Suomen ympäristökeskus

EU:s nya avfallstransportförordning ska öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av avfall till länder utanför OECD

Dela

Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar:
Syftet med EU:s nya avfallstransportförordning är att öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av det till länder utanför OECD. Den nya förordningen medför också ändringar i handläggningen av anmälningar om avfallstransporter, som från och med maj 2026 ska ske på elektronisk väg.

Avfallstransport.
Avfallstransport. Katri Lautala / Finlands miljöcentral

Europeiska unionens reviderade förordning om transport av avfall (2024/1157) träder i kraft den 21 maj 2024. Syftet med revideringen är att stärka såväl den cirkulära ekonomin i EU som unionens självförsörjning i fråga om avfallshantering. Målet är också att effektivare bekämpa och avslöja olagliga avfallstransporter.

EU:s förordningar är bindande rättsakter som alla medlemsstater måste tillämpa i sin helhet. Det behöver också göras ändringar i Finlands nationella avfallslagstiftning.

Strängare regler för export till länder utanför EU och för bortskaffande av avfall inom EU

Den nya förordningen medför strängare villkor för exporten av avfall till länder utanför EU och ställer nya krav på den. En anläggning som tar emot avfall utanför EU ska i fortsättningen ha genomgått en revision av en tredje part. Avfallsexportören ansvarar för att säkerställa att mottagaren finns i det register över godkända anläggningar som förs av Europeiska kommissionen och att avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt i enlighet med det som anges i förordningen.

Dessutom ska kommissionen upprätta en förteckning över länder utanför OECD till vilka så kallat grönlistat avfall (till exempel rent metallskrot eller avfall av papper) får exporteras. Länder utanför OECD, såsom Indien, Kina och de afrikanska länderna, måste begära att kommissionen tar upp dem i förteckningen.

Den nya förordningen skärper villkoren för transport av avfall för bortskaffande mellan EU-länder. Transport av avfall för bortskaffande är förbjuden också inom EU med vissa undantag. Transport för bortskaffande kan tillåtas till exempel om avfallet i det land där det uppkommer inte kan behandlas på ett tekniskt genomförbart och ekonomiskt hållbart sätt.

Transporter av grönlistat avfall ska i fortsättningen anmälas

I och med den nya förordningen ska transporter av så kallat grönlistat avfall anmälas på förhand på elektronisk väg innan transporten inleds. Mottagande och återvinning av sådant avfall ska också anmälas. Ändringen är betydande, eftersom aktörerna fram till dess inte har varit skyldiga att underrätta myndigheterna om transporter av grönlistat avfall i realtid.

Exporten av plastavfall till länder utanför OECD begränsas

Den nya förordningen syftar särskilt till att begränsa exporten av plastavfall till tredjeländer. Export av allt plastavfall till länder utanför OECD förbjuds 2,5 år efter det att förordningen trätt i kraft. Fem år efter det att förordningen trätt i kraft tillåts export på stränga villkor. Dessutom kommer det efter en övergångsperiod på två år att krävas tillstånd för transport av avfall också vid export av ofarligt, det vill säga grönlistat plastavfall till länder utanför EU.

Handläggningen av tillstånd för internationella avfallstransporter blir elektronisk 2026

För handläggningen av anmälningar om avfallstransporter utvecklas för närvarande ett elektroniskt system på EU-nivå, där handläggningen av anmälningarna mellan EU-länderna i fortsättningen ska ske. Avsikten är att systemet införs två år efter det att förordningen trätt i kraft, det vill säga i maj 2026.

I Finland fortsätter man använda det nationella systemet för avfallstransport, Finnish TFS, och systemet kommer att anslutas till EU:s centrala system.

Största delen av ändringarna har en övergångsperiod på två år

Största delen av de ändringar som gjorts i förordningen börjar tillämpas två år efter det att förordningen trätt i kraft. Restriktionerna för export av icke-farligt avfall till länder utanför OECD träder dock i kraft först tre år efter det att förordningen trätt i kraft. EU-kommissionen ska dessutom anta delegerade akter och genomförandeakter som preciserar och förtydligar vissa artiklar i förordningen. Innan förordningen börjar tillämpas, tillämpas den gällande förordningen (1013/2006).

Nyckelord

Kontakter

Marja-Riitta Korhonen
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
tfn 0295 250 398
fornamn.efternamn@gov.fi

Hannele Nikander
teamchef, överinspektör
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 456
fornamn.efternamn@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Avfallstransport.
Avfallstransport.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto Valonialle ja elämäntyöpalkinto Timo Yrjänälle12.6.2024 09:19:41 EEST | Tiedote

Vesistökunnostusverkoston Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin 11.6. kestävän kehityksen organisaatio Valonialle kiitoksena pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta työstä vesistöjen hyväksi. Palkinnon vastaanotti Valonian vesi- ja luontoasiantuntija Jarkko Leka. Elämäntyöpalkinnolla palkittiin puolestaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Yrjänä pitkästä ja ansiokkaasta urasta vesistökunnostusten ja vesiensuojelun parissa. Tunnustukset jaettiin vesistökunnostusalan suurimman vuositapahtuman eli valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa Rovaniemellä.

Happamat sulfaattimaat hyötykäyttöön – Tutkimuksessa testataan happamien maamassojen neutralointia teollisuuden sivuvirtamateriaaleilla11.6.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Suomen rannikkoalueet ovat muinaista merenpohjaa. Maan kohoamisen seurauksena alueet sijaitsevat nyt noin 100 metriä merenpinnan yläpuolelle sijoittuvalla vyöhykkeellä. Merenpohjaan kerrostui aikoinaan runsaasti sulfidimuotoista rikkiä, joka nyt kuivalla maalla happamoittaa maaperää. Happamiin sulfaattimaihin liittyvien riskien arvioidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen seurauksena, koska kuivuus lisää entisestään maaperän happamoitumista. Tutkijoiden tavoitteena on edistää happamien sulfaattimaiden ympäristöystävällistä ja rakentamisen kannalta turvallista hyötykäyttöä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye