Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen upphävde Polisstyrelsens beslut om marknadsföring av penningspel på Eurosport

Dela
Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt Polisstyrelsens beslut 16.9.2021 som förbjöd marknadsföring av penningspel. Polisstyrelsen hade med sitt beslut förbjudit Eurosport från att marknadsföra penningspel på sin Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal med hot av vite.

Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt Polisstyrelsens beslut 16.9.2021 som förbjöd marknadsföring av penningspel. Polisstyrelsen hade med sitt beslut förbjudit Eurosport från att marknadsföra penningspel på sin Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal med hot av vite.

Polisstyrelsen hade motiverat sitt beslut med lotterilagen. Polisstyrelsens beslut om förbud gällde penningspelreklam som visats på Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal som utsänds från Frankrike till Finland. Reklamen hörde inte till de i lotterilagen tillåtna reklam i Finland, det vill säga reklam som presenterar penningspel utförda av Veikkaus Oy.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att beslutet om förbud var emot bland annat ett EU-direktiv

Förvaltningsdomstolen konstaterade att Polisstyrelsen hade med sitt beslut om förbud begränsat vidaresändningen av en televisionssändning från ett annat EU-land i Finland. Förvaltningsdomstolen konstaterade att Polisstyrelsen hade därtill tagit i bruk en annan bevakningsmekanism av televisionssändning utöver den bevakningen som sändningsstaten måste verkställa.

Beslutet om förbud var enligt förvaltningsdomstolen emot AV-direktivet samt EU-domstolens praxis.EU:s AV-direktiv gäller audiovisualiska medietjänster och de delarna som är betydande i detta ärende har satts i kraft i Finland med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

På grund av att marknadsföringen är en del av televisionssändningen, har Polisstyrelsen inte kunnat på basis av lotterilagen förbjuda Eurosport från att visa reklam av penningspel på sin Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Nyckelord

Länkar

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen25.9.2023 13:01:57 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituksen Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue sijoittuu Kivistöön Kehäradan eteläpuolelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa asuntoja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia sekä muita keskustapalveluita. Lisäksi mahdollistetaan Lumikvartsinsilta Kehäradan yli. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei kaupunginvaltuustolle kuuluva kokonaisharkintavalta huomioon ottaen ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn luonnonympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen metsäisiä luontotyyppejä, lahokaviosammalta tai liito-oravaa koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmat Kivistön aluetta koskevat asemakaavaratkaisut Helsingin hallinto-oikeus on

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämiseksi koskien tietosuojavaltuutetun päätöstä kieltää Yango-taksipalvelua siirtämästä henkilötietoja Suomesta Venäjälle31.8.2023 13:52:05 EEST | Tiedote

Tietosuojavaltuutettu on 4.8.2023 antanut Ridetech International B.V.:lle ja Yandex LLC:lle määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ja lopettaa kerättyjen henkilötietojen käsittely. Tietosuojavaltuutetun antama väliaikainen määräys tulee voimaan 1.9.2023 ja on lähtökohtaisesti voimassa 30.11.2023 saakka. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Venäjällä 1.9.2023 alkaen voimaan tuleva lainsäädäntöuudistus heikentää merkittävästi Yango-taksipalvelua käyttävien henkilötietojen suojaa. Ridetech International B.V. ja Yandex LLC ovat valittaneet tietosuojavaltuutetun päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaatineet päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asiaa koskevat valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä hylännyt Ridetech International B.V.:n ja Yandex LLC:n vaatimukset tietosuojavaltuutetun päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Hallinto-oikeuden antamaan välipäätökseen saa

Hallinto-oikeus ei sallinut kerrostalorakentamista Valion tehtaan suojavyöhykkeelle10.10.2022 10:00:23 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksen Haagan Lassilan alueen yhtä korttelia koskevalta osin. Valtuusto hyväksyi lokakuussa 2021 kyseisen alueen asemakaavan muutoksen. Uudenmaan ELY-keskus valitti asemakaavasta kyseistä Sentnerinkuja 2:n korttelia 29174 koskevalta osalta. ELY-keskus katsoi, että kyseinen alue ei sovellu asuinkäyttöön, koska se on liian lähellä Valio Oy:n Pitäjänmäen mehutehtaalla jäähdytykseen käytettävää ammoniakkivarastoa. ELY-keskuksen mukaan kyseisellä alueella on olemassa terveyteen kohdistuva riski. Lisäksi ELY-keskus toi esiin, että kohteen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaisi koko korttelin käyttötarkoituksen muuttamisen asuinkäyttöön yhdenvertaisen kohtelun perusteella. Mahdollisen lisärakentamisen nähtiin myös heikentävän Valion laajenemismahdollisuuksia. Hallinto-oikeus ei katsonut suojaetäisyyttä riittäväksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös pohjautuu muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuks

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum