Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD: Bötesstraffet för den man som körde ner i vattnet vid Salutorget återbröts inte

Dela

Åklagarens ansökan om återbrytande av det lagakraftvunna bötesstraffet avslogs.

Polisen hade 2021 påfört en man från Helsingfors ett bötesstraff för äventyrande av trafiksäkerheten, då mannan hade kört sin bil ner i vattnet vid Salutorget i Helsingfors. Åklagaren yrkade i högsta domstolen (HD) att bötesstraffet skulle återbrytas, eftersom det i en ny förundersökning hade framkommit omständigheter som gjort att åklagaren ansåg att det hade varit fråga om försök till brott mot liv riktat mot passagerarna i bilen och att ärendet borde hade behandlats i domstol som ett brottmål.
 
Högsta domstolen ansåg att det i försöken till brott mot liv var fråga om samma förfarande för vilket mannen hade påförts bötesstraffet. Enligt det så kallade ne bis in idem-förbudet får ingen bestraffas två gånger för samma sak och ett ärende som avgjorts en gång får inte prövas på nytt. Sålunda förutsatte undersökning av ett nytt åtal för samma sak att bötesstraffet skulle återbrytas. Vid bedömningen av om straffet kunde återbrytas var det av betydelse om mannen i ljuset av de nya omständigheterna sannolikt skulle ha dömts för försök till brott mot liv eller för andra allvarliga brott i stället för eller vid sidan av äventyrande av trafiksäkerheten. Högsta domstolen ansåg att sannolikhetskravet inte var uppfylld och avslog åklagarens ansökan.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Heikki Kemppinen, tfn 029 56 40062, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi

Avgörandet HD:2023:65 (H2023/28, 26.9.2023, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060 eller 029 56 40052.

Länkar

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Andra språk

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

Åklagaren och målsägandena gav sina svar på Anneli Auers ansökan om återbrytande av dom19.1.2024 15:21:13 EET | Tiedote

I högsta domstolen (HD) behandlas Anneli Auers och en annan persons ansökan om återbrytande av Åbo hovrätts dom som gäller sexual- och våldsbrott. HD har tidigare meddelat beslut om offentligheten av ansökan och dess bilagor samt begärt svar på ansökan av åklagaren och målsägandena (HD:s pressmeddelande 30.5.2023). I december 2023 har de ursprungliga sökandena om återbrytande av domen tillställt HD en tilläggsskrivelse och HD har begärt att åklagaren och målsägandena i sina svaromål tar ställning till de yrkanden som framställs i skrivelsen. Riksåklagaren har i sitt svaromål yrkat att ansökan avslås. Målsägandena har yrkat att ansökan godkänns. HD kommer till följande att fatta beslut om offentligheten av tilläggsskrivelsen, svaromålen och deras bilagor. Avsikten är att beslutet fattas möjligast snart. Efter detta beslut fortsätter beredandet och behandlingen av ärendet på basis av ansökan och svaromålen. HD informerar skilt om meddelande av avgörandet i ärendet. Ärendets diarienummer

Syyttäjä ja asianomistajat antoivat vastauksensa Anneli Auerin tuomion purkamista koskevaan hakemukseen19.1.2024 15:21:13 EET | Tiedote

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) on käsiteltävänä Anneli Auerin ja toisen henkilön hakemus Turun hovioikeuden seksuaali- ja väkivaltarikoksia koskevan tuomion purkamiseksi. KKO on aiemmin antanut ratkaisun hakemuksen ja sen liitteiden julkisuudesta sekä pyytänyt hakemukseen vastauksen syyttäjältä ja asianomistajilta (KKO:n tiedote 30.5.2023). Joulukuussa 2023 alkuperäiset tuomionpurun hakijat ovat toimittaneet KKO:een lisäkirjoituksen, jossa esitettyihin vaatimuksiin KKO on pyytänyt syyttäjää ja asianomistajia ottamaan vastauksissaan kantaa. Valtakunnansyyttäjä on vastauksessaan vaatinut, että hakemus hylätään. Asianomistajat ovat vaatineet, että hakemus hyväksytään. KKO tekee seuraavaksi ratkaisun lisäkirjoituksen, vastausten ja niiden liiteaineiston julkisuudesta. Julkisuutta koskeva ratkaisu pyritään tekemään mahdollisimman joutuisasti. Tämän ratkaisun jälkeen purkuasian valmistelu ja käsittely jatkuu hakemuksen ja vastausten perusteella. KKO tiedottaa purkuasian ratkaisun antamisesta

Det förelåg inte förutsättningar att genom en säkringsåtgärd förbjuda den strejk som Pappersförbundet riktat mot UPM:s fabriker22.12.2023 09:00:08 EET | Tiedote

Högsta domstolen (HD) ansåg i sitt prejudikat att den omständigheten att Pappersförbundet rf:s strejk var riktad mot arbeten i anslutning till produktion av fjärrvärme och hantering av avloppsvatten på UPM:s fabriker inte hade orsakat sådan direkt, konkret och allvarlig fara för fabriksorternas invånares liv och hälsa eller för miljön med hänsyn till vilken strejken kunde ha begränsats genom ett förordnande om säkringsåtgärd. Ärendets diarienummer i HD: S2022/403

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye