Oy Snellman Ab
Tiedotteet
92
Valikko

Snellmans utveckling var fortsatt stabil28.2.2018 07:00 | Tiedote

Snellmankoncernens rörelseresultat för 2017 var något lägre än året innan och uppgick till 11,8 miljoner euro (-2,5 %). Omsättningen låg på samma nivå som året innan och uppgick till 296 miljoner euro (+0,1 %). Försäljningstillväxten bromsades tydligt upp av råvarubrist, särskilt inom Köttförädlingen. Trots detta lyckades vi öka våra marknadsandelar i nästan alla produktgrupper inom både Färdigmat Finland och Köttförädlingen.

Nyt tarvitaan tekoja – Snellman nostaa tuottajahintaa ja panostaa ainutlaatuisen suomalaiseen alkutuotantoon8.2.2018 07:00 | Tiedote

Snellmanin tuotteiden perustana on perhetiloilla tuotettu, gmo-vapaa suomalainen liha. Yleiset markkinahinnat ovat olleet laskusuunnassa, mutta suomalaisen alkutuotannon varmistamiseksi tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Snellman nostaa sianlihan tuottajahintaa 2-4 c/kg tuotantotavasta riippuen. Korotus on jatkoa viime vuoden lopussa tehdyille korotuksille. Naudanlihan tuottajahintaa nostetaan 5-10 c/kg nautalajista riippuen. Muutokset astuvat voimaan 25.2.2018. Samalla Snellman investoi ainutlaatuisen suomalaisen sikaketjun tulevaisuuteen Kunnon Maatiaispossujen jalostuksessa ja ruokinnassa.

Nu behövs handling – Snellman höjer producentpriset och satsar på den unika finländska primärproduktionen8.2.2018 07:00 | Tiedote

Till grund för Snellmans produkter ligger finländskt, gmo-fritt kött som producerats på familjegårdar. De allmänna marknadspriserna har haft en nedåtgående trend, för att säkerställa den finländska primärproduktionen behövs nu konkreta åtgärder. Snellman höjer producentpriset på griskött med 2-4 c/kg beroende på typ av produktion. Producentpriset för nötkött höjs med 5-10 c/kg beroende av art och vikt. Prishöjningen är en fortsättning på den höjning som gjordes i slutet av fjolåret. Förändringarna träder i kraft 25.2.2018. Samtidigt investerar Snellman i avel och utfodring av Riktig Lantgris för den unika finländska svinkedjans framtid.

Jatkuva parantaminen edisti hyvää tuloskehitystä23.3.2016 09:07 | Tiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE/Julkaisuvapaa 23.03.2016. Snellman-konsernin vuoden 2015 liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (6,7 milj. euroa) ja parani selkeästi edellisestä vuodesta. Konsernin liikevaihto 309,7 milj. euroa (301,3 milj. euroa) kasvoi 3 % edellisvuodesta. Markkinaosuudet kasvoivat sekä Lihanjalostuksen että Valmisruuan toimialalla. Lihanjalostuksen tulosta painoi kuitenkin haastava markkinatilanne, muilla toimialoilla tulos kehittyi hyvin. Investoinneissa vuosi oli suunnitellusti maltillinen, 7,24 milj. euroa, ja konsernin omavaraisuus nousi edellisvuodesta ollen 37,0% (31,6%).

Continuous improvement promotes good performance23.3.2016 09:07 | Tiedote

FINANCIAL STATEMENTS BULLETIN/Free to be released on 23 March 2016. The operating profit of the Snellman Group was EUR 9.0 million (6.7) in 2015, and it improved clearly year-on-year. The revenue of the Group, EUR 309.7 million (301.3), grew by 3% on the previous year. Our market share grew in both the Meat Processing and Ready Meals business areas. However, the financial result of Meat Processing was weighed down by the challenging market situation, while in other business areas the financial result developed well. In investments, the year was moderate as planned, EUR 7.24 million, and the equity ratio of the Group rose from the previous year to 37.0% (31.6%).

Kontinuerlig förbättring bidrog till en god resultatutveckling23.3.2016 09:07 | Tiedote

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ/Får publiceras 23.3.2016. Snellmankoncernens rörelsevinst 2015 var 9,0 milj. euro (6,7 milj. euro), och därigenom betydligt bättre än året innan. Koncernens omsättning utgjorde 309,7 milj. euro (301,3 milj. euro), vilket motsvarar en ökning med 3 % från året innan. Marknadsandelarna ökade inom verksamhetsområdena för Köttförädlingen och Färdigmaten. Resultatet för Köttförädlingen påverkades dock negativt av det svåra marknadsläget. Resultatet för de övriga verksamhetsområdena utvecklades positivt. I fråga om investeringar vidtogs endast måttliga åtgärder, vilket var planerat. Investeringar utgjorde 7,24 milj. euro. Koncernens soliditet ökade från året innan och uppgick till 37,0 % (31,6 %).

Annika Vainio har utnämnts till Snellman Pro:s verkställande direktör11.9.2015 13:21 | Tiedote

Snellmankoncernens utvecklings- och inköpsdirektör Annika Vainio (EM) har från och med 15.9.2015 utnämnts till Snellman Pro:s verkställande direktör. Annika kommer att vara medlem av Snellmankoncernens ledningsgrupp och rapportera till koncerndirektör Leena Laitinen. Hon kommer även att ansvara för koncernens utvecklings- och inköpsärenden. Annika har sedan tidigare erfarenhet av ledarskap och utveckling inom både inköp och försäljning i finländska och internationella företag. Snellman Pro är Snellmankoncernens dotterbolag. Snellman pro är yrkeskökens partner i vars utbud kombineras Snellmans inhemska köttkunnande och IceCools internationella fryssortiment. Snellman Pro satsar på öppet samarbete med kunden – produkterna som kommer till försäljning utvecklas i samarbete med kunderna.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>