Työeläkeyhtiö Elo

Elos placeringsavkastning var 2,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades avsevärt

Dela

Placeringsmarknaden avkastade bättre än väntat tack vare den goda ekonomiska utvecklingen. Avkastningarna på aktiemarknaden differentierades kraftigt särskilt i slutet av våren både geografiskt och per sektor. Ränteavkastningarna var positiva i början av året trots central­bankernas räntehöjningar. Våra driftskostnader sjönk redan för andra året i följd, och vi förbättrade således vår kostnadseffektivitet.

Nyckeltal för januari–juni 2023

  • Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var 34,1 (-1 141,3) miljoner euro.
  • Nettointäkterna av placeringsverksamheten var 2,8 (-4,5) procent. 
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 29,0 (28,0) miljarder euro.
  • Solvensnivån var 121,0 (123,6) procent och solvenskapitalet var 1,5-faldigt (1,5-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.
  • Premieinkomsten uppgick till 2,2 miljarder euro. Pensioner och andra ersättningar utbetalades ungefär till samma belopp. 

– Våra driftskostnader sjönk på ett utmärkt sätt, och vi förbättrade således vår kostnadseffektivitet. Tack vare den ökade effektiviteten kommer vi att betala 7 miljoner euro i återbäring på omkostnader till våra kunder. Inverkan syns vid sidan av kundåterbäringarna i våra kundfakturor i februari–mars 2024, berättar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Lagstiftningen om pension för företagare ändrades genom att precisera fastställandet av företagarnas arbetsinkomst och genom att inleda regelbundna justeringar av arbetsinkomsten. Vi inledde de lagstadgade justeringarna i början av juni.

– Arbetet med att förankra vår nya strategi fortsatte, och i enlighet med verksamhetsplanen inledde vi utvecklingen av serviceprocesser och ledarskap. Våra kunder har också märkt den positiva förändringen och gett oss god respons, konstaterar Pettersson.

Placeringsmarknaden avkastade bättre än förväntat

– Avkastningsutvecklingen på aktie- och räntemarknaden avspeglar investerarnas förväntningar på en stegvis avtagande inflation utan någon betydande avmattning i den ekonomiska tillväxten. Detta skulle sannolikt innebära en vändning i centralbankernas penningpolitik, bedömer Elos vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Avkastningen på Elos aktieplaceringar var 4,3 (-8,2) procent. Avkastningen på noterade aktier var under början av året 6,7 (-17,2) procent. Bäst avkastade de noterade aktierna på den amerikanska aktiemarknaden med tillväxtföretagen som lokomotiv. Avkastningen på Elos kapitalplaceringar var 1,7 (11,2) procent.

Centralbankerna fortsatte att höja styrräntorna i jämn takt under det första halvåret. I Förenta staterna höjdes räntorna tre gånger, medan Europeiska centralbanken höjde sin ränta upp till fyra gånger. De kortare marknadsräntorna steg tillsammans med styrräntorna, men de långa räntorna var oförändrade eller sjönk till och med något. Elos ränteplaceringar avkastade 2,2 (-3,5) procent.

De osäkra ekonomiska utsikterna och höjningen av räntenivån inverkade på fastighetsplacerings­marknaden. Handeln var fortfarande dämpad, byggverksamheten minskade och avkastningskraven ökade. Det allmänna marknadsläget avspeglades också i avkastningen på Elos fastighetsplaceringar, vilken var 0,2 (3,4) procent.

Antalet ansökningar om invalidpension var 6 procent större än året innan

Särskilt antalet ansökningar om invalidpension bland personer över 60 år ökade. Ökningen gällde framför allt transport, byggsektorn, industri och handel. Andelen allvarliga psykiska sjukdomar har inte ökat, men man ansökte allt oftare om invalidpension på grund av lindrigare utmaningar med den psykiska hälsan. Upp till 38 procent av dem som ansökte om invalidpension på grund av psykisk ohälsa var under 34 år. År 2022 var motsvarande andel 35 procent.

Utsikterna för den närmaste framtiden

De ekonomiska utsikterna påverkas fortfarande av räntehöjningarnas inverkan på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. De viktigaste riskerna på placeringsmarknaden är en stegrande inflation och en fortsatt hög räntenivå.

– Både bostadshandeln och byggverksamheten har försvagats och det syns ingen klar vändning till det bättre inom byggverksamheten, om inte realinkomsterna återhämtar sig eller räntenivån sjunker. De finländska företagens förväntningar på den framtida verksamhetsmiljön har försvagats, men sysselsättningen är fortsättningsvis på en god nivå, konstaterar Hiidenpalo.

Jämförelsetalen inom parentes är siffror per 30.6.2022.

Nyckelord

Kontakter

Carl Pettersson

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa, tfn 044 550 5450

carl.pettersson@elo.fi

Dokument

Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Elos marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 29 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 250 000.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023: Placeringsintäkterna var 2,7 procent och nedskrivningar på fastighetsinvesteringar minskade avkastningen25.10.2023 10:01:00 EEST | Tiedote

Placeringsmarknaden gav en måttfull avkastning under redovisningsperioden. Geografiskt sett ökade skillnaderna i avkastningarna på aktiemarknaden. Ränteavkastningarna var positiva trots centralbankernas räntehöjningar. Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer Elos prognostiserade överskott på 7,7 miljoner euro att återbetalas till kunderna.

Förändring i Elos ledningsgrupp12.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Arbetspensionsbolaget Elos placeringsdirektör och vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo har meddelat att hon kommer att lämna sin befattning i slutet av 2023. Hiidenpalo har lett Elos placeringsverksamhet sedan bolaget grundades 2014. Hon lämnar sin nuvarande befattning den 30 september 2023 och fortsätter som rådgivare fram till utgången av 2023. ”Hanna Hiidenpalo har målmedvetet lett Elos placeringsverksamhet i en turbulent miljö med goda resultat. Hon lämnar efter sig en kompetent och engagerad organisation. Hon har också spelat en viktig roll i uppbyggnaden av Elos nya strategi. Vi tackar Hanna för hennes betydande insats och önskar henne framgång i framtiden", konstaterar Carl Pettersson, verkställande direktör. "Tio år på Elo har varit fina och händelserika år. Under de senaste åren har vi utvecklat vår placeringsprocess för att motsvara förändringar i verksamhetsmiljön och vårt placeringsresultat är bra. Jag vill tacka min chef och alla mina kollegor för ett gott samarbet

Muutos Elon johtoryhmässä12.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Elossa vuoden 2023 loppuun mennessä. Hiidenpalo on johtanut Elon sijoitustoimintaa Elon perustamisesta eli vuodesta 2014 alkaen. Hän lopettaa nykyisessä tehtävässään 30.9.2023 ja toimii neuvonantajana vuoden 2023 loppuun asti. ”Hanna Hiidenpalo on johtanut Elon sijoitustoimintaa päämäärätietoisesti turbulentissa toimintaympäristössä hyvin tuloksin. Hän jättää seuraajalleen osaavan ja sitoutuneen sijoitusorganisaation. Hänellä on ollut merkittävä rooli myös Elon uuden strategian rakentamisessa. Kiitämme Hannaa merkittävästä työpanoksesta ja toivotamme hänelle mitä parhainta menestystä jatkossa”, toimitusjohtaja Carl Pettersson sanoo. ”Kymmeneen vuoteen Elossa on mahtunut monta hyvää ja vaiherikasta vuotta. Viime vuosina olemme kehittäneet sijoitusprosessia vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja sijoitustoimintamme tulos on hyvä. Haluan kiittää esihenkilöäni ja kaikkia kol

Työvoimapula kannustaa entistä useamman eläkeläisen töihin – lähes kaikki suhtautuvat suopeasti työroolin vaihtumiseen12.9.2023 08:05:00 EEST | Tiedote

Eläkkeellä työskentelevät suomalaiset menevät hyvällä mielellä töihin ja oppivat mielellään uutta. Eläkeläisten työhaluja herättelee mielekkään tekemisen lisäksi kaksi ajankohtaista tekijää: työvoimapula ja oman eläkkeen riittämättömyys. Hyvin harva vaihtaa alaa tai työnantajaa. Elon kyselyn mukaan 87 % jatkoi eläkkeellä työtä samalla alalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum