VR-Yhtymä Oyj

VR Groupin heinä-syyskuun 2023 liiketoimintakatsaus

1.11.2023 09:45:00 EET | VR-Yhtymä Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

VR Groupin heinä-syyskuun 2023 liiketoimintakatsaus

VR-Yhtymä Oyj, osavuosikatsaus, 1.11.2023 klo 9.45

VR Groupin kannattavuus parani kolmannella neljänneksellä. Kotimaan kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat arkisin. Raskaan teollisuuden suhdanne vaikuttaa negatiivisesti tavaraliikenteen volyymeihin. Kaupunkiliikenteessä sopimuskannan muutokset heikentävät tulosta. Strategian toteutus jatkuu kohti tulosparannustavoitteita.

Heinä-syyskuu 2023 (Q3) lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto laski -12,3 % ja oli 295,3 (336,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 27,8 (25,3) miljoonaa euroa eli 9,4 % (7,5 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 52,6 (26,3) miljoonaa euroa eli 17,8 % (7,8 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 53,2 (44,4) miljoonaa euroa.
 • Kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat 4,1 % ja matkoja tehtiin 4,0 (3,8) miljoonaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat -29,0 % ja olivat 5,3 (7,5) miljoonaa tonnia.

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 910,9 (779,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 43,2 (5,8) miljoonaa euroa eli 4,7 % (0,7 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 59,6 (-38,5) miljoonaa euroa eli 6,5 % (-4,9 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 143,9 (103,7) miljoonaa euroa.
 • Kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat 17,8 % ja matkoja tehtiin 11,2 (9,5) miljoonaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat -22,3 % ja olivat 20,3 (26,1) miljoonaa tonnia.
 • VR investoi uuden yöjunakaluston hankintaan Škoda Transtech Oy:ltä. Kalustohankinnan arvo on noin 50 miljoonaa euroa.
 • VR:n liiketoimintarakenne uudistui 1.1.2023 alkaen muodostuen nyt kolmesta liiketoimintasegmentistä: VR Kaukoliikenne, VR Kaupunkiliikenne ja VR Transpoint.

Avainluvut

7-9/2023

7-9/2022

1-9/2023

1-9/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

295,3

336,7

910,9

779,5

1 107,0

Vertailukelpoinen käyttökate, M€*

73,7

71,8

187,0

124,1

169,2

% liikevaihdosta

25,0

21,3

20,5

15,9

15,3

Liiketulos, M€

52,6

26,3

59,6

-38,5

-58,4

% liikevaihdosta

17,8

7,8

6,5

-4,9

-5,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

27,8

25,3

43,2

5,8

6,0

% liikevaihdosta

9,4

7,5

4,7

0,7

0,5

Tilikauden tulos, M€

36,7

13,8

37,5

-23,6

-47,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

53,2

44,4

143,9

103,7

179,9

Investoinnit, M€

41,9

49,4

121,1

124,2

219,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 812,4

1 939,9

1 812,4

1 939,9

1 862,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

12,0

6,8

4,9

-0,4

-1,6

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

6,5

6,6

3,7

3,0

2,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

11,9

4,3

4,1

-2,4

-3,7

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

315,5

383,3

315,5

383,3

341,9

Nettovelkaantumisaste %

25,1

29,2

25,1

29,2

27,4

Henkilöstö kauden lopussa

7 696

8 306

7 696

8 306

7 821

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton sekä vertailukelpoisen käyttökatteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vertailukelpoisten tunnuslukujen tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistavat erät on määritetty samoin perustein kuin vertailukelpoisen liiketuloksen laskennassa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2022 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n kannattavuus parani kolmannella neljänneksellä kaukoliikenteen matkamäärien kasvun ansiosta. Liikevaihto laski 12 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tavaraliikenteen heikot volyymit sekä kaupunkiliikenteessä tapahtuneet sopimuskannan muutokset hidastivat tuloskehitystä. Kannattavuutemme parantaminen edellyttää jatkuvia, määrätietoisia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintojamme tavaraliikenteessä tilapäisin lomautuksin sekä neuvotelleet henkilöstön kanssa toimintojemme yksinkertaistamisesta ja sisäisen yhteistyön tiivistämisestä.

Kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat kolmannella neljänneksellä 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Junan suosio liikematkustamisessa kasvoi ja arjen matkoja kuljettiin junalla yhä enemmän. VR:n kaukoliikenteen nettosuositteluindeksillä (NPS) mitattu asiakastyytyväisyys parani huomattavasti edellisvuoteen verrattuna ja oli 47 (34). Myös asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä, täsmällisyys, nousi vuoden takaiseen verrattuna ja oli 89 (82).

Kaupunkiliikenteen kannattavuuden laskuun vaikuttivat korkea kustannusinflaatio, päättynyt ostoliikennesopimus Ruotsissa sekä Ruotsin liiketoimintaan liittyvät integraatiokustannukset. Tulosta heikentävät myös ennen pandemiaa solmittujen pitkien ostoliikennesopimusten heikko kannattavuus nykyolosuhteissa. VR osallistuu aktiivisesti alueellisiin raide- ja bussiliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa ja Suomessa.

Tavaraliikenteessä volyymit laskivat neljänneksen aikana 29 prosenttia. Nykyinen raskaan teollisuuden haastava tilanne painaa idän liikenteen päättymisen seurauksena jo ennestään heikentyneitä volyymeja. Rautatietavaraliikennettä on jouduttu sopeuttamaan tilapäisillä henkilöstön lomautuksilla. Haemme tulosparannusta esimerkiksi uudistamalla asiakkaidemme palvelumalleja sekä hinnoittelua.

Strategiamme toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen jatkuvat määrätietoisesti. Yhtiö tavoittelee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, joka mahdollistaa miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistaa yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Motivoitunut henkilöstö ja tehokas yhteistyö laajan sidosryhmäverkostomme kanssa ovat avainasemassa strategian onnistuneessa toteutuksessa. Päästöttömän raideliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvattaminen edellyttää asiakastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista. Junien myöhästymisistä noin puolet johtuu heikosta ratainfrasta, joten oikein kohdennetut ja riittävät valtion infrainvestoinnit ovat välttämättömiä parantaaksemme junien täsmällisyyttä. VR on uudistamassa investoinneillaan junawifin nopeutta kesään 2024 mennessä jopa 5-kertaiseksi, mutta  junien verkkoyhteyksien parantamiseksi tarvitaan myös teleoperaattoreiden investointeja radanvarren verkkoinfraan.

VR on mukana mittavassa Digirata-hankkeessa, jossa uudistetaan Suomen rautateiden ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmän infrastruktuuri vuoteen 2040 mennessä. Hanke mahdollistaa ratakapasiteetin kasvattamisen ja junien määrän lisäämisen nykyisellä rataverkolla. Digirata-koeajot alkavat testiradalla tänä syksynä. Uusien ratainfrajärjestelmien ja junakaluston yhteentoimivuuden varmistaminen on yksi VR:n ja viranomaisten tärkeimmistä yhteisistä toimenpiteistä.

Rautatieliikenteen päästöt ovat vain 1 % kaikista liikenteen päästöistä ja matkustajajunistamme jo 95 % on sähkövetoisia. Vuodenvaihteessa aloitimme liikenteen ja kiinteistöjen energiasäästöohjelman tehdäksemme vielä enemmän energiatehokkuuden eteen kaikissa liiketoiminnoissamme. Kuluvan vuoden aikana olemme onnistuneet parantamaan junaliikenteen energiatehokkuutta jo noin 8 %, mikä vastaa noin 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Tuemme hallitusohjelman toteutumista ja kannatamme kilpailun lisäämistä ilmastoystävälliseen raideliikenteeseen sekä koko joukkoliikennemarkkinan laaja-alaista kehittämistä. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ja korjausvelan lyhentäminen ovat tärkein edellytys raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Nopein tapa lisätä kilpailua on kehittää henkilöjunaliikenteessä alueellista ostoliikennettä mahdollistamalla kunnille ja kuntayhtymille ostoliikenteen järjestäminen. Hallitusohjelman mukainen ostoliikenteen julkinen kalustoyhtiö, joka vuokraisi kalustoa julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle, edistäisi osaltaan raideliikennemarkkinan kehittymistä. Kauko- ja tavaraliikenteen tulee jatkua markkinaehtoisena, jolloin kilpailu kehittyy vapaasti EU-sääntelyyn pohjautuvan vapaan kilpailun mallin mukaisesti ilman julkisen tuen tarvetta. Keskitymme ydinliiketoimintaamme logistiikan ja matkustamisen palveluyhtiönä ja tavoitteemme on luopua sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta strategiaamme ja tulosparannustavoitteisiimme. Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin yhteisellä matkalla."

Kuluvan vuoden näkymät

VR odottaa, että vuoden 2023 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2022. 

Suomen yleistä taloustilannetta synkentävät teollisuuden heikentyneet suhdanteet, korkea inflaatio, korkotason nousu sekä kuluttajien heikko luottamus talouteen. Myös teollisuuden tilauskanta ja vientimäärät ovat supistuneet globaalin kysynnän pienennyttyä. Taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR:n liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Erityisesti korkea inflaatio sekä raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne vaikuttavat negatiivisesti VR:n kannattavuuteen.

VR irtautui idän tavaraliikenteestä kokonaan vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, mikä laskee rautatielogistiikan kuljetusmääriä kokonaisuutena myös kuluvana vuonna. Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt kuljetusvolyymeita vuoden toisesta kvartaalista lähtien. VR odottaa, että kotimaan kuljetusten volyymit laskevat vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen.

Junamatkustus on elpynyt koronapandemian hellitettyä. Pandemia on kuitenkin muuttanut työssäkäyntiä ja siten myös ihmisten liikkumista. Etätyö on yleistynyt, ja matkustus on ollut vapaa-aikapainotteista. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan nousevan kokonaisuutena viime vuodesta. Nousu painottuu alkuvuoteen, sillä pandemia heikensi matkamääriä vuonna 2022 erityisesti vuoden alussa. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus laskevat vuodesta 2022, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa.

Tämä pörssitiedote on kooste VR Groupin heinä-syyskuun 2023 liiketoimintakatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

VR-Yhtymä Oyj

Lisätietoja: 
VR Group mediadesk
viestinta(a)vr.fi
puh. 029 434 7123

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikkumista. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2022 kyydissämme tehtiin 194,2 miljoonaa matkaa ja kuljetimme 34,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 107,0 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9 000 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/ 

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye