Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Nuorten viisaan liikkumisen ideakilpailun voittajaehdotuksissa haastettiin vanhemmat mukaan edistämistyöhön ja yhdistettiin arkiliikkumisen edistämistyö maailmanlaajuisten ongelmien käsittelyyn30.8.2021 13:15:18 EEST | Tiedote

Ylä-Savon kunnissa järjestettiin kevään aikana viisaan liikkumisen ideakilpailu, jossa nuorilta haettiin ideoita turvallisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseksi. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla viestinnän, toimintatapojen muutoksen, kilpailujen tai muun vastaavan toiminnan kautta voidaan edistää viisasta liikkumista Ylä-Savossa. Kilpailu on osa koululaisten turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämishanketta, jonka osana voittajaehdotuksia pyritään myös kokeilemaan käytännössä.

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.8.202126.8.2021 10:08:27 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+ 81,40 m, joka on enää noin 10 cm ajankohdan mediaaniarvon alapuolella. Ennusteiden mukaan tulovirtaamat ovat kasvussa ja sitä myötä myös Kallaveden vedenpinta on hitaassa nousussa. Keskiennusteen mukaan pinta nousee nykyisestä tasosta noin 20 cm lokakuun alkuun mennessä. Kallaveden juoksutuksia säädellään Leppävirralla sijaitsevien Konnuksen ja Naapuskosken säännöstelypadoilla, jotka ovat edelleen kiinni. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on tällä hetkellä noin 90 m3/s. Iisalmen reitillä Onkiveden ja Poroveden vedenpinta noussut viimeaikaisten sateiden ansiosta ajankohdan tavoitekorkeuksiin. Runsaat sateet nostivat Kiurujärven vedenpinnan maanantai-tiistai välisenä aikana noin 60 cm. Runnin patoa avaamalla pyrittiin vedenpinnan nousua hidastamaan. Ongelmana on Kiurujoen ”ahtaus”, eli Kiurujoessa säännöstelypadon yläpuolisessa jokiosassa syntyy muutamissa kapeikoissa virtaushäviöitä ja tämän seurauksena veden virtaus hidastuu. Näitä kapeikkoja on tark

Pohjoissavolaiset ilmoittivat runsaasti lähteitä ennallistamishankkeeseen - sopivia lähteitä löytyi kuitenkin vain vähän9.8.2021 07:30:00 EEST | Tiedote

Pohjos-Savon ELY-keskuksessa käynnistettiin viime vuonna lähteiden ennallistamishanke osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Hankkeeseen haettiin sopivia kohteita ja ilmoituksia saatiinkin Pohjois-Savon alueelta runsaasti, mutta ennakkokäsityksen mukaisesti luonnontilaisia tai ennallistamiskelpoisia lähteitä löytyi hyvin vähän. Perusteltu ennallistamistarve todettiin seitsemässä kohteessa, joissa on yhteensä 16 lähdettä.

Valtatien 5 Siilinjärvi – Pöljä yleissuunnittelua jatketaan Alapitkän taajamaan saakka – Vaihtoehtona tutkitaan nyt asutuksen ja pohjavesialueet kauempaa kiertävää linjausta16.7.2021 08:54:45 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 5 parantamista välillä Siilinjärvi – Pöljä – Alapitkä. Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu käynnissä olevassa yleissuunnitelman tarkistamisprosessissa. Suunnittelun lähtökohdaksi on valittu valtatien itäpuolelle uuteen maastokäytävään sijoittuva vaihtoehto ja aiemmin tutkitusta vaihtoehdosta on luovuttu.

Useita vesistökunnostushankkeita käyntiin Pohjois-Savossa15.7.2021 08:47:44 EEST | Tiedote

Valtion harkinnanvaraiset kunnostusavustukset vesistökunnostushankkeisiin olivat haettavissa vuoden 2020 loka-marraskuussa. Pohjois-Savon ELY-keskukselle tuli hakuaikana kaikkiaan 18 avustushakemusta ja näistä 16 hankkeelle myönnettiin avustusta. Avustuksia myönnettiin järvi- ja virtavesikunnostuskohteiden suunnitteluun sekä toteutukseen. Avustusta saaneissa hankkeissa toteutetaan aiempaa enemmän hoitokalastusta erikokoisilla kohteilla. Lisäksi käynnistyy virtavesi- ja järvikunnostuksia, joissa pyritään vesien tilan parantamiseen mm. valuma-alueella tehtävien toimien avulla. Vuosien 2020 ja 2021 avustusta saaneet kunnostuskohteet käyvät ilmi liitteenä olevasta kartasta sekä hankelistauksesta. Avustusta myönnettiin yhteensä n. 243 000 € sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön avustusmäärärahoista. Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on lisätä vesistökunnostushankkeita sekä tukea asiantuntijaverkostojen toimintaa ja näin saada aikaan v

Pohjois-Savon kunnissa palkkatukea hyödynnetään eri tavoin5.7.2021 10:40:41 EEST | Tiedote

Pohjois-Savossa aloitti viime vuonna palkkatukityössä hieman yli 1200 henkilöä. Palkkatuella työllistyneitä oli eniten Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Palkkatukea voidaan hyödyntää eri työnantajasektoreilla, ja kunnissa onkin huomattavia eroja siinä, millä sektoreilla tukea on hyödynnetty. Vuonna 2020 palkkatukipäätöksiä tehtiin Pohjois-Savossa yhteensä noin 7,2 miljoonalla eurolla.

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.6.202124.6.2021 09:28:37 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,31. Pinta on laskenut kevään huipusta jo 25 cm. Nyt taso on 5 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset lopetettiin kolme viikkoa sitten. Kesäkuu on ollut vähäsateinen ja lämmin. Mikäli sama säätyyppi jatkuu, jatkuu myös nopeahko vesipintojen lasku kaikissa vesistöissä. Iisalmen reitillä päästiin kesäajan pinnankorkeuksiin varsin nopeasti. Kesäkuun juoksutukset ovat olleet pieniä. Nyt juhannusviikolla on osunut sadekuuroja myös Iisalmen reitille ja lisääntynyt valunta näkyy myös järvissä. Nilsiän reitiltä ei ole saatu pinnankorkeustietoja viime viikkoina. Juojärvellä vesitilanne on ajankohtaan nähden normaali. Viime päivien sateitten aiheuttama pinnannousu mahtuu hyvin luparajoihin. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 40 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,80. Taso on ajankohtaan nähden korkea. Pinta on kuitenkin laskenut kevään kor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.