VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tiedotteet
345
Valikko

Economic forecasts produced by the Ministry of Finance the most reliable of those reviewed5.4.2018 06:45 | Tiedote

According to a recent NAOF survey, the economic forecasts prepared by the Ministry of Finance, which are used as a basis for the state budget, give the most accurate picture of future economic trends. Their accuracy was on a par with those produced by the Research Institute of the Finnish Economy (Etla). The review was contained in the latest assessment carried out by Fiscal Policy Evaluation, which covered the Ministry of Finance's economic forecasts.

Statens reform av forskningsfinansieringen framskrider enligt plan13.3.2018 07:00 | Tiedote

Regeringen inledde 2013 en reform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen, varigenom Finlands Akademi och statsrådets kansli finansierar beslutsstödande forskningsprojekt. Enligt Statens revisionsverks utredning har de nya formerna av forskningsfinansiering organiserats enligt de riktlinjer som statsrådet har dragit upp för verksamheten. Finansiärerna och ministerierna har infört nya handlingssätt för finansiering av projekt vars resultat kan användas som underlag för samhälleliga beslut.

Valtion tutkimusrahoitusuudistus etenee suunnitellusti13.3.2018 07:00 | Tiedote

Hallitus aloitti vuonna 2013 tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskevan uudistuksen, jonka kautta Suomen Akatemia ja valtioneuvoston kanslia rahoittavat päätöksentekoa tukevia tutkimushankkeita. VTV:n selvityksen mukaan nämä uudet tutkimusrahoituksen muodot on järjestetty valtioneuvoston antamien linjausten mukaisesti. Rahoittajat ja ministeriöt ovat ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja, joiden kautta rahoitettujen hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Många av åtgärderna i statsrådets cleantech-strategi genomfördes27.2.2018 07:00 | Tiedote

Statens revisionsverk utredde genomförandet av statsrådets cleantech-strategi. I strategin, som koordinerades av Arbets- och näringsministeriet, fastställdes 17 åtgärder som olika ministerier fick i uppgift att vidta. Genomföran-det av strategin var inte till alla delar planerat eller koordinerat på ett konsekvent sätt, men ministerierna lyckades trots detta genomföra merparten av de uppgifter som anvisats dem.

Riskerna relaterade till statens borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser beaktas inte tillräckligt22.2.2018 07:00 | Tiedote

Riskerna relaterade till statens ansvarsförbindelser bör identifieras i högre grad i beredningen och styrningen av finanspolitiken. Ansvarsförbindelser utgörs av bland annat statens borgensförbindelser som kan orsaka staten utgifter. Enligt revisionsverkets granskning har rapporteringen om ansvar blivit mer heltäckande under de senaste åren, men trots det är den inte tillräcklig.

Behov att rätta till partifinansiering och partibidrag – granskningar har ökat transparensen15.2.2018 12:00 | Tiedote

Partierna följer reglerna om partifinansieringen i stort sett bra, men det finns också många brister i partiernas finansierings- och rapporteringsförfaranden. År 2017 gjorde Statens revisionsverk (VTV) 50 granskningar, där VTV utredde finansieringen av riksdagspartierna och deras distriktsorganisationer. Därutöver utövade VTV tillsyn över statsunderstöden till partierna, det så kallade partibidraget.

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaus kuntiin parantunut – maakuntauudistus tuo uusia kehittämistarpeita23.1.2018 07:00 | Tiedote

Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevaa kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Samalla vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö kuntiin ohjaamisessa on parantunut. Maakuntauudistuksen toteutuessa myös jatkossa tarvitaan kiinteää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan ohjattua hallitusti kuntiin ja kotoutuminen onnistuu.

Kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd har förbättrats – landskapsreformen ger upphov till nya utvecklingsbehov23.1.2018 07:00 | Tiedote

Systemet med kommunersättningar för personer som beviljats internationellt skydd har utvecklats aktivt de senaste åren. Samtidigt har samarbetet mellan mottagningscentralerna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna blivit bättre i fråga om kommunanvisningar. Även i framtiden – efter landskapsreformen – kommer det att behövas nära informationsutbyte och samarbete för att uppnå smidig kommunanvisning och lyckad integration av klienterna.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00 | Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.