Finanssivalvonta

Viktigt att bankerna ombesörjer tillgången till personlig kundservice och grundläggande banktjänster till skäliga priser

Dela

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i Finland huvudsakligen väl. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster god i fjol och priserna i regel skäliga, men fokus i bankernas tjänsteutbud ligger dock på digitala tjänster. Trots att den största delen av kunderna huvudsakligen anlitar digitala tjänster för att sköta sina dagliga bankärenden, måste bankerna också trygga tillgången till personlig kundservice och ge kunder som inte använder digitala tjänster möjlighet att sköta sina ärenden till skäliga priser.

Personlig service behövs vid sidan av digitala tjänster 

Antalet bankkontor fortsatte att minska under 2022. Tillgången till personlig service begränsas dessutom av kontorens kortare betjäningstider och tidsbokningspraxis. Bankernas kunder och intressentgrupper gav tillsynsmyndigheterna allt mer kritisk respons angående tillgången till kundservice i bankerna och långa kötider i olika servicekanaler.

”Trots att digitala tjänster är populära är det fortfarande viktigt för kunderna att få personlig kundservice inom skälig tid. Finansinspektionen uppmanar också bankerna att fästa uppmärksamhet på tillgängligheten till kundservice i bankernas samtliga servicekanaler”, konstaterar Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa

Med undantag av förändringarna i tillgången till kontorstjänster har det inte inträffat några betydande ändringar i alternativen till digitala tjänster under 2022. Under de senaste åren har bankerna vidtagit olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten av sina digitala tjänster. Bankerna tillhandahåller också sina kunder mångsidigt och i huvudsak avgiftsfritt digitalt stöd. Genom dessa åtgärder ger bankerna en större kundkrets än tidigare möjlighet att använda digitala tjänster som är oberoende av betjäningstider och förmånliga prissatta. 

Prishöjningar på grundläggande banktjänster och betydande skillnader mellan bankerna

Priserna på grundläggande banktjänster steg 2022. Prishöjningarna var dock bankspecifika. Skillnaden i priserna på enskilda grundläggande banktjänster är betydande och större än förr mellan olika banker. 

”För att kundernas rätt till grundläggande banktjänster ska tillgodoses på det sätt som lagstiftningen förutsätter, måste alla kundgrupper ha tillgång till tjänsterna, men samtidigt måste de serviceavgifter som tas ut för tjänsterna vara skäliga. Enligt vår åsikt ger de allra högsta priserna bankerna anledning att omvärdera sina prissättningsgrunder och vad som är skäliga priser” konstaterar Tero Kurenmaa.      

Behoven av att reformera lagstiftningen om grundläggande banktjänster kartläggs 

Finansministeriet har börjat kartlägga behoven av att ändra lagstiftningen om grundläggande banktjänster som ett led i en mer omfattande utvärdering av behoven av ändringar i kreditinstitutslagen. I samband med utredningsarbetet har olika intressentgrupper möjlighet att föra fram sina åsikter om utbudet och prissättningen av grundläggande banktjänster samt behoven av att utveckla lagstiftningen. 

Finansinspektionen välkomnar utvärderingen av behoven av att ändra lagstiftningen om grundläggande banktjänster. Det är viktigt att se över den nuvarande lagstiftningen och ändringsbehoven särskilt med tanke på att lagstiftningen ska garantera att grundläggande banktjänster till skäliga priser tillhandahålls i hela landet även i sådana situationer där tjänsteutbudet på marknadsvillkor inte räcker till för att täcka kundernas behov. 


Konsumentkunder har lagstadgad rätt till grundläggande banktjänster som tillhandahålls av insättningsbanker. I de tjänster som räknas som grundläggande banktjänster ingår betalkonto, ett hjälpmedel för att använda kontot (t.ex. debitkort), nätbankstjänster och ett identifieringsverktyg för stark autentisering.

Finansinspektionen gör årligen en utredning om tillgången på och prissättningen av sådana grundläggande banktjänster som definieras i kreditinstitutslagen. Uppgifterna i utredningen som gäller 2022 baserar sig i huvudsak på uppgifter om priserna på banktjänster och bankernas kontor på jämförelsewebbplatsen för betalkonton för konsumenter  (https://maksutilivertailu.fine.fi/sv), Finlands Banks statistik, respons från kunder och intressentgrupper samt en enkät som riktades till bankerna i samband med utredningen.

Se också

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster 2022

För närmare upplysningar kontakta

Avdelningschef Samu Kurri

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9-16.

Nyckelord

Kontakter

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2024: Fortsatt stark kapitaltäckning och solvens i Finlands finansiella sektor trots osäker omvärld13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi vände från recession till mycket svag tillväxt i början av året, men den finansiella sek­torns omvärld präglas fortfarande av osäkerhet. Trots det svaga ekonomiska läget är kapitaltäckningen inom banksektorn fortfarande stark, fastän andelen krediter med en betydligt förhöjd kreditrisk ökat både inom hushålls- och företagskrediter. Arbetspensionsanstalternas solvensnivå stärktes under det första kvartalet, medan liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades något. Det geopolitiska läget är fortfarande spänt och ränteutsikterna är osäkra, vilket ökar riskerna i den finansiella sektorn.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2024: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana epävarmassa toimintaympäristössä13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Suomen talous kääntyi taantumasta hyvin vaisuun kasvuun alkuvuonna, mutta epävarmuus leimaa yhä finanssisektorin toimintaympäristöä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta pankkisektorilla vakavaraisuus on säilynyt vahvana, vaikka sekä kotitalous- että yritysluotoissa luottoriskiltään merkittävästi kohonneiden luottojen osuudet ovat olleet kasvussa. Työeläkelaitosten vakavavaraisuusaste vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä, mutta henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä se heikkeni hieman. Geopoliittinen tilanne on pysynyt jännitteisenä ja korkonäkymät epävarmoina, mikä lisää finanssisektorin riskejä.

Financial sector's capital position as at 31 March 2024: Finnish financial sector’s solvency remained strong in an uncertain operating environment13.6.2024 10:40:00 EEST | Press release

The Finnish economy moved from recession to very sluggish growth in the early months of the year, but the financial sector's operating environment is still marked by uncertainty. Despite the weakness of the economy, the banking sector's capital position has remained strong, although in both household and corporate credit the share of stage 2 loans has been growing. The solvency ratio of employee pension institutions strengthened in the first quarter, but that of life and non-life insurance companies weakened slightly. Geopolitical tensions remain and the outlook for interest rates is uncertain, which increases the financial sector’s risks.

Finansinspektionen utredde tillgången på grundläggande banktjänster - inga betydande ändringar i tillgången eller prissättningen jämfört med tidigare12.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i huvudsak bra i Finland. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster fortfarande bra och priserna i huvudsak skäliga 2023. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye