Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 4 maj 2023

Inflationen är fortsatt alltför hög under alltför lång tid. Mot bakgrund av fortsatt högt inflationstryck beslutade ECB-rådet idag att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter. Överlag ger inkommande information på det hela taget stöd åt ECB-rådets bedömning från det föregående sammanträdet avseende inflationsutsikterna på medellång sikt. Den totala inflationen har sjunkit under de senaste månaderna men underliggande pristryck är fortsatt starkt. Samtidigt påverkar de tidigare räntehöjningarna med kraft de monetära och finansiella förhållandena i euroområdet. Mer ovisst är det med eftersläpningar och styrkan i transmissionen till den reala ekonomin.

ECB-rådets framtida beslut kommer att säkerställa att styrräntorna sätts på nivåer som är tillräckligt restriktiva, och under så lång tid som är nödvändigt, för att inflationen inom rimlig tid återgår till tvåprocentsmålet på medellång sikt. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer styrräntebesluten att baseras på bedömning av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

Styrräntorna är fortsatt ECB-rådets viktigaste verktyg för att fastställa den penningpolitiska inriktningen. Parallellt härmed kommer ECB-rådet att fortsätta att reducera Eurosystemets program för köp av tillgångar (APP-portföljen) i en måttlig och förutsägbar takt. I linje med dessa principer förväntar sig ECB-rådet att upphöra med återinvesteringar i APP-portföljen fr.o.m. juli 2023.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja de tre styrräntorna med 25 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 3,75 procent, 4,00 procent respektive 3,25 procent fr.o.m. den 10 maj 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt då Eurosystemet inte längre återinvesterar alla värdepapper som förfaller. Minskningen kommer i genomsnitt att uppgå till 15 miljarder euro per månad fram t.o.m. slutet av juni 2023 ECB-rådet förväntar sig att upphöra med återinvesteringar i APP-portföljen fr.o.m. juli 2023.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under riktade långfristiga refinansieringstransaktioner, kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig transmission av penningpolitiken. ECB:s penningpolitiska verktygslåda innehåller allt för att tillhandahålla likviditetsstöd till euroområdets finanssystem om så behövs. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland’s interim forecast: economic recovery will be delayed15.9.2023 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy is in mild recession in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. The rise in prices and interest rates, and weaker export demand, are weighing on the economy. The favourable trend in employment will come to a halt, but domestic inflation is now slowing rapidly. However, the economic recovery will take longer than previously estimated. The downside risks to economic growth have increased. “The recession is still expected to be shallow, but the economy will also recover more slowly than estimated in the summer. Statistical data that became available in the summer indicate weak developments for the rest of the year. In addition, risks in the domestic and global economy have grown,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. According to the Bank of Finland’s September 2023 interim forecast, GDP will contract by 0.2% in 2023. The economy will slowly start to recover from the recession in 2024. GDP growth in 2024 will be slo

Finlands Banks interimsprognos: återhämtningen av ekonomin blir fördröjd15.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig Finland i en recession 2023. Ekonomin tyngs av stigande priser och räntor och svagare exportefterfrågan. Den goda sysselsättningsutveckling som pågått redan en längre tid stannar av, men inflationen i Finland sjunker nu snabbt. Återhämtningen av ekonomin blir dock mer utdragen än beräknat. De negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen har ökat. "Recessionen i Finland väntas fortfarande bli mild, men återhämtningen av ekonomin blir långsammare än vad prognoserna visade i somras. Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt, och riskerna i Finland och globalt har dessutom ökat”, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Enligt Finlands Banks interimsprognos i september 2023 krymper BNP 0,2 % under 2023. Återhämtningen från recessionen kommer i gång trögt under 2024. BNP-tillväxten blir långsammare 2024 än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni, endast 0,2 %. Den ekonomiska t

Suomen Pankin väliennuste: Talouden toipuminen viivästyy15.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin tänään julkaiseman väliennusteen mukaan Suomi on taantumassa vuonna 2023. Hinta- ja korkotason nousu sekä heikentynyt vientikysyntä painavat taloutta. Työllisyyden jo pidempään jatkunut hyvä kehitys pysähtyy, mutta kotimainen inflaatio on nyt hidastumassa nopeasti. Talouden elpyminen kestää kuitenkin aiemmin arvioitua pidempään. Talouden kehitykseen liittyvät negatiiviset riskit ovat kasvaneet. "Suomen taantuman odotetaan edelleen jäävän lieväksi, mutta talous toipuu myös hitaammin kuin vielä kesällä arvioitiin. Kesällä saatu tilastotieto viittaa heikkoon loppuvuoteen, ja lisäksi sekä kotimaisen että kansainvälisen talouden riskit ovat kasvaneet", sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Suomen Pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu 0,2 % vuonna 2023. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2024. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2024 hitaampaa kuin Suomen Pankin kesäkuun ennusteessa, vain 0,2 %. Vuonna 2025 talo

ECB Monetary policy decisions14.9.2023 15:24:23 EEST | News

ECB press release 14 September 2023 Inflation continues to decline but is still expected to remain too high for too long. The Governing Council is determined to ensure that inflation returns to its 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards its target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The rate increase today reflects the Governing Council’s assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The September ECB staff macroeconomic projections for the euro area see average inflation at 5.6% in 2023, 3.2% in 2024 and 2.1% in 2025. This is an upward revision for 2023 and 2024 and a downward revision for 2025. The upward revision for 2023 and 2024 mainly reflects a higher path for energy prices. Underlying price pressures remain high, even though most indicators have

Eurosystemets penningpolitiska beslut14.9.2023 15:21:32 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 14 september 2023 Inflationen fortsätter att gå ner men beräknas fortfarande vara alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. För att förstärka framstegen mot sitt mål beslutade ECB-rådet idag att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter. Dagens räntehöjning återspeglar ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna i ljuset av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation samt styrkan i den penningpolitiska transmissionen. I ECB:s makroekonomiska prognoser för euroområdet i september förutses en genomsnittlig inflation på 5,6 procent under 2023, 3,2 procent 2024 och 2,1 procent 2025. Detta är en upprevidering för 2023 och 2024 och en nedrevidering för 2025. Upprevideringen för 2023 och 2024 återspeglar främst en högre utvecklingsbana för energipriser. Underliggande pristryck är fortsatt högt även om de flesta indikatorer h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum