Etelä-Savon ELY-keskusEtelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi Itä-Suomen yrityksille ja yhteisöille kehittämisrahoitusta 107 miljoonaa euroa vuonna 2023

Jaa

Uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) käyttöönotto vuonna 2023 lisäsi merkittävästi Etelä-Savon ELY-keskuksen mahdollisuuksia myöntää yrityksen kehittämisavustusta itäsuomalaisille yrityksille.  ELY-keskus myönsi vuoden 2023 aikana itäsuomalaisille yrityksille ja yhteisöille yhteensä 107 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta.

Itä-Suomen kartta eli Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja vieressä Pohjois-Karjala sekä euron kolikoita rattaan pyörinä.

Vuonna 2023 yrityksen kehittämisavustusta voitiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varojen lisäksi myöntää Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Uusi rahasto loi edellytykset sille, että avustusta myönnettiin itäsuomalaisille yrityksille liki ennätysmäärä, noin 65 miljoonaa euroa. Tästä summasta Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston osuus oli noin puolet. Lisäksi erilaisiin yhteisöjen mm. osaamisen kehittämistä edistäviin kehittämishankkeisiin myönnettiin noin 42 miljoonaa euroa.

Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuspäätöksistä viime vuodelta löytyvät liitteenä olevista maakunnittaisista taulukoista.

Iisalmen Sahat Oy:lle 7 miljoonaa euroa

Toimialoista suurimmat yrityksen kehittämisavustukset myönnettiin puutuotetoimialalle. Pohjois-Savossa sijaitsevat Iisalmen Sahat Oy sekä Anaika Soinlahti Timber Oy:n hankkeet saivat vuoden suurimmat avustuspäätökset Itä-Suomessa. Etelä-Savon maakunnan suurin avustus myönnettiin mikkeliläiselle rakennustuotevalmistaja SBS Betoni Oy:lle. Etelä-Savossa muita euromääräisesti merkittäviä päätöksiä saivat mm. kuljetuskaluston päällirakennevalmistaja Piako Oy Pieksämäellä sekä matkailualalla toimiva rantasalmelainen Kotona Manor Oy. Pohjois-Karjalaan suurin yksittäinen avustuspäätös myönnettiin Nurmekseen, jossa CNC-koneistukseen ja hienomekaniikkaan erikoistunut Berryglade Oy laajentaa tuotantoaan. Liperiläinen konepaja KKR Steel Oy sekä laajalti puutoimialalla toimiva Binderholz Nordic Oy:n Lieksan yksikkö olivat muita merkittäviä avustusta saaneita yrityksiä Pohjois-Karjalassa.
 
Maantieteellisesti tarkasteltuna myönnetty noin 65 miljoonan euron yrityksen kehittämisavustus jakautui seuraavasti:

  • Pohjois-Savo 27,2 miljoonaa euroa
  • Pohjois-Karjala 20,4 miljoonaa euroa
  • Etelä-Savo 17,2 miljoonaa euroa.


ELY-keskuksen arvion mukaan vuonna 2023 myönnetyn yrityksen kehittämisvustuksen myötävaikutuksella itäsuomalaisissa yrityksissä käynnistyvien kehittämis- ja investointihankkeiden kokonasvolyymi ylittää selvästi 200 miljoonan euron rajan. Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita.

Yritysten kehittämispalveluihin 2,4 miljoonaa euroa

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi 543:lle itäsuomalaiselle yritykselle yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalvelujen hankintaan vuonna 2023. Kehittämispalvelutuella yritykset tekivät mm. kasvu- ja kansainvälistymisselvityksiä, suunnittelivat omistajanvaihdoksia, laativat johtamisjärjestelmiä, tekivät vastuullisuusselvityksiä, kouluttivat yrityksen avainhenkilöitä ja kehittivät markkinointiosaamistaan. Nämä palvelut kasvattivat merkittävästi yritysten kilpailukykyä. ELY-keskusten myöntämät Yritysten kehittämispalvelut lopetettiin hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2023 loppupuolella.

Osaamisen, osallisuuden ja työllisyyden hankkeille 35,9 miljoonaa euroa

Osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä tukevia Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) hankkeita ELY-keskus rahoitti 35,9 miljoonalla eurolla. Valtaosa hankkeista toteutuu useamman hakijan yhteisinä ryhmähankkeina.

Viime vuonna haettiin ennätyksellisen paljon rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), 385 hakemusta. ELY-keskus myönsi avustusta maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen, jatkuvan oppimisen edistämiseen, hyvän työelämän kehittämiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä kasvualoja tukeviin rekrytointi- ja koulutusavauksiin. 

ELY-keskus suuntasi rahoitusta kansalaisjärjestöille erillisten kansalaistoimijuutta tukevien hakujen kautta. Maakunnallisilla koordinaatiohankkeilla on tärkeä työ tukea järjestöjen hanketyötä. Erityisesti Etelä-Savossa Jelppis-hankkeen tukemana on jo lähtenyt liikkeelle useampia järjestöjen osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä ESR+ hankkeita. Pohjois-Savossa hakijoita auttaa Koonto-hanke ja Pohjois-Karjalassa Kanto-hanke. Hakuja on parhaillaankin auki kaikissa kolmessa maakunnassa.  

Euroopan sosiaalirahaston (ESR +) -rahoitus täydentää kansallista rahoitusta. Sen avulla paikataan palvelujen aukkoja ja tavoitetaan kohderyhmää, joka ei syystä tai toisesta saa riittävästi apua työllistymisen, opiskelun tai toimintakyvyn tueksi jo olemassa olevien palvelujen kautta. Tavoitteena on, että kehitetyt palvelut ja toiminnot päätyvät osaksi normaalia palvelutarjontaa. ESR+ -kehittämistoimet ovat olleet vuosien saatossa monen isonkin uudistuksen takana. Esimerkkinä vaikkapa valtakunnalliset yritysten kehittämispalvelut, EURES-palvelut ja lisäksi on tuettu monia rakenteellisia työllisyys- ja ohjauspalvelujen uudistuksia. 

EAKR osarahoitteista kehittämisrahoitusta myönnettiin 4,2 miljoonaa euroa

Aluekehittämiseen tarkoitettu kehittämisrahoitus (EAKR) on vuoden 2023 aikana painottunut kiertotalouden ja matkailun toimintaympäristön edistämiseen. Näille hankkeille ELY-keskus myönsi 4,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.  Maakunnissa on käynnistynyt esimerkiksi rakennusalan ja tekstiilien kierrättämisen kokeiluja. Lisäksi on käynnistynyt liikennehankkeita tukemaan matkailun kehittymistä. Tavoitteena on jatkossa lisätä erityisesti yritysten toimintaympäristöä tukevien tutkimushankkeiden osuutta rahoituksessa. 

Yritykset saivat apua rahoituksen hakemiseen valtakunnallisesta neuvontapalvelusta

Etelä-Savon ELY-keskuksen vastuulla olevaan pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuun rahoituksen valtakunnalliseen neuvontapalveluun otti yhteyttä noin 6000 asiakasta eri puolilta Suomea vuonna 2023. Yhteydenottoja tuli 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Palvelussa rahoitusasiantuntijat antavat neuvoja mm. ELY-keskuksen rahoituspalveluista, vireillä olevista rahoitushauista, rahoituskriteereistä ja antavat tukea sähköiseen asiointiin. Asiakas ohjataan tarpeen mukaan myös muihin julkisiin rahoituspalveluihin kuten Finnveraan tai Business Finlandiin. Palvelua käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Viime vuonna asiakastyytyväisyyden arvosana oli 4,7 (asteikko 1–5).

EU:n rakennerahastorahoitusta myöntää neljä ELY-keskusta

EU:n rakennerahastojen rahoituspäätöksiä tekee Suomessa neljä ELY-keskusta. Etelä-Savon ELY-keskus tekee päätökset Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon maakuntien alueella. Vuonna 2023 ELY-keskus myönsi rahoitusta kolmesta EU:n rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),  Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF, Just Transition Fund) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR+).

Rahoitushaut vuodelle 2024 on avattu

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut eri rahastojen rahoituksen haut Itä-Suomen alueen yrityksille ja hanketoimijoille. Yrityksen kehittämisavustuksessa Euroopan aluekehitysrahastosta ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta on jatkuva haku tämän vuoden loppuun saakka. Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistamiseen tarvittaisiin lisää aktiivisia toimijoita. Tavoitteena on ennallistaa satoja hehtaareja soita ja vesistöjä turvetuotannon jäljiltä. Eri rahastojen hakujen teemat ja alueelliset kohdistukset ilmenevät sähköisestä EURA2021-asiointipalvelusta.

ELY-keskus kannustaa yrityksiä hyödyntämään haettavana olevat kehittämisvarat ja käynnistämään kasvuun ja kyvykkyyteen tähtääviä hankkeita, jotta yritykset pystyvät tulevaisuudessa toimimaan entistäkin kannattavammin sekä luomaan kasvun myötä hyvinvointia alueelle.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut:
Rakennerahastopalvelut yksikön yksikönpäällikkö Kalevi Pölönen, p. 029 502 6091
Rahoituspäällikkö Pekka Pelkonen, p. 029 502 6086

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus:
Hankerahoituksen rahoituspäällikkö Timo Ollila, p. 029 502 6695

Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta neuvontapalvelu:
Asiakkuuspäällikkö Kirsi Wendelin-Arponen, p. 029 502 2689

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (ilman ääkkösiä)

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

puh. 0295 024 000
https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat Etelä-Savossa nousemassa harvinaisen korkealle15.4.2024 13:56:43 EEST | Tiedote

Lämmin sää on saanut lumet sulamaan nopeasti Etelä-Savossa ja vettä on nyt paljon liikkeellä. Lumien nopea sulaminen on saanut vesistöt tulvimaan ja kevään vesisateet ovat edelleen kiihdyttäneet tulvien nousua. Vedenpinnat ovat nousseet paikoin voimakkaastikin ja virtaamat ovat suuria. Useat järvet ovat ajankohdan ennätyskorkeudessa. Pienemmät vesistöt saavuttavat tulvahuippunsa todennäköisesti jo tällä viikolla.

Itäsuomalaiset pk-yritykset hakevat kasvua – ELY-keskus myönsi 1,1 miljoonaa euroa kasvuselvityshankkeisiin15.4.2024 09:01:59 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi maaliskuussa 43:lle Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen yritykselle 1,1 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta kasvuselvityshankkeisiin. Näillä hankkeilla yritykset selvittävät uusia kasvumahdollisuuksia. Avustus oli haettavana tammi-helmikuun ajan. Tässä haussa avustus myönnettiin kertakorvauskustannusmallia käyttäen. Rahoitus myönnettiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Runsasluminen talvi kääntymässä kohti kevättulvia Etelä-Savossa28.3.2024 10:45:02 EET | Tiedote

Talven aikana kertyi lunta Etelä-Savon alueella runsaasti ja sulaminen on jo lähtenyt käyntiin. Mäntyharjun reitillä järvien vedenkorkeudet ovat jo ennen lumien sulamista monin paikoin korkealla ajankohdan keskimääräiseen tasoon verrattuna. Usealle järvelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa kevättulvaa. Tulevien viikkojen lämpötilakehitys ja sademäärät kuitenkin viime kädessä ratkaisevat, millaiseksi kevään vesitilanne kehittyy.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye