Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ingen förbättring syns i yrkesförarnas iakttagande av kör- och vilotider

Dela

Arbetarskyddsinspektörerna observerade förseelser mot kör- och vilotiderna hos tre av fyra transportföretag som kontrollerades i fjol. Mest försummades förarnas pauser. Allvarligt missbruk av färdskrivare observerades hos nästan vartannat företag som kontrollerades. Som helhet har det inte skett någon utveckling till det bättre i det totala antalet försummelser under de senaste åren.

De 27 inspektörerna vid regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet kontrollerade sammanlagt 589 transportföretag inom person- och godstrafiken på landsvägarna 2023 på olika håll i Finland. Antalet förare som kontrollerades var 4 651. Antalet kontrollerade dagar var sammanlagt 320 953.

"År efter år ser resultaten av övervakningen likadana ut och ingen tydlig positiv utveckling som helhet kan ses. Inspektörerna upptäcker många överträdelser från förarnas sida, vilket vittnar om hänsynslöshet och likgiltighet för den gemensamma europeiska sociala lagstiftningen om vägtransporter. Transportföretagen som arbetsgivare försummar också ofta tillsynsansvaret för sina förares förseelser eller tillåter medvetet att förarna agerar fel", berättar arbetarskyddsinspektör Ville Gröndahl vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Antalet kör- och vilotidsförseelser ökar

Förseelser mot kör- och vilotiderna observerades hos 448 företag, alltså hos cirka 76 procent av de kontrollerade företagen. Flest kör- och vilotidsförseelser förekom under förarnas pauser. Sammanlagt observerades 7 064 pausförseelser och av dem var 2 931 allvarliga. Antalet allvarliga pausförseelser har ökat.

Förarnas minimivilotid per dygn underskreds sammanlagt 4 626 gånger. Cirka hälften (2 324) av förseelserna mot dygnsvilan var allvarliga. Förseelser mot förarnas veckovila har också ökat: inspektörerna observerade totalt 1 117 förseelser som gällde veckovilorna, varav 749 var allvarliga.

Den maximala körtiden per dygn överskreds sammanlagt 1 955 gånger. Antalet allvarliga överskridningar var 636. Förseelser som gällde körtiden per vecka och körtiden under två på varandra följande veckor observerades också, men klart färre än andra förseelser mot kör- och vilotider.

Allvarligt missbruk av övervakningsutrustning i nästan vartannat företag

Allvarligt missbruk av övervakningsutrustningen för kör- och vilotider observerades hos 265 företag, dvs. nästan vartannat av de kontrollerade transportföretagen. I en del företag upptäcktes flera olika missbruk. I 212 företag hade förarna kört arbetsdagar helt eller delvis utan förarkort eller diagramblad.

”Transportföretag ska vara ansvariga för att se till att deras förare har lämplig utbildning och lämpliga instruktioner när det gäller färdskrivares korrekta funktion, oavsett om de är digitala eller analoga, och ska med jämna mellanrum kontrollera att förarna använder färdskrivarna på rätt sätt. Företagen ska varken direkt eller indirekt uppmuntra förarna till missbruk av färdskrivarna”, påpekar Gröndahl.

Det fanns också brister i hanteringen av uppgifter om kör- och vilotider samt färdskrivare. Den fordonsspecifika övervakningsanordningens företagslås hade inte installerats i digitala färdskrivare eller var felaktig i 172 fall. I 33 företag hade man inte utfört periodiska kontroller av färdskrivare och övervakningsinstrumentet fungerade inte korrekt i 32 företag.

"Det mest överraskande från år till år är dock att yrkesförare fortfarande har många brister i användningen av tidsgruppsväljaren, vilket är färdskrivarens grundläggande funktion. Inspektörerna upptäckte brister i detta hos 167 förare, vilket är mycket. Om det då beror på okunnighet eller likgiltighet är en annan sak", konstaterar Gröndahl.

Brister i registreringen och bevaringen av uppgifter om kör- och vilotider hos vart femte företag

125 transportföretag hade inte sparat uppgifter om kör- och vilotider i minst ett år, vilket sociallagstiftningen om vägtransporter förutsätter.

Företaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider som gäller det egna företaget från fordonets digitala färdskrivare. Från ett fordon i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad. Dessutom ska uppgifterna kopieras när företaget överlåter besittningen av fordonet eller när den digitala färdskrivaren tas ur bruk. Om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland. Förarkortens uppgifter om kör- och vilotider ska kopieras med högst tre veckors mellanrum under de veckor då föraren arbetar. De ursprungliga diagrambladen som använts vid körning ska efter avslutad körning bevaras minst ett år i förarspecifik kronologisk ordning. Kopierade uppgifter från digitala färdskrivare och förarkort ska bevaras minst 12 månader från och med registreringsdagen.

De största förseelserna anmäls till polisen och Traficom

Bestämmelserna om kör- och vilotider är enhetliga inom hela Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Finland sker myndighetstillsynen av transportföretag i samarbete mellan flera myndigheter. Polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna sköter vägkontrollen och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet sköter företagstillsynen.

Utifrån de observerade förseelserna gav arbetarskyddsinspektörerna myndighetsanvisningar till transportföretagen. Dessutom anmälde arbetarskyddsmyndigheterna de mest betydande brotten mot den sociala lagstiftningen om vägtransporter till polisen och Transport- och kommunikationsverket Traficom.

"Uppgifterna om överträdelserna påverkar bedömningen av transportföretagens goda anseende och fastställandet av företagens riskklass. Observerade överträdelser kan leda till bötesstraff och i värsta fall kan de påverka transportföretagets trafiktillstånd", berättar Gröndahl.

Som en del av EU-medlemsländernas gemensamma övervakning rapporteras resultaten av övervakningen som gäller Finland även till EU.

Mer information:
Inspektör Ville Gröndahl
0295 017 612, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Nyckelord

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Myndigheternas och producentorganisationernas gemensamma lägesbild av jordbrukets investeringar och djursjukdomar16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade måndagen 15 april ett forum om gårds- och tillståndstillsyn gemensamt för myndigheterna och producentorganisationerna, för att där skapa en lägesbild över jordbruket, djurhållningen och investeringarna i området. Också det aktuella djursjukdomsläget och bekämpningsåtgärderna lyftes upp i diskussionerna.

Regionförvaltningsverket ålade Västra Nylands välfärdsområde att avhjälpa brister i räddningsväsendets aktionsberedskapstider15.4.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt Västra Nylands välfärdsområde att se till att aktionsberedskapstiderna för räddningsväsendets första enhet är på den nivå som lagen förutsätter. Det har redan under en längre tid förekommit brister i aktionsberedskapstiderna i området och med det nya föreläggandet strävar man efter att säkerställa att välfärdsområdets planer och åtgärder är tillräckliga för att uppnå en tillräcklig nivå på tjänsterna.

Aluehallintovirasto antoi määräyksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimen toimintavalmiusaikojen korjaamiseksi15.4.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajat lain edellyttämälle tasolle. Alueella on esiintynyt toimintavalmiusaikojen puutteita jo pidempään, ja uudella korjausmääräyksellä pyritään varmistamaan, että hyvinvointialueen suunnitelmat ja toimenpiteet ovat riittäviä palvelujen saattamiseksi riittävälle tasolle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye