Suomen Pankki

Ökat intresse för ränteinvesteringar

Dela

I och med att räntorna stigit har intresset för tidsbunden inlåning ökat bland hushållen i Finland. Under det första kvartalet 2023 ingick hushållen nya avtal om tidsbunden inlåning för nästan 3 miljarder euro, när vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan nya avtal ingicks för endast 165 miljoner euro.

I mars 2023 steg genomsnittsräntan på hushållens nya tidsbundna inlåning till 2,40 %, när den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 0,41 %.

Hushållens tidsbundna inlåning (6 miljarder euro) har de senaste månaderna ökat snabbt. Under det första kvartalet 2023 ökade inlåningen med 2,4 miljarder euro. Vid utgången av mars 2023 utgjorde den tidsbundna inlåningen 5,5 % av hushållens totala inlåning (109,9 miljarder euro). I mars bestod merparten av hushållens tillgångar på inlåningskonton (90 %) av insättningar på transaktionskonton (inlåning över natten), vars genomsnittsränta var 0,39 %.

Intresset för korta räntefonder har ökat

Under det första kvartalet 2023 gjorde de finländska hushållen efter fondtyp mest (för 213 miljoner euro) nya nettoteckningar i räntefonder[1]. Av nettoteckningarna i räntefonder hänförde sig teckningar till ett värde av 211 miljoner euro till korta räntefonder[2] och teckningar till ett värde av 2 miljoner euro till långa räntefonder. Utöver de nya investeringarna ökade räntefondernas värde med 143 miljoner euro under det första kvartalet 2023. År 2022 översteg hushållens inlösen från räntefonder klart beloppet av nya teckningar i räntefonder. Också räntefondernas värde sjönk 2022.

Räntefonder är efter aktiefonder den näst populäraste fondtypen av hushållens fondinvesteringar. Vid utgången av mars 2023 utgjorde hushållens investeringar i finländska räntefonder 8,2 miljarder euro, varav 1,1 miljarder euro i korta räntefonder. Hushållen hade investeringar i finländska investeringsfonder till ett värde av sammanlagt 31,2 miljarder euro och därtill i utländska fonder till ett värde av 5,5 miljarder euro.

Under det första kvartalet 2023 investerade hushållen också 101 miljoner euro mer i räntebärande värdepapper. Under tiden av låga räntor minskade även hushållens innehav av räntebärande värdepapper betydligt. Vid utgången av mars 2023 uppgick hushållens innehav av räntebärande värdepapper till 1,3 miljarder euro.

Närmare upplysningar:

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

Nästa publiceringstillfälle 10.8.2023 kl. 10.

[1] Investeringsfonder registrerade i Finland inkl. penningmarknadsfonder.

[2] Inkl. penningmarknadsfonder.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland’s interim forecast: economic recovery will be delayed15.9.2023 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy is in mild recession in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. The rise in prices and interest rates, and weaker export demand, are weighing on the economy. The favourable trend in employment will come to a halt, but domestic inflation is now slowing rapidly. However, the economic recovery will take longer than previously estimated. The downside risks to economic growth have increased. “The recession is still expected to be shallow, but the economy will also recover more slowly than estimated in the summer. Statistical data that became available in the summer indicate weak developments for the rest of the year. In addition, risks in the domestic and global economy have grown,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. According to the Bank of Finland’s September 2023 interim forecast, GDP will contract by 0.2% in 2023. The economy will slowly start to recover from the recession in 2024. GDP growth in 2024 will be slo

Finlands Banks interimsprognos: återhämtningen av ekonomin blir fördröjd15.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig Finland i en recession 2023. Ekonomin tyngs av stigande priser och räntor och svagare exportefterfrågan. Den goda sysselsättningsutveckling som pågått redan en längre tid stannar av, men inflationen i Finland sjunker nu snabbt. Återhämtningen av ekonomin blir dock mer utdragen än beräknat. De negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen har ökat. "Recessionen i Finland väntas fortfarande bli mild, men återhämtningen av ekonomin blir långsammare än vad prognoserna visade i somras. Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt, och riskerna i Finland och globalt har dessutom ökat”, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Enligt Finlands Banks interimsprognos i september 2023 krymper BNP 0,2 % under 2023. Återhämtningen från recessionen kommer i gång trögt under 2024. BNP-tillväxten blir långsammare 2024 än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni, endast 0,2 %. Den ekonomiska t

Suomen Pankin väliennuste: Talouden toipuminen viivästyy15.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin tänään julkaiseman väliennusteen mukaan Suomi on taantumassa vuonna 2023. Hinta- ja korkotason nousu sekä heikentynyt vientikysyntä painavat taloutta. Työllisyyden jo pidempään jatkunut hyvä kehitys pysähtyy, mutta kotimainen inflaatio on nyt hidastumassa nopeasti. Talouden elpyminen kestää kuitenkin aiemmin arvioitua pidempään. Talouden kehitykseen liittyvät negatiiviset riskit ovat kasvaneet. "Suomen taantuman odotetaan edelleen jäävän lieväksi, mutta talous toipuu myös hitaammin kuin vielä kesällä arvioitiin. Kesällä saatu tilastotieto viittaa heikkoon loppuvuoteen, ja lisäksi sekä kotimaisen että kansainvälisen talouden riskit ovat kasvaneet", sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Suomen Pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu 0,2 % vuonna 2023. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2024. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2024 hitaampaa kuin Suomen Pankin kesäkuun ennusteessa, vain 0,2 %. Vuonna 2025 talo

ECB Monetary policy decisions14.9.2023 15:24:23 EEST | News

ECB press release 14 September 2023 Inflation continues to decline but is still expected to remain too high for too long. The Governing Council is determined to ensure that inflation returns to its 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards its target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The rate increase today reflects the Governing Council’s assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The September ECB staff macroeconomic projections for the euro area see average inflation at 5.6% in 2023, 3.2% in 2024 and 2.1% in 2025. This is an upward revision for 2023 and 2024 and a downward revision for 2025. The upward revision for 2023 and 2024 mainly reflects a higher path for energy prices. Underlying price pressures remain high, even though most indicators have

Eurosystemets penningpolitiska beslut14.9.2023 15:21:32 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 14 september 2023 Inflationen fortsätter att gå ner men beräknas fortfarande vara alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. För att förstärka framstegen mot sitt mål beslutade ECB-rådet idag att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter. Dagens räntehöjning återspeglar ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna i ljuset av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation samt styrkan i den penningpolitiska transmissionen. I ECB:s makroekonomiska prognoser för euroområdet i september förutses en genomsnittlig inflation på 5,6 procent under 2023, 3,2 procent 2024 och 2,1 procent 2025. Detta är en upprevidering för 2023 och 2024 och en nedrevidering för 2025. Upprevideringen för 2023 och 2024 återspeglar främst en högre utvecklingsbana för energipriser. Underliggande pristryck är fortsatt högt även om de flesta indikatorer h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum