kertoo. Ajanjakso 2016 2017 2018 2019 2020 Väärennösten lukumäärä 2171 766 833 980 1496 Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla, jonka viimeisimmät, arvoltaan 100 ja 200 euron setelit laskettiin liikkeeseen 2019. Muut seteliarvot on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöis

ECB Press Conference 21.1.2021: Introductory Statement21.1.2021 16:36:58 EETPress release

PRESS CONFERENCE Frankfurt am Main, 21 January 2021 Introductory statement Ladies and gentlemen, the Vice-President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of today’s meeting of the Governing Council, which was also attended by the Commission Executive Vice-President, Mr Dombrovskis. The start of vaccination campaigns across the euro area is an important milestone in the resolution of the ongoing health crisis. Nonetheless, the pandemic continues to pose serious risks to public health and to the euro area and global economies. The renewed surge in coronavirus (COVID-19) infections and the restrictive and prolonged containment measures imposed in many euro area countries are disrupting economic activity. Activity in the manufacturing sector continues to hold up well, but services sector activity is being severely curbed, albeit to a lesser degree than during the first wave of the pandemic in early 2020. Output is likely to have co

EKP:n pääjohtajan alustuspuheenvuoro lehdistötilaisuudessa 21.1.2021 (suomenkielinen käännös)21.1.2021 16:36:00 EETTiedote

EKP:n pääjohtajan alustuspuheenvuoro EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos Frankfurt am Main 21.1.2021 Hyvät kuulijat. Varapääjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi tähän lehdistötilaisuuteen. Tämänpäiväisessä kokouksessa oli läsnä myös Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. Kerromme nyt kokouksen tuloksista. Rokotusten käynnistyminen euroalueen maissa on tärkeä askel pois kansanterveydellisestä kriisistä, jossa tällä hetkellä olemme. Pandemiasta aiheutuu kuitenkin edelleen vakavia riskejä kansanterveydelle sekä euroalueen ja koko maailman taloudelle. Koronavirustartuntojen (covid-19) uusi aalto ja monissa euroalueen maissa asetetut tiukat ja pitkäkestoiset rajoitukset haittaavat taloudellista toimintaa. Tehdasteollisuuden toiminta jatkuu melko vakaana, mutta palvelualoilla toiminta on vaimentunut tuntuvasti, joskin vähemmän kuin ensimmäisen pandemia-aallon yhteydessä alkuvuodesta 2020. Tuotanto supistui todennäköise

Eurosystemets penningpolitiska beslut21.1.2021 16:05:00 EETTiedote

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210121~eb9154682e.sv.html Pressmeddelande 21 januari 2021 ECB-rådet beslutade att ånyo bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitiska inriktning. För det första förblir räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet räknar med att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. För det andra kommer ECB-rådet att fortsätta med köpen inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro. ECB-rådet kommer att genomföra nettoköp inom PEPP åtminstone till slutet av mars 2022 och, i varje

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä21.1.2021 16:05:00 EETTiedote

Lehdistötiedote 21.1.2021 EKP:n neuvosto päätti pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. 1) Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. 2) Ostoja jatketaan pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. PEPP-ohjelman tarkoituksena on pitää rahoitusolot suotuisina pandemian aikana. Jos suotuisia rahoitusoloja voidaan ylläpitää suunniteltua pienemmillä ostoilla, PEPP-ohjelmaan varattua summaa ei tarvitse käytt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum