Puolustusministeriö
Tiedotteet
623
Valikko

Kutsu tiedotustilaisuuteen: Puolustustarvikkeiden vientivalvonnan vuosiraportti julkaistaan 7.6.5.6.2018 16:14:44 EEST | Kutsu

Puolustusministeriö julkaisee puolustustarvikkeiden vientivalvonnan vuosiraportin vuodelta 2017. Julkaisun yhteydessä järjestetään median ja kansalaisjärjestöjen edustajille tiedotustilaisuus torstaina 7.6.2018 klo 12.30-13.30 valtioneuvoston tiedotustilassa. Julkistamistilaisuuteen saapuvia tiedostusvälineiden edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 6.6. klo 16.15 mennessä puolustusministeriön viestintäyksikköön osoitteeseen tiedotus@defmin.fi tai puhelimitse numeroon 0295 140 128. Tiedotustila sijaitsee valtioneuvoston linnan sisäsiivessä, toisessa kerroksessa. Kulku tiedotustilaan tapahtuu Aleksanterinkatu 3 H -portaan kautta. Median ja kansalaisjärjestöjen edustajien toivotaan olevan paikalla klo 12.15. Raportti sisältää tiedot vuonna 2017 myönnetyistä vienti- ja siirtoluvista sekä toteutuneista vienneistä ja siirroista. Tilaisuudessa käydään läpi myös lyhyesti vientilupakäytännöt ja lupaharkinnan perusteet. Paikalla on puolustusministeriön lisäksi edustaja ulkominister

Inbjudan till presskonferens: Årsrapporten om övervakningen av exporten av försvarsmateriel offentliggörs den 7 juni5.6.2018 16:10:24 EEST | Kutsu

Försvarsministeriet offentliggör årsrapporten om övervakningen av exporten av försvarsmateriel år 2017. I samband med offentliggörandet ordnas en presskonferens för representanter för medierna och frivilligorganisationerna torsdagen den 7 juni 2018 kl. 12.30–13.30 i statsrådets pressrum. De representanter för medierna och frivilligorganisationerna som har för avsikt att delta i presskonferensen ombeds anmäla sitt deltagande senast den 6 juni kl. 16.15 till försvarsministeriets kommunikationsenhet på adressen tiedotus@defmin.fi eller per telefon 0295 140 128. Pressrummet finns i statsrådsborgens inre flygel, andra våningen. Till pressrummet kommer man via porten på Alexandersgatan 3 H. Det är önskvärt att representanterna för medierna och frivilligorganisationerna är på plats kl. 12.15. Rapporten innehåller uppgifter om de export- och överföringstillstånd som beviljats år 2017 samt om realiserade exporter och överföringar. Vid evenemanget görs också en kort genomgång av praxis med expor

Ylennyksiä kenraalikunnassa 4.6.2016 ja 1.9.20164.6.2016 00:01:00 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 27.5.2016 päättänyt puolustusministeri Jussi Niinistön esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa: 4.6.2016 lukien kenraalimajuri Timo Kivinen kenraaliluutnantiksi; lippueamiraali Timo Junttila kontra-amiraaliksi ja eversti Vesa Virtanen prikaatikenraaliksi. Kenraalimajuri Timo Pekka Kivinen (s. 1959) on palvellut vuodesta 2015 lähtien Pääesikunnassa puolustusvoimien strategiapäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut mm. prikaatin komentajana Karjalan prikaatissa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, jatkotutkinto-osaston johtajana ja vararehtorina Maanpuolustuskorkeakoulussa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Unkarissa, Ukrainassa ja Itävallassa asemapaikkanaan Budapest, pataljoonaupseerina SFOR-operaatiossa Bosniassa sekä osastoesiupseerina ja vanhempana osastoesiupseerina pääesikunnan tiedusteluosastolla. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Kivinen suoritti vuonna 1993.

Befordringar i generalitetet den 4 juni 2016 och den 1 september 20164.6.2016 00:01:00 EEST | Tiedote

Republikens president Sauli Niinistö har den 27 maj 2016 på föredragning av försvarsminister Jussi Niinistö beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar vid försvarsmakten: Från den 4 juni 2016 befordras generalmajor Timo Kivinen till generallöjtnant, flottiljamiral Timo Junttila till konteramiral och överste Vesa Virtanen till brigadgeneral. Generalmajor Timo Pekka Kivinen (f. 1959) har sedan år 2015 tjänstgjort vid Huvudstaben som försvarsmaktens strategichef. Tidigare har han varit bl.a. brigadkommendör vid Karelska brigaden, biträdande avdelningschef vid Huvudstabens planeringsavdelning, chef för avdelningen för påbyggnadsexamina och prorektor vid Försvarshögskolan, kommendör för Uttis Jägarregemente, Finlands militärattaché i Ungern, Ukraina och Österrike med Budapest som stationeringsort, bataljonsofficer i SFOR-operationen i Bosnien samt avdelningsstabsofficer och äldre avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens underrättelseavdelning. Generalstabsofficersexamen avlade Ki

Befordringar i generalitetet den 6 december 20156.12.2015 00:01:00 EET | Tiedote

Republikens President Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Jussi Niinistö beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar inom försvarsmakten från den 6 december 2015: Konteramiral Kari Takanen befordras till viceamiral, generalmajor Kyösti Halonen till generallöjtnant, generalmajor Markku Nikkilä till generallöjtnant, brigadgeneral Ilkka Korkiamäki till generalmajor, brigadgeneral Harri Ohra-Aho till generalmajor, brigadgeneral Eero Pyötsiä till generalmajor, överste Sampo Eskelinen till brigadgeneral, överste Mikko Heiskanen till brigadgeneral, överste Timo Kakkola till brigadgeneral och överste Heikki Välivehmas till brigadgeneral. Dessutom befordras generalmajor Esa Pulkkinen till generallöjtnant i reserven den 1 februari 2016. Viceamiral Kari Juhani Takanen (f. 1957) har sedan 2013 tjänstgjort som kommendör för marinen. Tidigare har han varit planeringschef och beredskapschef vid Huvudstaben, kommendör för Skärgårdshavets Marinkommando, chef för operativa

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.20156.12.2015 00:01:00 EET | Tiedote

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Jussi Niinistön esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2015 lukien: Kontra-amiraali Kari Takanen ylennetään vara-amiraaliksi; kenraalimajuri Kyösti Halonen kenraaliluutnantiksi; kenraalimajuri Markku Nikkilä kenraaliluutnantiksi; prikaatikenraali Ilkka Korkiamäki kenraalimajuriksi; prikaatikenraali Harri Ohra-Aho kenraalimajuriksi; prikaatikenraali Eero Pyötsiä kenraalimajuriksi; eversti Sampo Eskelinen prikaatikenraaliksi; eversti Mikko Heiskanen prikaatikenraaliksi; eversti Timo Kakkola prikaatikenraaliksi ja eversti Heikki Välivehmas prikaatikenraaliksi. Lisäksi kenraalimajuri Esa Pulkkinen ylennetään 1.2.2016 reservissä kenraaliluutnantiksi. Vara-amiraali Kari Juhani Takanen (s.1957) on palvellut vuodesta 2013 Merivoimien komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut suunnittelupäällikkönä ja valmiuspäällikkönä Pääesikunnassa, Saaristomeren meripuolustusalueen komentajana, ope

Kutsu medialle tiedonhankintalakityöryhmän mietinnön luovutustilaisuuteen 14.1.12.1.2015 14:37:40 EET | Kutsu

Puolustusministeriön asettama tiedonhankintalakityöryhmä luovuttaa mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille keskiviikkona 14.1.2015 klo 11.00 Säätytalossa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida lainsäädännön kehittämistarvetta erityisesti turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevan sääntelyn osalta. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström puolustusministeriöstä. Paikalla tilaisuudessa on ministeri Haglundin ja puheenjohtaja Nordströmin lisäksi poikkihallinnollisen työryhmän jäseniä ja asiantuntijoita. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita mietinnön luovutustilaisuuteen (Säätytalon sali 15, toinen kerros, Snellmaninkatu 9 - 11, Helsinki). Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 13.1. klo 14 mennessä puolustusministeriön viestintäyksikköön sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@defmin.fi tai puhelimitse numeroon 0295 140 125. Työryhmän mietintö on luettavissa 14.1.2015 klo 11 alkaen puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.defm

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.20146.12.2014 00:01:00 EET | Tiedote

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Carl Haglundin esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2014 lukien: Prikaatikenraali Kim Jäämeri ylennetään kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Timo Rotonen kenraalimajuriksi, lippueamiraali Veijo Taipalus kontra-amiraaliksi ja lippueamiraali Georgij Alafuzoff ylennetään kontra-amiraaliksi reservissä 6.12.2014. Kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri (s.1964) on palvellut huhtikuusta 2014 Ilmavoimien komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, Satakunnan Lennoston komentajana ja laivueen komentajana, Maanpuolustuskurssien johtajana, pääesikunnassa osastoesiupseerina, apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja sektorijohtajana sekä EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jäämeri suoritti vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ranskassa. Prikaatikenraaliksi hänet y

Befordringar i generalitetet 6 december 20146.12.2014 00:01:00 EET | Tiedote

Republikens President Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Carl Haglund beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar inom försvarsmakten från den 6 december 2014: Brigadgeneral Kim Jäämeri befordras till generalmajor, brigadgeneral Timo Rotonen till generalmajor, flottiljamiral Veijo Taipalus till konteramiral och flottiljamiral Georgij Alafuzoff befordras till konteramiral i reserven den 6 december 2014. Generalmajor Kim Erkki Akseli Jäämeri (f. 1964) har sedan april 2014 tjänstgjort som kommendör för Flygvapnet. Tidigare har han varit operationschef vid Flygvapnet, kommendör för Satakunta Flygflottilj och kommendör för en division, ledare för Försvarskurserna, avdelningsstabsofficer, biträdande avdelningschef, äldre avdelningsstabsofficer och sektorledare vid huvudstaben samt militärassistent till ordföranden för EU:s militära kommitté i Bryssel. Generalstabsofficersexamen avlade Jäämeri år 1999. Dessutom har han studerat i Frankrike. Till brigadgeneral be

Befordringar i generalitetet 6 december 20136.12.2013 00:01:00 EET | Tiedote

Republikens President Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Carl Haglund beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar vid försvarsmakten från den 6 december 2013: Brigadgeneral Jorma Ala-Sankila befordras till generalmajor, överste Kim Jäämeri till brigadgeneral, överste Markku Myllykangas till brigadgeneral, överste Pekka Toveri till brigadgeneral och kommodor Timo Junttila till flottiljamiral. Generalmajor Jorma Heikki Tapio Ala-Sankila (f. 1956) har sedan oktober 2013 tjänstgjort som kommendör för Norra Finlands Militärlän. Tidigare har han varit Huvudstabens beredskapschef, kommendör för Karelska Brigaden, militärattaché i Berlin, ledare för utbildningscentret vid Försvarsmaktens internationella center, bataljonskommendör vid KFOR-operationen i Kosovo, kommendör för Uttis Jägarregemente, äldre avdelningsstabsofficer vid arméavdelningen, avdelningsstabsofficer vid internationella avdelningen och operativa avdelningen vid Huvudstaben, bataljonsofficer vid S

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.20136.12.2013 00:01:00 EET | Tiedote

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Carl Haglundin esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2013 lukien: Prikaatikenraali Jorma Ala-Sankila ylennetään kenraalimajuriksi, eversti Kim Jäämeri prikaatikenraaliksi, eversti Markku Myllykangas prikaatikenraaliksi, eversti Pekka Toveri prikaatikenraaliksi ja kommodori Timo Junttila lippueamiraaliksi. Kenraalimajuri Jorma Heikki Tapio Ala-Sankila (s.1956) on palvellut lokakuusta 2013 Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut pääesikunnan valmiuspäällikkönä, Karjalan Prikaatin komentajana, sotilasasiamiehenä Berliinissä, koulutuskeskuksen johtajana Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa, pataljoonan komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, pääesikunnassa maavoimaosaston vanhempana osastoesiupseerina, kansainvälisen osaston ja operatiivisen osaston osastoesiupseerina, pataljoonaupseerina SFOR-operaatioss

Befordringar i generalitetet4.6.2013 00:01:00 EEST | Tiedote

Republikens president Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Carl Haglund beslutat befordra brigadgeneral Kyösti Halonen till generalmajor, brigadgeneral Veli-Pekka Parkatti till generalmajor, överste Ilkka Korkiamäki till brigadgeneral och kommodor Juha Vauhkonen till flottiljamiral från den 4 juni 2013. Generalmajor Kyösti Juhani Halonen (f. 1958) har sedan år 2011 tjänstgjort som chef för Arméns materielverk. Tidigare har han varit försvarsmaktens logistikchef, kommendör för multinationella stridsavdelningen i KFOR-operationen i Kosovo, chef för huvudstabens ledningssystemsavdelning, kommendör för Pansarbrigaden, föreståndare för Idrottsskolan, forskarstabsofficer och lärare vid Försvarshögskolan samt avdelningsstabsofficer, byråstabsofficer och byråofficer vid huvudstaben. Generalstabsofficersexamen avlade Halonen år 1991. Dessutom har han studerat i Förenta staterna och Schweiz. Till brigadgeneral befordrades han år 2007. Generalmajor Veli-Pekka Juhani Parkatti (f.

Ylennyksiä kenraalikunnassa4.6.2013 00:01:00 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Carl Haglundin esittelystä ylentää 4.6.2013 lukien prikaatikenraali Kyösti Halosen kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Veli-Pekka Parkatin kenraalimajuriksi, eversti Ilkka Korkiamäen prikaatikenraaliksi ja kommodori Juha Vauhkosen lippueamiraaliksi. Kenraalimajuri Kyösti Juhani Halonen (s. 1958) on palvellut vuodesta 2011 Maavoimien materiaalilaitoksen johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä, monikansallisen taisteluosaston komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä, Panssariprikaatin komentajana, Urheilukoulun johtajana, Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijaesiupseerina ja opettajana sekä pääesikunnassa osastoesiupseerina, toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Halonen suoritti vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vu

Haglund i Libanon: Finland tar över ledningsansvaret för bataljonen i UNIFIL-operationen 20137.12.2012 15:20:54 EET | Tiedote

Försvarsminister Carl Haglund gör ett besök i Libanon den 7–10 december 2012. Försvarsministern bekantar sig med UNIFIL:s och Finlands nationella trupps verksamhet i södra Libanon. Under resan diskuteras framtiden för den fredsbevarande operationen i Libanon. Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott har beslutat att Finland tar på sig ledningsansvaret för den irländsk-finska bataljonen från november 2013 till maj 2015. Under sitt besök träffar minister Haglund den 7 december 2012 finska fredsbevarare och deltar i en självständighetsdagsparad som ordnas vid den finska basen. Dessutom träffar han kommendören för observatörsoperationen UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) general Juha Kilpiä. I programmet ingår också ett besök i Beirut där Haglund träffar Libanons försvarsminister Fayez Ghosn och kommendör för vapenmakten Jean Kahwagi och med dem diskuterar UNIFIL:s framtid samt aktuella säkerhetsfrågor. Ytterligare upplysningar om besöket ger adjutant Anssi Mu

Haglund Libanonissa: Suomi ottaa UNIFIL-operaatiossa pataljoonan johtovastuun 20137.12.2012 15:18:48 EET | Tiedote

Puolustusministeri Carl Haglund vierailee Libanonissa 7.-10.12.2012. Puolustusministeri tutustuu UNIFIL:n ja SKJL:n (Suomen kansallinen joukko Libanonissa) toimintaan Etelä-Libanonissa. Matkan aikana keskustellaan Libanonin rauhanturvaoperaation tulevaisuudesta. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta on päättänyt, että Suomi ottaa hoitaakseen irlantilais-suomalaisen pataljoonan johtovaltiovastuun marraskuusta 2013 toukokuuhun 2015. Vierailunsa aikana ministeri Haglund tapaa 7.12.2012 suomalaisia rauhanturvaajia ja osallistuu suomalaisten tukikohdassa järjestettävään itsenäisyyspäivän paraatiin. Hän tapaa lisäksi tarkkailijaoperaatio UNTSO:n (United Nations Truce Supervision Organisation) komentajan kenraali Juha Kilpiän. Ohjelmaan sisältyy myös vierailu Beirutissa, jossa Haglund tapaa Libanonin puolustusministerin Fayez Ghosnin sekä asevoimien komentajan Jean Kahwagin ja keskustelee heidän kanssaan UNIFIL:n jatkosta sekä ajankohtaisista turvallisuuskysymyksistä. Li
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>