Suomen Pankki

De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti

Dela

Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, dvs. 123 miljoner euro, oreglerade1 vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter (26 miljoner euro) från juli. I augusti var de oreglerade lånens andel av utlåningen jämfört med byggbranschen högre inom underhållningsbranschen2 (10,5 %), sektorn för hälsovårds- och socialtjänster (7,2 %) samt inkvarterings- och förplägnadsbranschen (5,4 %)3.

Som helhet har mängden oreglerade företagslån4 ökat något från i fjol, men deras andel av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %, när deras andel av de utestående lånen (64,5 miljarder euro) i augusti för ett år sedan var 1,6 %.

Mängden redovisade nedskrivningar5 och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år, även om de redovisade nedskrivningarna och kreditförlusterna av företagslån som helhet varit små. Under de senaste 12 månaderna redovisade de finländska kreditinstituten 134 miljoner euro i nedskrivningar och kreditförluster av företagslån (0,22 % i förhållande till utlåningen till företag i augusti 2023). Under de föregående 12 månaderna redovisades mest nedskrivningar och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen (2,26 % i förhållande till utlåningen i augusti 2023). För andra branscher var relationstalet klart mindre jämfört med byggbranschen (som högst knappt 1 %). Även för byggbranschen är de relativa nedskrivningarna och kreditförlusterna emellertid fortfarande klart mindre än 2020, när relationstalet översteg 3 %.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i augusti 2023 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 340 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 110 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var oförändrad från juli och var 4,55 % i augusti. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av augusti 2023 till 106,7 miljarder euro och årsökningen var -1,6 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,2 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

De finländska företagen lyfte i augusti nya lån för 1,5 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 400 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från juli och var 5,57 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av augusti till 105,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,3 miljarder euro vid slutet av augusti 2023 och genomsnittsräntan var 0,85 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 75,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 8,3 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 880 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i augusti 2,97 %.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,
  • Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

1 Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

2 Kultur, nöje och fritid.

3 Av det utestående beloppet av företagslån i augusti 2023 (62,0 miljarder euro, exkl. bostadsbolag) utgjorde utlåningen till byggbranschen 3,0 miljarder euro, inkvarterings- och förplägnadsbranschen 785 miljoner euro, sektorn för hälsovårds- och socialtjänster 775 miljoner euro och sektorn för kultur, nöje och fritid 467 miljoner euro.

4 Exkl. bostadsbolag.

5 Nedskrivningar av lån redovisas på basis av modeller för förväntade kreditförluster. Den förväntade kreditförlusten är bankens uppskattning av det lånebelopp som kunden inte betalar.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

October 2023 sees low amount of corporate loan drawdowns30.11.2023 10:00:00 EET | Press release

In October 2023, non-financial corporations (excl. housing corporations) drew down new loans1 from banks operating in Finland to a total of EUR 1.3 billion – the smallest amount in October since 2010. The average interest rate on new corporate loans was 5.70%, up 0.18 percentage points on September 2023. Due to the low level of drawdowns, the stock of corporate loans (EUR 58.5 billion) contracted in October by 3.0% from a year earlier. The largest rise in the average interest rates on new corporate loans was seen in the category of large corporate loans, i.e. loans of over EUR 1 million. The average interest on these loans rose by 0.15 percentage points from September, to stand at 5.44% in October 2023. The average interest on small loans of less than EUR 250,000 was 6.32%, and the average interest on medium-sized loans (over EUR 250,000 and up to EUR 1 million) was 6.19%. Of the new corporate loans drawn down in October, 13.5% were taken out by firms in the manufacturing sector. This

Svag efterfrågan på företagslån i oktober 202330.11.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I oktober 2023 utbetalades nya företagslån1 (exkl. bostadsbolagslån) av banker med verksamhet i Finland till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är det minsta statistikförda utbetalda beloppet för oktober sedan 2010. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 5,70 %, vilket är 0,18 procentenheter högre än i september 2023. På grund av den svaga efterfrågan i oktober 2023 minskade det utestående beloppet av företagslån (58,5 miljarder euro) med –3,0 % jämfört med ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg mest i kategorin för stora lån på över 1 miljon euro. Genomsnittsräntan på dessa stora lån steg med 0,15 procentenheter från september och var 5,44 % i oktober 2023. I oktober var genomsnittsräntan 6,32 % på små lån under 250 000 euro och 6,19 % på medelstora lån (över 250 000 och högst 1 miljon euro). Av de nya utbetalda företagslånen i oktober 2023 hänförde sig 13,5 % till industrisektorn. Detta är mindre än normalt. Samtidigt var fastighetssektorns andel (21,9 %) av d

Yrityslainoja nostettu vähän lokakuussa 202330.11.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Lokakuussa 2023 uusia yrityslainoja1 (pl. asuntoyhteisöt) nostettiin Suomessa toimivista pankeista 1,3 mrd. euron edestä. Se on pienin tilastoitu lokakuun nostomäärä sitten vuoden 2010. Uusien yrityslainojen keskikorko oli 5,70 %, mikä on 0,18 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syyskuussa 2023. Vähäisten nostomäärien vuoksi lokakuussa 2023 yrityslainakanta (58,5 mrd. euroa) supistui −3,0 % vuoden takaisesta. Uusien yrityslainojen keskikorot nousivat eniten yli 1 milj. euron suuruisissa lainoissa. Näiden suurten lainojen keskikorko nousi 0,15 prosenttiyksikköä syyskuusta ja oli 5,44 % lokakuussa 2023. Lokakuussa pienten alle 250 000 euron lainojen keskikorko oli 6,32 % ja keskisuurten (yli 250 000 ja enintään 1 milj. euroa) lainojen keskikorko oli 6,19 %. Lokakuussa 2023 nostetuista uusista yrityslainoista 13,5 % kohdistui teollisuustoimialoille. Tämä on vähemmän kuin normaalisti. Vastaavasti kiinteistöalan osuus (21,9 %) uusista nostoista oli suurempi kuin yleensä. Lokakuussa 2023 nostet

Bank of Finland rules for counterparties and customers – Rules update 20 November 202320.11.2023 12:00:00 EET | News

On 7 September 2023 the Governing Council of the European Central Bank adopted Guideline (EU) 2023/2415) on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) amending Guideline (ECB/2022/8), (ECB/2023/22). The Bank of Finland has made corresponding additions and changes. The rules can be found in the collection of rules governing the TARGET- Suomen Pankki system, see Bank of Finland rules for counterparties and customers. These rules will come into force on 20 November 2023.

Finlands Banks regler för motparter och kunder – regeluppdatering 20.11.202320.11.2023 12:00:00 EET | Uutinen

ECB-rådet godkände den 7 september 2023 riktlinjen (EU) 2023/2415 om ändring av riktlinje (EU) 2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2022/8), (ECB/2023/22). Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar. De nya reglerna för TARGET-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder. Dessa regler träder i kraft den 20 november 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum