Korkein oikeus / Högsta domstolen

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Ansökan om besvärstillstånd från en jurist som är medlem i Hell’s Angels Motorcycle Club avslogs21.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd i ett ärende där Helsingfors hovrätt och rättegångsbiträdesnämnden hade ansett att sökanden på grund av sitt medlemskap i Hell’s Angels Motorcycle Club var uppenbart olämplig för uppdraget som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Av denna orsak hade juristens tillstånd att sköta uppdraget återkallats.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.