VR-Yhtymä Oyj

VR Groupin tammi-maaliskuun 2023 liiketoimintakatsaus

28.4.2023 10:15:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

VR-Yhtymä Oyj, osavuosikatsaus, 28.4.2023 klo 10.15

VR Groupin tammi-maaliskuun 2023 liiketoimintakatsaus – kaukoliikenteen matkamäärät palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle

VR Groupin kannattavuus parani kaukoliikenteen matkamäärien noustessa erityisesti vapaa-ajan matkustuksen ansiosta hieman yli pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tason. Kaupunkiliikenteen kannattavuutta Suomessa heikensi poikkeuksellisen kova inflaatio. Tavaraliikenteessä idänliikenteen alasajoa on onnistuttu osittain korvaamaan kotimaan kuljetuksilla. Edellytyksenä ympäristöystävällisen raideliikenteen kasvulle VR esittää hallitusohjelmakirjauksiksi panostuksia valtion rataverkon kuntoon ja kapasiteettiin.

 Tammi-maaliskuu 2023 (Q1) lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 49,9 % ja oli 302,9 (202,1) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen liikevaihto ilman Ruotsin yrityshankinnan vaikutusta kasvoi 14,9 % ja oli 232,3 miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 (-24,9) miljoonaa euroa eli -0,1 % (-12,3 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos oli 2,8 (-24,9) miljoonaa euroa eli 0,9 % (-12,3 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 31,2 (3,1) miljoonaa euroa.
  • Matkamäärät kasvoivat tammi-maaliskuussa 52,6 % kaukoliikenteessä, jossa tehtiin 3,4 (2,2) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat -24,2 % ja olivat 5,9 (7,8) miljoonaa tonnia.
  • VR investoi uuden yöjunakaluston hankintaan Škoda Transtech Oy:ltä. Kalustohankinnan arvo on noin 50 miljoonaa euroa.
  • VR:n liiketoimintarakenne uudistui 1.1.2023 alkaen muodostuen nyt kolmesta liiketoimintasegmentistä: VR Kaukoliikenne, VR Kaupunkiliikenne ja VR Transpoint.

Avainluvut

1-3/2023

1-3/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

302,9

202,1

1 107,0

Vertailukelpoinen käyttökate, M€*

48,9

10,6

149,0

% liikevaihdosta

16,1

5,2

13,5

Liiketulos, M€

2,8

-24,9

-58,4

% liikevaihdosta

0,9

-12,3

-5,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

-0,2

-24,9

6,0

% liikevaihdosta

-0,1

-12,3

0,5

Tilikauden tulos, M€

0,6

-14,9

-47,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

31,2

3,1

179,9

Investoinnit, M€

36,6

30,2

219,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 826,1

1 578,1

1 862,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

1,1

-3,6

-1,6

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

0,4

-3,6

2,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

0,2

-4,7

-3,7

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

391,5

247,1

341,9

Nettovelkaantumisaste %

32,1

19,3

27,4

Henkilöstö keskimäärin

7 858

5 623

7 821

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton sekä vertailukelpoisen käyttökatteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vertailukelpoisten tunnuslukujen tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. 
Vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistavat erät on määritetty samoin perustein kuin vertailukelpoisen liiketuloksen laskennassa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2022 vuosikertomuksessa.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.


Toimitusjohtaja Elisa Markula:

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä VR:n liikevaihto kasvoi 49,9 % ja oli 302,9 (202,1) miljoonaa euroa matkamäärien kasvun ja Ruotsin yritysoston vauhdittamana. Vertailukelpoinen liiketulos jäi negatiiviseksi ja oli -0,2 miljoonaa euroa eli -0,1 % liikevaihdosta. Korkea energian hinta ja inflaatio korottivat tuotantokustannuksia ja heikensivät kannattavuutta samoin kuin neljänneksen lopulla vaikuttaneet työtaistelut.

VR Kaukoliikenteessä tehtiin 3,4 miljoonaa matkaa kotimaassa, jolloin kasvua matkamäärissä vuoden 2019 vastaavaan jaksoon oli +2 %. Kysyntää siivitti myös joukkoliikenteen tilapäinen arvonlisäveroalennus, jonka VR vei suoraan junalippujen hintoihin. Vapaa-ajan matkustaminen on kasvanut jo yli puoleen kaikista kaukoliikenteen matkoista, ja työmatkaliikennekin on elpynyt pandemiaa edeltäneelle tasolle. Kaukoliikenteen asiakaskokemus oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ensimmäisen neljänneksen aikana asiakkaiden suositteluindeksin (NPS) noustessa jopa 53:een edellisen vuoden vastaavan jakson ollessa 33. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat täsmällisyyteen, konduktööripalveluihin sekä digipalveluihin. Alkuvuoden täsmällisyys oli talvikuukausiksi hyvällä 86 % tasolla.

VR Kaupunkiliikenne käsittää linja-auto- ja raideliikenteen kilpailutetun alueellisen ostoliikenteen Suomessa ja Ruotsissa. Kaupunkiliikenteen tulos oli odotetusti negatiivinen johtuen Suomen pitkäaikaisista sopimuksista, jotka on solmittu ennen viime vuoden poikkeuksellisia muutoksia toimintaympäristössä. Kaupunkiliikenteen kustannusrakenteeseen vaikuttaa merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama inflaation kiihtyminen, ja sopimusten indeksikorotukset näkyvät vasta viiveellä toimintamme kannattavuudessa. Myös maaliskuun työtaistelut linja-auto- ja raideliikenteessä vaikuttivat kaupunkiliikenteen kannattavuuteen negatiivisesti. VR Sverigen liiketoiminnan tulos oli odotusten mukaisesti positiivinen huolimatta viime heinäkuussa toteutuneen yritysoston integraatiokustannuksista. Kasvustrategiansa mukaisesti VR osallistuu aktiivisesti alueellisiin ostoliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa.

VR Transpoint kuljetti tammi-maaliskuussa rautateillä ja maanteitse 7,0 miljoonaa tonnia tavaraa. Kuljetusvolyymit laskivat -22 % prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, koska VR:n idän tavaraliikenne päättyi kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Kotimaan kasvanut kysyntä ja hinnankorotukset ovat kuitenkin osittain korvanneet idänliikenteen menetystä.

Vastuullisuustyömme panostukset saivat tunnustusta maaliskuussa, kun VR valittiin Suomen vastuullisimmaksi brändiksi liikenteen toimialalla Sustainable Brand Index -tutkimuksessa. VR:n energiasäästöohjelman mukainen junaliikennöinnin energiatehokkuuteen panostaminen toi neljänneksen aikana noin 7 % energiakustannussäästöjä. 

VR hakee uudistetun strategiansa mukaisesti vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistaa kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on löytää lisämyynnin, kaupallisten mallien kehittämisen ja kustannustehokkuuden kautta tulosparannustoimenpiteitä, joilla katamme inflaatiosta syntyvää lisäkustannusta ja parannamme yhtiön kannattavuutta. Samalla jatkamme investointejamme asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Ensimmäisellä neljänneksellä VR julkisti yhdeksän makuuvaunun ja kahdeksan autovaunun hankinnan Škoda Transtech Oy:ltä yöjunaliikenteen käyttöön vuodesta 2025 alkaen.

Uudelta hallitukselta VR odottaa toimia, joilla lyhennettäisiin rataverkon nykyistä yli miljardin euron korjausvelkaa ja kasvatettaisiin ratakapasiteettia. Puolet myöhästymisistä johtuu ratainfran heikosta kunnosta, joten oikein kohdennetut ja riittävät infrainvestoinnit ovat edellytys raideliikenteen kasvulle, matkustajakokemuksen parantamiselle, teollisuuden kilpailukyvylle, vihreälle siirtymälle ja huoltovarmuudelle. VR kannattaa kilpailun lisäämistä ilmastoystävälliseen raideliikenteeseen, mikä kasvattaisi koko markkinaa. Henkilöjunaliikenteessä kunnille ja kuntayhtymille tulisi mahdollistaa alueellisen ostoliikenteen järjestäminen Ruotsin mallin mukaisesti. Kilpailua ja ostoliikenteen tarjontaa vahvistaisi julkinen ostoliikenteen kalustoyhtiö, joka vuokraisi kalustoa julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle. Kauko- ja tavaraliikenteessä kilpailua tulee edelleen kehittää markkinaehtoisesti, jolloin yhteiskunnan rahaa ei tarvita kalustoon tai liikenteeseen."


Kuluvan vuoden näkymät

VR odottaa, että vuoden 2023 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2022.

Suomen yleistä taloustilannetta synkentävät korkea inflaatio, kohonnut energian hinta, korkotason nousu sekä kuluttajien heikko luottamus talouteen. Taustalla vaikuttavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja maailmanpoliittinen epävarmuus. Taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR:n liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Erityisesti korkea inflaatio vaikuttaa negatiivisesti VR:n kannattavuuteen.

VR irtautui idän tavaraliikenteestä kokonaan vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, mikä laskee rautatielogistiikan kuljetusmääriä kokonaisuutena kuluvana vuonna. VR odottaa, että kotimaan kuljetusten volyymit kasvavat, erityisesti raakapuukuljetusten osalta. Tähän vaikuttavat myös uudet metsäteollisuuden investoinnit, kuten käyttöön otettava Kemin biotuotetehdas. Yleinen talouskehitys heijastuu kotimaan teollisuuteen ja siten kuljetustarpeeseen ja -määriin.

Junamatkustus on elpynyt koronapandemian hellittäessä. Pandemia on kuitenkin muuttanut työssäkäyntiä ja siten myös ihmisten liikkumista. Etätyö on yleistynyt, ja matkustus on ollut vapaa-aikapainotteista. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan nousevan kokonaisuutena viime vuodesta. Nousu painottuu alkuvuoteen, sillä pandemia heikensi matkamääriä vuonna 2022 erityisesti vuoden alussa. VR on siirtänyt vuoden neljää ensimmäistä kuukautta koskevan joukkoliikenteen tilapäisen alv-alennuksen täysimääräisesti lipunhintoihin. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus laskevat vuodesta 2022, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa.

Tämä pörssitiedote on kooste VR Groupin tammi–maaliskuun 2023 liiketoimintakatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

VR-Yhtymä Oyj


Lisätietoja: 

VR Group mediadesk, puh. 029 434 7123

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikkumista. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2022 kyydissämme tehtiin 194,2 miljoonaa matkaa ja kuljetimme 34,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 107,0 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9 000 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/ 

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye