VR-Yhtymä Oyj

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023: Kannattavuus parani merkittävästi

16.2.2024 09:30:00 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tilinpäätöstiedote

VR-Yhtymä Oyj, pörssitiedote, 16.2.2024 klo 9.30

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023: Kannattavuus parani merkittävästi


VR:n kannattavuus parani merkittävästi kotimaan kaukoliikenteen matkamäärien noustessa ennätyskorkealle. Tavaraliikenteessä toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ovat pienentäneet laskeneiden kuljetusvolyymien tulosvaikutusta. Ostoliikenteen pitkien sopimusten heikko kannattavuus heikensi tuloskehitystä. Strategian toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen jatkuvat määrätietoisesti. Yhtiö tavoittelee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jonka avulla varmistamme kilpailukykymme ja kykymme rahoittaa lähes miljardin euron kalustoinvestoinnit.

Loka-joulukuu 2023 (Q4):

 • Konsernin liikevaihto laski -4,4 % ja oli 313,2 (327,6) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 16,7 (0,1) miljoonaa euroa eli 5,3 % (0,0 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 21,9 (-19,9) miljoonaa euroa eli 7,0 % (-6,1 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 53,7 (76,2) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat loka-joulukuussa 3,3 % kaukoliikenteessä, jossa tehtiin 3,9 (3,8) miljoonaa matkaa.
 • Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymit laskivat -15,6 % ja olivat 6,2 (7,4) miljoonaa tonnia.

Tammi-joulukuu 2023:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10,6 % ja oli 1 224,1 (1 107,0) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevaihto ilman 1.7.2022 toteutetun Ruotsin yrityshankinnan vaikutusta kasvoi 1,1 % ja oli 966,6 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 59,9 (6,0) miljoonaa euroa eli 4,9 % (0,5 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 81,5 (-58,4) miljoonaa euroa eli 6,7 % (-5,3 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 203,8 (179,9) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat tammi-joulukuussa 14,2 % kaukoliikenteessä, jossa tehtiin 15,1 (13,2) miljoonaa matkaa.
 • Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymit laskivat -21,3 % ja olivat 23,4 (29,7) miljoonaa tonnia.
 • VR investoi uuden yöjunakaluston hankintaan Škoda Transtech Oy:ltä. Kalustohankinnan arvo on noin 50 miljoonaa euroa.
 • VR:n liiketoimintarakenne uudistettiin 1.1.2023 alkaen ja liiketoimintasegmentit ovat: VR Kaukoliikenne, VR Kaupunkiliikenne ja VR Transpoint (tavaraliikenne).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista jaetaan pääomanpalautusta 57,0 milj. euroa eli 25,91 euroa osakkeelta.

Avainluvut

10-12/2023

10-12/2022

1-12/2023

1-12/2022

Liikevaihto, M€

313,2

327,6

1 224,1

1 107,0

Vertailukelpoinen käyttökate, M€*

64,0

45,1

251,0

169,2

% liikevaihdosta

20,4

13,8

20,5

15,3

Liiketulos, M€

21,9

-19,9

81,5

-58,4

% liikevaihdosta

7,0

-6,1

6,7

-5,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

16,7

0,1

59,9

6,0

% liikevaihdosta

5,3

0,0

4,9

0,5

Tilikauden tulos, M€

14,9

-23,8

52,4

-47,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

53,7

76,2

203,8

179,9

Investoinnit, M€

65,8

95,7

186,9

219,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 823,6

1 862,5

1 823,6

1 862,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

5,8

-5,3

5,2

-1,6

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

4,6

-0,9

4,0

2,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

4,8

-7,4

4,2

-3,7

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

330,8

341,9

330,8

341,9

Nettovelkaantumisaste %

26,1

27,4

26,1

27,4

Henkilöstö kauden lopussa

9 110

9 113

9 110

9 113

Henkilöstö keskimäärin

7 765

7 821

7 765

7 821

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton sekä vertailukelpoisen käyttökatteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vertailukelpoisten tunnuslukujen tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistavat erät on määritetty samoin perustein kuin vertailukelpoisen liiketuloksen laskennassa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2022 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

VR-Yhtymä osti ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen. Yrityskauppa toteutui 1.7.2022 ja yhtiön nimi muutettiin VR Sverige AB:ksi.

Keskimääräinen henkilöstömäärä on raportointikauden viimeisen kuukauden keskimääräinen HTV-henkilömäärä.

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n vertailukelpoinen liiketulos parani merkittävästi vuonna 2023 ja oli 59,9 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kaukoliikenteen matkamäärien kasvu ja tulosparannusohjelmamme määrätietoinen toteuttaminen sekä energiakustannusten pienentyminen. Toisaalta tavaraliikenteen alhaiset volyymit sekä kaupunkiliikenteessä tapahtuneet sopimuskannan muutokset heikensivät tuloskehitystä. Vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. 

Uudistimme alkuvuodesta 2023 strategiamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua myös muilta markkina-alueilta. Muutaman tappiollisen vuoden jälkeen keskitymme nyt kannattavuuteen, kasvuun ja arvoihimme pohjautuvan työkulttuurin kehittämiseen. Suunta on oikea, mutta matka kilpailukykymme parantamiseksi jatkuu.

Junan suosio kulkuvälineenä jatkoi kasvuaan ja vuonna 2023 Suomen kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset yli 15 miljoonaa junamatkaa. Matkamäärien kasvuun vaikutti dynaamisen hinnoittelun uudistaminen ja erityisesti alhaisempien hintapisteiden lisääminen. Olemme onnistuneet myös hyvin asiakaskokemuksen parantamisessa ja nettosuositteluindeksimme (NPS) oli 49 (38). NPS:ään vaikuttivat erityisesti lipun ostamisen helppous sekä parantunut matkustusmukavuus ja matkanaikainen tiedottaminen. Kehitimme myös lisäpalveluiden tarjontaamme, joka sai hyvän vastaanoton asiakkailtamme vauhdittaen kannattavuuden paranemista.

Kaupunkiliikenteessä kannattavuus jäi heikoksi johtuen ennen pandemiaa solmittujen pitkien sopimusten kannattamattomuudesta nykyolosuhteissa, Ruotsissa päättyneestä ostoliikennesopimuksesta sekä Ruotsin liiketoiminnan yrityskauppaan liittyvistä integraatiokustannuksista. Kaupunkiliikenteessä haemme kasvua sähköistämällä lisää linja-autoliikennettämme. Olemme voittaneet uusia sopimuksia alueellisissa raide- ja bussiliikenteen kilpailutuksissa Suomessa ja Ruotsissa.

Tavaraliikenteessä raskaan teollisuuden heikko suhdanne painoi idän liikenteen päättymisen seurauksena jo ennestään heikentyneitä volyymeja. Vuonna 2023 tavaraliikenteen kotimaan kokonaisvolyymit laskivat -2 % edellisestä vuodesta. Teollisuuden volyymien laskiessa onnistuimme kuitenkin vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin kehittämällä asiakkaillemme uusia räätälöityjä palvelu- ja hinnoittelumalleja. Rautatietavaraliikennettä jouduttiin sopeuttamaan koko syksyn ajan ja henkilöstöä lomautettiin väliaikaisesti.

Haemme uudistetun strategiamme mukaisesti vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistavat kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on löytää lisämyynnin, kaupallisten mallien kehittämisen ja kustannustehokkuuden kautta tulosparannustoimenpiteitä, joilla katamme inflaatiosta syntyvää lisäkustannusta ja parannamme yhtiön kannattavuutta. Samalla jatkamme investointejamme asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Parannamme kannattavuutta kehittämällä edelleen operatiivista tehokkuuttamme ja arvioimalla kriittisesti kiinteitä kustannuksiamme.

Osallistumme myös aktiivisesti toimialamme uudistamiseen ja hallitusohjelman raideliikenteeseen liittyvien kirjausten toteuttamiseen. Keskitymme ydinliiketoimintaan matkustamisen ja logistiikan palveluyhtiönä. Kilpailuneutraalin ympäristön luomiseksi pyrimme luopumaan sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta. Vuonna 2023 loimme edellytyksiä markkinaehtoisen liikenteen kilpailulle myymällä 11 Sm2-lähijunaa Suomen Lähijunat Oy:lle sekä asettamalla myyntiin noin kymmenen liikennekelpoista dieselveturia, 29 IC-yksikerrosvaunua ja 22 ns. sinistä vaunua. VR edistää ostoliikenteen kalustoyhtiön perustamista, joka mahdollistaisi puitteet kokonaan uudelle kilpailutetulle lähiliikenteelle. Tavoitteemme on edistää kilpailutettavan alueellisen ostoliikenteen kasvua ja samalla luoda edellytyksiä markkinaehtoisen liikenteen kasvulle Open Access -kilpailussa. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ovat tärkeimmät edellytykset raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle.

Kaiken toimintamme perustana on vastuullisuus. Turvallisuuden osalta vuosi 2023 oli kaikkien aikojen paras. Työtapaturmien kokonaismäärä laski ja henkilöstön tekemien turvallisuushavaintojen määrä kasvoi. Nostimme vastuullisuustyömme tasoa ja sitouduimme Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen joulukuussa 2023. Olemme myös ottaneet veturinkuljettajiemme kanssa käyttöön junien ajotyyliin perustuvan energiasäästöohjelman, joka paransi vuonna 2023 junaliikenteen energiatehokkuutta noin 8 %.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta strategiaamme ja tulosparannustavoitteisiimme. Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin yhteisellä matkalla.”

Näkymät vuodelle 2024

VR odottaa, että vuoden 2024 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2023.

Kaukoliikenteen junamatkustuksen suosio kasvoi vuoden 2023 aikana ennätystasolle. Arkipäivien liike- ja työmatkustamisen sekä vapaa-ajan matkustamisen suosio kasvoivat. Junamatkustuksen suosion arvioidaan jatkuvan vahvana ja matkamäärien kasvavan vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen.

Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymeita vuoden 2023 toisesta kvartaalista lähtien. Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymien odotetaan jatkuvan edelleen normaalia matalammalla tasolla. VR arvioi, että kuljetusten volyymit nousevat vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Rautatiekuljetusten hintatason odotetaan nousevan vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaupunkiliikenteessä ennen pandemiaa solmittujen pitkäaikaisten sopimusten negatiivisten vaikutusten kannattavuuteen odotetaan jatkuvan. Tehostustoimenpiteiden ja sopimusportfolion uusiutumisen kautta pyritään kaupunkiliikenteen kannattavuuden parantamiseen, mutta kannattavuuden odotetaan jatkuvan haasteellisena.

Vuosiraportti 2023,  selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti

VR julkaisee viikolla 12 erillisellä tiedotteella vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, palkitsemispolitiikan ja -raportin, sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

VR-Yhtymä Oyj

Hallitus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikkumista. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2022 kyydissämme tehtiin 194,2 miljoonaa matkaa ja kuljetimme 34,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 107,0 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9 000 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/ 

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye