Suomen ympäristökeskus

Finlands ekosystemobservatorium gör naturinformationen tillgänglig för alla

Dela

Behovet av naturinformation i samhället har de senaste åren ökat kraftigt, eftersom beslutsfattande ofta kräver allt mer exakt, aktuell och mångsidig information om naturen. Inom ramen för det finska ekosystemobservatorieprojektet har samhällets informationsbehov bland annat mötts genom att bygga en gemensam och omfattande plattform, Luontotieto.fi. Dessutom har projektet lett till att en samordningsgrupp för naturinformation har bildats, vilket tidigare inte funnits i Finland.

Terhi Ryttäri / Finlands miljöcentral

Naturinformationens betydelse i samhället har ökat kraftigt under de senaste åren. Den biologiska mångfalden och ekosystemens funktion förstås som en grundförutsättning för ett ekologiskt hållbart samhälle, hållbar användning av naturresurser, grön ekonomi och naturligtvis naturskydd. Internationella biodiversitetskonventioner, Europeiska unionens strategi för biologisk mångfald samt nationellt och lokalt beslutsfattande inom såväl den offentliga som den privata sektorn förutsätter allt noggrannare, aktuellare och bredare information om naturen.

I projektet Finlands ekosystemobservatorium (Finnish Ecosystem Observatory, FEO, 2020–2024) kartlades nuläget för biodiversitets- och ekosysteminformationen i Finland. Projektet utredde hur uppföljningsmetoder som baserar sig på observationer i terrängen, fjärrkartering, molekylärbiologiska metoder och modellering används samt bedömde möjligheterna att använda dem i framtiden.

"Det behövs mycket mer omfattande och smidigare information om naturen för samhällets hållbarhetsomställning, till exempel för att beräkna företagens miljöavtryck. Finlands ekosystemobservatorium erbjuder en utmärkt serviceplattform för olika aktörer som använder naturinformation", säger generaldirektör för Finlands miljöcentral Leif Schulman.

"Finlands Artdatacenter, som samlar information av arter till en enhetlig och öppen helhet, är nu klar. Nästa steg är att utveckla motsvarande lösningar för information om naturtyper och ekosystem som underlättar användningen av informationen", fortsätter Schulman.

Insamling av naturinformation förutsätter omfattande samarbete

Inom projektet Finlands ekosystemobservatorium har man samarbetat med olika aktörer som tar fram och använder naturinformation.

"Till exempel har vi tillsammans med Meteorologiska institutet utvecklat metoder som baserar sig på miljö-DNA-övervakning och modellering, med vilka svamparnas förekomstområden kan bedömas utifrån sporer i luften, och byggt en kanal för delning av information om fåglars och insekters rörelser som härletts från väderradarmaterial. Tillsammans med Naturresursinstitutet har vi utvecklat och testat mätare för att ta fram information om den biologiska mångfalden inom ramen för den riksomfattande skogsinventeringen”, säger ansvariga ledaren för projektet, forskningsprofessor Petteri Vihervaara vid Finlands miljöcentral.

Olika sätt att använda naturinformation har utvecklats bland annat i fråga om den bokföring av ekosystemtjänster som sammanställts av Statistikcentralen, i Mappa-tjänstens utbildningsmaterial riktat till skolorna i Finlands natur- och miljöskolors förbund rf samt i Joona och Tapani Toivanens audiovisuella konstproduktion.

”Ett av projektets mest slående resultat är att man grundat en nationell koordineringsgrupp för naturinformation. I koordineringsgruppen medverkar 17 organisationer och den verkställer utvecklingsprogrammet för naturinformationen i Finland”, berättar Vihervaara.

Övervakningen av biodiversitet och ekosystem utvecklas i allt högre grad i samarbete med internationella nätverk och Europeiska unionen. Miljöministeriet har varit den huvudsakliga finansiären av FEO-projektet.

"FEO-projektets totala budget har varit över 6,3 miljoner euro, vilket enligt miljöministeriets måttstock är en större satsning än normalt på att utveckla naturinformationen i Finland", berättar Laura Höijer, forskningsdirektör vid miljöministeriet.

"I och med denna investering är Finland en föregångare bland de europeiska länderna när det gäller att samordna naturövervakning och informationshantering", fortsätter Höijer.

Höijer anser det vara en fin prestation att till exempel metoder och naturlösningar som utvecklats i det europeiska partnerskapsprogrammet för biologisk mångfald (Biodiversa+), som över 40 länder medverkar i, följs upp och reproduceras i stor utsträckning.

"Till exempel indikatorer på webbplatsen Luonnontila, som uppdaterats och automatiserats i samband med FEO-projektet, är ett unikt exempel på hur naturobservationer som medborgare gjort med hjälp av vetenskap kan förädlas till en informationshelhet som på bred front betjänar samhället och hållbarhetsmålen", säger Höijer.

Naturinformationen finns i fortsättningen på ett ställe

För att göra naturinformationen enklare att hitta, mer tillgänglig och mer interoperabel producerade FEO-projektet webbplatsen Luontotieto, där man ser heltäckande information om natur och naturtyper. På den nya webbplatsen öppnas också en helhetsbild av övervakningen av biodiversiteten och ekosystemen i vårt land samt andra webbtjänster som samlar information, såsom indikatorerna på webbplatsen Luonnontila och webbtjänsten för Rödlistan, som sammanställer uppgifter från hotbedömningen av naturtyper i digitalt format.

Dessutom digitaliserades gammalt material om naturtyper till GIS-format och publicerades tidigare opublicerat material om förekomst av naturtyper, bland annat myrar och lundar. För den nationella förvaltningen av information om naturtyper utarbetades en beskrivning av den övergripande arkitekturen. I projektet utreddes också eventuella lösningar för effektivare utnyttjande av kommunernas naturinformation och en digital plattformen för lagring av naturinventerades testades.

"Med hjälp av den samarbetsmodell vi nu konstruerat stöds omfattande övervakning, bedömning och forskning av livsmiljöernas tillstånd samt hantering av information om dessa. Nu har vi ett bra läge för fortsatt och fördjupat samarbete för den finländska naturens bästa”, sammanfattar forskningsprofessor Petteri Vihervaara.

Nyckelord

Kontakter

Petteri Vihervaara, forskningsprofessor, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 740

Ida Palmroos, projektkoordinator, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 252 235

Peter Kullberg, gruppchef, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 965

Laura Höijer, forskningsdirektör, miljöministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 250 139

Joona Lehtomäki, specialsakkunnig, miljöministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 250 016

Aino Laine, kommunikationschef, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 252 138

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Spana in pollinerare! Pollinerarveckoslutet inspirerar att göra observationer16.5.2024 11:20:38 EEST | Tiedote

Pollinerarveckoslutet är ett evenemang med låg tröskel, som är avsett för alla som är intresserade av naturen och där man observerar pollinerare. Observationer görs under en halv timme på en blomsteräng eller på din egen gård antingen lördag eller söndag 15.–16.6. Syftet med pollinerarveckoslutet är att kartlägga pollinerande arter som förekommer särskilt på urbana ängar och gårdar, främst fjärilar och humlor, samt att inspirera medborgarna att observera och skydda pollinerare i sin närmiljö.

Bongaa pölyttäjä! Pölyttäjäviikonloppu innostaa tekemään havaintoja16.5.2024 10:46:10 EEST | Tiedote

Pölyttäjäviikonloppu on kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, jossa havainnoidaan pölyttäjiä. Havaintoja tehdään puolen tunnin ajan kukkaniityllä tai omalla pihalla joko lauantaina tai sunnuntaina 15.–16.6. Pölyttäjäviikonlopun tavoitteena on kartoittaa etenkin kaupunkiniityillä ja -pihoilla esiintyvää pölyttäjälajistoa, lähinnä perhosia ja kimalaisia, sekä innostaa kansalaisia pölyttäjien tarkkailuun ja suojeluun lähiympäristössään.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye