Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Barn som är placerade i barnskyddsenheter önskar mer individuell tid med de vuxna och gemensam verksamhet

Dela

Regionförvaltningsverkets inspektionsbesök vid barnskyddsenheter är en del av den lagstadgade och planmässiga tillsynen över social- och hälsovårdstjänster. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gjorde under 2023 inspektionsbesök i 56 barnskyddsenheter och diskuterade med sammanlagt 104 placerade barn. Barnen var i regel nöjda med sin placering.

Vid inspektionsbesöken ges vägledning och behovet av fortsatt tillsyn utreds  

I de fem välfärdsområdena inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område fanns det i slutet av 2023 sammanlagt 123 barnskyddsanstalter och 23 professionella familjehem. Barnskyddsenheterna övervakar genom egenkontroll sin egen verksamhet och dessutom övervakas de av välfärdsområdena och tillsynsmyndigheterna. Syftet med övervakningen är särskilt att säkerställa att användningen av begränsningar uppfyller villkoren i barnskyddslagen och att barns grundläggande fri- och rättigheter och rätt till ett gott bemötande tillgodoses i barnskyddsenheterna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gjorde under 2023 inspektionsbesök i 56 barnskyddsenheter och diskuterade under besöken med sammanlagt 104 placerade barn.

Under inspektionsbesöken gavs vägledning bl.a. om:

  • tillräckligt antal anställda och personalens kompetens i förhållande till barnens behov
  • arbetsuppgifterna för enhetens ansvarspersoner  
  • användning av studerande i uppgifter som kräver yrkesutbildning inom social- och hälsovården
  • att man genom enhetens regler begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna för barnen som är placerade i enheten utan individuell bedömning
  • adekvat bemötande av barnen
  • hur begränsningsåtgärder genomförs lagenligt och hur de ska dokumenteras
  • praxis gällande enhetens regler, uppfostringsmetoder och bemötande
  • hur barnen ska informeras om rättsskyddsåtgärder.


Om regionförvaltningsverket vid inspektionerna bedömde att den givna vägledningen var tillräcklig avslutades behandlingen av ärendet. En del av inspektionsbesöken ledde till fortsatt tillsyn antingen hos regionförvaltningsverket eller hos välfärdsområdet.

Diskussionerna med de placerade barnen gav viktig information om deras förhållanden och erfarenheter

Genom att träffa de placerade barnen i samband med inspektionsbesöken säkerställer man särskilt att barnens grundläggande fri- och rättigheter och rätt till ett gott bemötande tillgodoses i barnskyddsenheterna. Genom barnens erfarenheter får man också en bild av om begränsningarna som avses i barnskyddslagen används på ett lagenligt sätt.

De 104 barn som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland träffade 2023 var i huvudsak nöjda med sin placering. En del av barnen hade upplevt att antingen de själva eller något annat barn hade begränsats på ett obefogat sätt eller upplevt att enhetens regler inte var ändamålsenliga eller att de anställda agerade inkonsekvent.

De flesta barnen visste vilken socialarbetare som ansvarade för deras ärenden och hur de vid behov kunde kontakta socialarbetaren. Barnen berättade att de upplevde sin egen handledare som en viktig vuxen. En liten del av barnen kände till sina rättsmedel och hade också använt dem. Barnen önskade mer individuell tid med de vuxna och gemensam verksamhet för barnen och de vuxna.

Den plan för gott bemötande som föreskrivs i barnskyddslagen beskriver hur barns självbestämmanderätt ska stödas, hur man ska sörja för en god vård, fostran, tillsyn och omsorg och hur begränsningar ska genomföras. De barn som regionförvaltningsverket träffade visste oftast inte att enheten hade en plan för gott bemötande och kunde inte berätta om de hade deltagit i utarbetandet av planen. Även om enheternas planer i regel var uppdaterade och barnen enligt personalen hade deltagit i utarbetandet av planerna visade det sig vara en utmaning att förverkliga planerna i praktiken.

Under besöken uppmanades enheterna att se till att planerna för gott bemötande är begripliga för barnen och finns i ett sådant format de kan använda. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland uppmanade dessutom enheterna att behandla planerna tillsammans med barnen och särskilt med nya barn som kommer till enheten.

Mer information/mediekontakt:

Saija Kujansuu (fr.o.m. 4.3.)
överinspektör
tfn 0295 018 555
fornamn.efternamn@rfv.fi

Niina Siirilä
chef för social- och hälsovårdsenheten 
tfn 0295 018563
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye