Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ympäristöavustukset haettavissa

Jaa

Ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.

Kosteikkoa kaivetaan Pien-Rautjärveen laskevan Jyrkilänojan suulle. Kuva Antti Haapala.
Kosteikkoa kaivetaan Pien-Rautjärveen laskevan Jyrkilänojan suulle. Kuva Antti Haapala.

Rakennetun ympäristön ja saaristoluonnon hoitoon avustuksia haettavissa


Rakennusperinnön hoito: Rakennusperinnön hoitoavustuksilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Avustettaviksi sopivia korjauskohteita ovat esimerkiksi rakennusten vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

 Avustukset rakennusperinnön hoitoon (ely-keskus.fi)

Saariston ympäristönhoito: Saariston ympäristönhoidon avustuksilla edistetään saaristoluonnon suojelua, saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoa. Avustusta voi hakea toimenpiteisiin, jotka tukevat näitä tavoitteita. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Kotkan, Pyhtään, Parikkalan, Ruokolahden ja Taipalsaaren kuntien alueilla.

Avustukset saariston ympäristönhoitoon (ely-keskus.fi)

Luonnon monimuotoisuuden tueksi valtakunnallisia hakuja

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunta: Avustuksella pyritään torjumaan haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja, jotka kuuluvat joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon. Tukea voi hakea haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmien mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Avustusten käsittely on keskitetty Kainuun ELY-keskukseen, mutta avustusta voi hakea mistä päin Suomea tahansa.

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku (ely-keskus.fi).

Kunta- ja Järjestö-Helmi: Avustuksella edistetään luonnon monimuotoisuutta ja Helmi-ohjelman arvokkaiden elinympäristöjen tilaa. Kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille voidaan myöntää avustusta ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin. Toimien tavoitteena tulee olla Helmi-ohjelman mukaisten teemojen elinympäristöjen tilan parantaminen. Avustusta voidaan myöntää myös toteutettavien toimenpiteiden edellyttämiin inventointeihin ja suunnitelmiin, sekä arvokkaan luonnon suojaamiseksi rakennettaviin rakenteisiin. Haku on valtakunnallinen. Avustusta haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. Tuettavat toimenpiteet on saatettava valmiiksi viimeistään vuoden 2023 aikana. Hakuaika on 22.10.–30.11.2021.

Hakuteemat

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Kunta- ja Järjestö-Helmi (ely-keskus.fi).

Ympäristökasvatusta kaikenikäisille

Ympäristökasvatus ja -valistus: Avustuksella edistetään kestävää kehitystä tukemalla eri-ikäisten ihmisten oppimista. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Avustettava hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa. Haku on valtakunnallinen ja se on keskitetty Keski-Suomen ELY-keskukseen.

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Vesistökunnostukset ja vesien hyvän tilan edistäminen

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen: Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki-, pienvesi- ja rannikkokohteissa sekä pohjavesissä ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä kunnostustoimia. Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä varmistamiseksi halutaan avustaa laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen vahvistumista.

Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti edistävät vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamista. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, kun omarahoitus osuus on varmistettu ja voidaan osoittaa, että hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa.

Erityisesti maa- ja metsätalouden vesienhallintatoimenpiteisiin voi hakea avustusta maa- ja metsätalouden vesienhallinta -hausta. Hankkeilta toivotaan alueellisten asiantuntijaverkostojen hyödyntämistä, ja niitä voidaan tukea osana konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista. Kaakkois-Suomessa toteutettaviin hankkeisiin haetaan avustusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon toteuttamiseen (ely-keskus.fi).

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden tukemiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeille.

Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin hankkeisiin tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaan. Tukea voi hakea myös innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille. Avustusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö ja vesitaloustoimenpiteiden toteuttamiseen (ely-keskus.fi).

Kalataloudelliset kunnostukset: Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Kalataloudellisten kunnostusten avustushaku on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Kaakkois-Suomen alueella toteutettaviin hankkeisiin voi hakea avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen (ely-keskus.fi).

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen

Avustusten tarkoituksena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden monitavoitteista vesienhallintaa. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia toteutushankkeita. Valtakunnallinen avustushaku on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen tarkoitetut avustukset (ely-keskus.fi).

Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (viemäriylivuodot)

Etelä-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta viemäriylivuotojen hallintaan. Haku kuuluu vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen painopistealueeseen,viemäriylivuodot. Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja minimoimalla.

Avustusta voidaan myöntää muun muassa viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tähtäävän yhteistyön lisäämiseen sekä hankkeisiin, joissa kehitetään ja pilotoidaan uutta teknologiaa ylivuotojen kartoituksessa, raportoinnissa, ehkäisyssä ja minimoinnissa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Tarkemmat tiedot avustushausta löytyvät hakua koskevasta hakumenettelyohjeesta. Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa.

Avustukset vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen (ely-keskus.fi).

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille. Avustusta myönnetään kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Avustusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Avustus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen (ely-keskus.fi).

Hakemukset mieluiten sähköisesti

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2021. Suosittelemme käyttämään hakuun sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. 

Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustuksen hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15. Kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen tarkoitetuissa avustuksissa (viemäriylivuodot) käytetään Etelä-Savon ELY-keskuksen määrittämää menettelyä.

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä lisätietoa avustuksista on ELY-keskuksen verkkopalvelussa:

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue (ely-keskus.fi).

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 talousarviossa niihin määrärahat.Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito:
Tuija Mustonen p. 0295 029 201.

Saariston ympäristönhoito:
Tuija Mustonen p. 0295 029 201.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.t:
Heidi Rautanen p. 0295 029 279.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:
Ville Räihä p. 0295 029 226,
Antti Haapala p. 0295 029 103.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö:
Jarmo Kivi p. 0295 029 211,
Ilkka Närhi p. 0295 029 265.

Kalataloudelliset kunnostukset:
Vesa Vanninen p. 0295 029 095, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Joonas Ikävalko p. 0295 029 170, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta:
Ilkka Närhi p. 0295 029 265
Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Eeva Nuotio p. 0295 028 025, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Haitallisten vieraslajien torjunta:
Reima Leinonen p. 0295 023 799, Kainuun ELY-keskus

Ympäristökasvatus ja -valistus:
Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669, Keski-Suomen ELY-keskus

Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (Viemäriylivuodot):
Esa Pekonen, p. 0295 024 159, Etelä-Savon ELY-keskus
Anitta Sihvonen, p. 0295 024 064, Etelä-Savon ELY-keskus
Tuula Vanhanen, p. 0295 024 133, Etelä-Savon ELY-keskus

Kunta- ja Järjestö-Helmi:
Niina Vähätalo, p. 0295 021 286, Uudenmaan ELY-keskus

Yleinen neuvonta hakuun liittyvissä kysymyksissä:
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

 

Kuvat

Kosteikkoa kaivetaan Pien-Rautjärveen laskevan Jyrkilänojan suulle. Kuva Antti Haapala.
Kosteikkoa kaivetaan Pien-Rautjärveen laskevan Jyrkilänojan suulle. Kuva Antti Haapala.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 202123.11.2021 08:23:49 EET | Tiedote

Työttömyys on laskenut vuoden 2020 lokakuusta 17 prosentin verran ja on kaksi prosenttia matalampaa kuin vuoden 2019 lokakuussa. Kaakkois-Suomen työllisyyden kehitys on koko maan keskitasoa. Lomautettujen määrä on noussut syyskuusta 14 prosenttia, mutta on selvästi matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä on seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän, mutta määrä on laskussa edelliskuukausista. Nuorten työttömien määrän kehitys on Kaakkois-Suomessa koko maata parempi – alle 25-vuotiaden työttömien määrä laski edellisvuodesta 32 prosenttia ja alle 20-vuotiaiden määrä laski 21 prosenttia. Uusia työpaikkoja oli Kaakossa lokakuun aikana auki 72 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, syyskuu 202126.10.2021 08:24:55 EEST | Tiedote

Työttömyys on laskenut vuoden 2020 syyskuusta 19 prosentin verran ja on kolme prosenttia matalampaa kuin vuoden 2019 syyskuussa. Kaakkois-Suomen työllisyyden kehitys on koko maahan verrattuna parempi. Lomautettujen määrä on laskenut edelleen sekä edellisvuodesta että edelliskuukausista. Pitkäaikaistyöttömiä on yhdeksän prosenttia viime vuotta enemmän, mutta määrä on laskussa edelliskuukausista. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys laski viime vuodesta 35 prosentilla. Uusia työpaikkoja oli Kaakossa syyskuun aikana auki 45 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme