Suomen riistakeskus – Etelä-Häme

Hirvi- ja valkohäntäpeurakannan hoidon tavoitteet asetettu Suomen riistakeskus Etelä-Hämeen alueelle

Jaa

Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto päätti 21.3.2024 hirvi- ja valkohäntäpeurakannan hoidon tavoitteet vuosille 2024–2026 sen toimialueeseen kuuluvan kolmen hirvitalousalueen osalta.

Hirvitalousalueelle Etelä-Häme 1 tavoitellaan hirvitiheyttä 2,7–3,7 tuhatta hehtaaria kohti. Hirvitalousalueilla Etelä-Häme 2 ja Etelä-Häme 3 tavoitellaan puolestaan hirvitiheyttä 2,7–3,2 tuhatta hehtaaria kohti. Tavoitteita nostettiin hieman kaikilla kolmella hirvitalousalueella. Tavoiteltava naaraiden osuus hirvikannassa on noin 1,7 yksilöä yhtä urosta kohti ja metsästyksen jälkeen jäävään kantaan, on tavoitteena jättää 20–30 prosenttia vasoja.

Tavoitteiden asettamisessa on huomioitu hirvikannan hoitoon liittyvä monitavoitteisuus ja pyritty hirvikannasta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen kompromissiin. Asetetuilla tavoitteilla turvataan hirvikannan elinvoimaisuus ja vahinkojen säilyminen kohtuullisella tasolla sekä vakaa kannanhoito. Etenkin alueen läntisissä osissa alueellinen riistaneuvosto on huomioinut monilajisuuden kantojen hoidossa sekä hirvikannan tuottavuuden laskun.

Uudet tavoitteet edellyttävät hirvitalousalueilla hirvikannan pitämistä samalla tasolla kuin edellisvuosina mahdollistaen tilanteen mukaiset joustot kumpaankin suuntaan. Asetetuilla tavoitteilla pyritään löytämään taso, jolla hirvikannat pystyttäisiin pitämään tavoiteasetannan jaksoa pidemmällä aikavälillä vakaana ja välttämään suuria kannanvaihteluita.

Valkohäntäpeura

Valkohäntäpeurakantaa on leikattu voimakkaasti tavoitteiden mukaiseksi etenkin tiheimmän kannan hirvitalousalueella Etelä-Häme 1. Kantaa on leikattu huippuvuodesta 2021 yli 30 prosenttia. Kannan leikkaus on johtanut vahinkojen määrän merkittävään laskuun. Leikkaus on osoittanut, että metsästyksellä pystytään säätelemään tiheääkin kantaa. Hirvitalousalueilla Etelä-Häme 2 ja Etelä-Häme 3 sekä valkohäntäpeurakannan tiheys että kannan muutokset ovat olleet maltillisempia.

Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto on päättänyt pitää valkohäntäpeurakannan hoidon tavoitteet ennallaan huomioiden Luonnonvarakeskuksen kanta-arviomallin muutokset. Alueellinen riistaneuvosto katsoo, että tasaisen kannanhoidon saavuttamiseksi on syytä tarkastella tavoitteen mukaisen tason vaikutuksia ennen mahdollisia muutoksia.

Hirvitalousalueelle Etelä-Häme 1 tavoitellaan valkohäntäpeuratiheyttä 25–35 tuhatta hehtaaria kohti. Hirvitalousalueella Etelä-Häme 2 tavoitteen mukainen tiheys on 15–21 valkohäntäpeuraa tuhatta hehtaaria kohti. Etelä-Häme 3 tavoitellaan puolestaan valkohäntäpeuratiheyttä 9–14 tuhatta hehtaaria kohti.

Monitavoitteinen kannanhoito

Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto on huomioinut tavoitteiden asettamisessa, että hirvieläinkantojen hoito on monitavoitteista ja lopputuloksessa tulee huomioida kokonaiskestävyys. Alueellinen riistaneuvosto on hyödyntänyt käytettävissä olevaa luotettavaa, ajantasaista ja yhteiskäyttöistä riistatietoa harkinnan tukena sekä noudattanut maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman hirvikannan hoitosuunnitelman periaatteita.

Alueellinen riistaneuvosto on huomioinut harkinnassaan laaja-alaisten ja monitavoitteisten sidosryhmien näkemykset hirvieläinkantojen hoidossa. Tavoitteiden asettamisessa on kuultu laajasti alueellisia hirvieläimiin liittyviä sidosryhmiä, kuten liikenteen, metsä- ja maatalouden sekä ympäristöalan viranomaisia ja järjestöjä.

Asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta vastaavat osaltaan Suomen riistakeskus sekä riistanhoitoyhdistykset metsästyksen suunnittelun, ohjauksen ja pyyntilupahallinnon avulla. Tavoitteiden toteutumista seurataan sidosryhmäyhteistyössä vuosittain. Luvansaajat ja metsästäjät ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja pyrkivät metsästämään hirvieläimiä niin, että tavoitteet saavutetaan.

Arviot hirvieläinkantojen koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus ja arvioiden pohjana käytetään metsästyksen yhteydessä kerättyä saalis- ja havaintoaineistoa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye