Finanssivalvonta

Marko Myller appointed Head of Banking Supervision at Financial Supervisory Authority

Share

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has appointed Marko Myller, MSocSc, Head of the FIN-FSA's Banking Supervision Department for a five-year term, commencing 1 January 2024. As Head of Department, he will be a member of the FIN-FSA’s management group and will report to the Director General.

Banking Supervision is responsible for prudential supervision of the credit institution sector in cooperation with the European Central Bank (ECB), and for supervising the conduct of banks and other consumer credit providers. The Department's responsibilities include supervision of the internal governance, risk management procedures and risk taking of credit institutions. The development of banking regulation is also part of the Department’s activities.

Marko Myller's previous positions include Head of the FIN-FSA's Off-Site Supervision 1 Division. He has also served as alternate of the Board of Supervisors of the European Banking Authority (EBA) and alternate of the Supervisory Board of the ECB. Off-Site Supervision 1 is responsible for the prudential supervision of Nordea as part of the ECB's Joint Supervisory Team (JST).

On 1 July 2023, Marko Myller was assigned to the duties of Head of Department (ad interim) at the Banking Supervision Department for the interim period in which the permanent post remained unfilled.

In 2014–2017, Myller served as Head of the FIN-FSA’s Off-Site Supervision Division and Financial Sector Division. Prior to this, he worked at the Bank of Finland and the ECB.

“Marko Myller has substantial experience of banking gained through his extensive analysis of the banking business and in the supervision of banks, which is key to the duties he has now been appointed to. Myller also has considerable experience of international working groups and single banking supervision under the ECB, as well as cooperation at the highest level,” says FIN-FSA Director General Tero Kurenmaa.

“I have had the unique opportunity to work with inspiring and highly experienced Finnish and European colleagues in the field of European banking supervision from the very start of the Single Supervisory Mechanism. I am grateful for the opportunity to continue this work in a role with greater responsibilities as Head of Banking Supervision,” says Marko Myller.

Contact information

For further information, please contact: Tero Kurenmaa, Director General. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030, Mon–Fri 9:00–16:00.

Keywords

Contacts

Images

Marko Myller (Photo: FIN-FSA)
Marko Myller (Photo: FIN-FSA)
Download

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Alternative languages

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

FIN-FSA’s assessment: some consumer lenders fail to manage default risks adequately, shortcomings also in contract terms21.3.2024 13:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed the management of default risks and conduct by parties granting consumer credit in Finland. Significant differences were identified among the market participants in the management of default risk: other lenders that were transferred under FIN-FSA supervision in July 2023 have significantly more shortcomings in their credit granting practices in comparison with banks. Furthermore, some of the other consumer lenders do not fully comply with legislation on consumer lending in their contract terms. The FIN-FSA will require these entities to remediate the shortcomings identified in the reviews.

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

Maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset kasvava ilmiö – Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta mahdollisuus parantaa19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Erilaiset maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Rikollisten käyttämät keinot myös kehittyvät jatkuvasti. Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta on mahdollista parantaa muun muassa verkkopankki- ja mobiilimaksamisen turvarajoituksia kehittämällä sekä tehokkaammalla petoksellisten maksutapahtumien monitoroinnilla ja pysäyttämisellä. Oma vastuunsa on myös palvelujen käyttäjällä.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye