Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket observerade brister i lagenligheten hos riskbedömningarna enligt penningtvättslagen år 2022

Dela
År 2022 utövade regionförvaltningsverket särskild tillsyn över rapporteringsskyldigas riskbedömningar och gjorde dessutom inspektioner hos aktörer som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna är att utreda hur rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet.

Rapporteringsskyldigas riskbedömningar är ofta bristfälliga

Regionförvaltningsverkets tillsyn fokuserade särskilt på de rapporteringsskyldigas riskbedömningar. Rapporteringsskyldiga ska enligt lagen göra upp en riskbedömning för penningtvätt gällande verksamheten.

Totalt bad regionförvaltningsverket att få se över 175 riskbedömningar från olika sektorer. Riskbedömningar begärdes av bokförare, tillhandahållare av finansiella tjänster, tillhandahållare av tjänster med anknytning till investeringstjänster, konsthandlare och tillhandahållare av företagstjänster.

Merparten av riskbedömningarna bedömdes vara bristfälliga. De bristfälliga riskbedömningarna var till sin karaktär alltför allmänna eller begränsade i förhållande till den rapporteringsskyldigas verksamhet och alltför ofta saknades motivering till bedömningarna.

Bland de granskade riskbedömningarna fanns ändå många goda riskbedömningar som visade att aktörerna förstår skyldigheterna enligt penningtvättslagen och syftet med riskbedömningen. Tyvärr var antalet dylika riskbedömningar bara en bråkdel av alla riskbedömningar.

Syftet med riskbedömningen är att varje rapporteringsskyldig som omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde ska förstå och bedöma hur företagets produkter och tjänster skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Syftet är dessutom att bedöma på vilka sätt aktören själv kan minska risken för att bli mellanhand för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom att identifiera och bedöma riskerna inom den egna verksamheten kan rapporteringsskyldiga skapa verksamhetsrutiner som gör att penningtvätt och finansiering av terrorism kan upptäckas och förhindras. Rapporteringsskyldiga är alltså centrala aktörer i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nästan hälften av inspektionerna ledde till sanktionsprövning

År 2022 gjorde regionförvaltningsverket totalt 14 inspektioner enligt penningtvättslagen. Fem av dem var granskning av handlingar och nio var inspektioner på plats. Inspektionerna gjordes i hela landet och riktade sig till olika sektorer: förmedlingsrörelser, bokföringsbyråer, konsthandlare och en valutaväxlingsrörelse. Inspektionerna av förmedlingsrörelserna gjordes i samarbete med regionförvaltningsverkets förmedlingstillsyn.

På basis av tillsynen bedömde regionförvaltningsverket att den allmänna medvetenheten om penningtvättslagen har ökat bland rapporteringsskyldiga. Betydande brister upptäcktes emellertid i hur lagen följdes.

Sex av de 14 inspekterade företagen överfördes till sanktionsprövning på grund av bristerna som uppdagades vid inspektionen. Typiska brister gällde företagens riskbedömningar samt kundidentifiering och bevarande av kundidentifieringsuppgifter. Bristerna inom kundidentifiering gällde exempelvis kontroll av kundens identitet eller utredning av verkliga förmånstagare. Det är fråga om centrala skyldigheter som ingår i kundidentifiering. Genom att fullgöra skyldigheterna kan den rapporteringsskyldiga försäkra sig om vem den har att göra med och med vems kapital transaktionerna görs. Försummelse att fullgöra de viktigaste skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan leda till sanktionsprövning också om försummelserna främst hänför sig till enskilda kunder eller transaktioner.

Regionförvaltningsverket kan påföra en ordningsavgift, påföljdsavgift eller meddela en offentlig varning på grund av försummelsen.

Regionförvaltningsverket uppdaterade sin egen riskbedömning

Regionförvaltningsverket utvecklade bedömningen av risker och uppdaterade sin egen tillsynsmyndighetsspecifika riskbedömning år 2022. Regionförvaltningsverket utvärderar i sin riskbedömning hot och sårbarheter inom respektive sektor och sektorns risknivå. Riskbedömningen styr regionförvaltningsverkets tillsyn eftersom målet är att rikta tillsynen efter risknivån.

Regionförvaltningsverket publicerar ett offentligt sammandrag av sin riskbedömning.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att lagstiftningen om penningtvätt följs 

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands riksomfattande specialuppdrag. Regionförvaltningsverket övervakar att penningtvättslagen följs inom många olika sektorer. Vi säkerställer att rapporteringsskyldiga som vi har tillsyn över följer penningtvättslagen i sin egen verksamhet. Vi har tillsyn över sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som kan bli utnyttjade för sådana ändamål. Alla aktörer som regionförvaltningsverket har tillsyn över ska vara upptagna i något register eller koncessionsregister som förs av regionförvaltningsverket. Totalt finns det cirka 4 600 rapporteringsskyldiga inom följande sektorer:

 • Tillhandahållare av juridiska tjänster
 • Tillhandahållare av finansiella tjänster
 • Konsumentkreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån (Överförs till Finansinspektionen i juli 2023)
 • Tillhandahållare av tjänster med anknytning till investeringstjänster 
 • Pantlåneinrättningar 
 • Rörelser som förmedlar fastigheter, hyreslokaler och hyreslägenheter 
 • Indrivningsbyråer 
 • Tillhandahållare av företagstjänster 
 • Skatterådgivare 
 • Bokförare 
 • Varuhandlare och 
 • Konsthandlare.

Mer information på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynsmyndigheternas gemensamma webbplats www.penningtvatt.fi.

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

On aika tehdä esitykset vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajista19.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 3.11.2023 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum