Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirasto teki vuonna 2023 runsaasti tarkastuksia ja määräsi hallinnollisia seuraamuksia rahanpesulain rikkomisesta

Jaa

Vuonna 2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki tarkastuksia rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää, miten ilmoitusvelvollinen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia. Tarkastusten lisäksi aluehallintovirasto toteutti valvontakampanjoita, lisäsi ohjeistusta esimerkiksi koulutusvideoiden muodossa ja määräsi rikemaksuja sekä seuraamusmaksuja.

Aluehallintovirasto teki vuonna 2023 yhteensä 25 tarkastusta eri toimialojen ilmoitusvelvollisiin. Tarkastuksia tehtiin koko Suomessa ja aluehallintovirasto teki myös yhteistarkastuksia välitysliikkeisiin Lapin aluehallintoviraston välitysliikevalvonnan kanssa. Suurin osa tarkastuksista tehtiin paikan päällä ilmoitusvelvollisen toimitiloissa, mutta myös etätarkastuksia toteutettiin. Tarkastuksia kohdistettiin välitysliikkeisiin, tilitoimistoihin, rahoituspalvelun tarjoajiin, perintätoimistoihin, tavarakauppiaisiin sekä panttilainauslaitoksiin.

Tarkastusten perusteella osassa yrityksistä rahanpesulain velvoitteiden noudattaminen on hyvällä tasolla. Tarkastetuista 25 ilmoitusvelvollisesta 12 siirrettiin kuitenkin sanktioharkintaan tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi. Tyypillisesti puutteet koskivat yritysten riskiarvioita, asiakkaan tuntemista ja tuntemistietojen säilyttämistä sekä yrityksen työntekijöiden kouluttamista. Asiakkaan tuntemista koskevat puutteet koskivat esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyyden todentamista tai tosiasiallisten edunsaajien selvittämistä. Kyse on keskeisistä asiakkaan tuntemiseen sisältyvistä velvoitteista, jotka täyttämällä ilmoitusvelvollinen varmistuu siitä, kenen kanssa se asioi ja kenen varoilla liiketoimia tehdään. Tärkeimpien rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyöminen voi johtaa sanktioharkintaan silloinkin, kun laiminlyönnit kohdistuvat lähinnä yksittäisiin asiakkaisiin tai liiketoimiin.

Vuonna 2023 aluehallintovirasto määräsi neljä hallinnollista seuraamusta

Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Vuonna 2023 aluehallintovirasto määräsi sen valvomista ilmoitusvelvollisista yhdelle rikemaksun ja kahdelle seuraamusmaksun. Lisäksi aluehallintovirasto määräsi Suomen Asianajajaliiton esityksestä yhdelle asianajajalle rikemaksun. Suomen Asianajajaliitto valvoo rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista asianajajien osalta, mutta aluehallintovirasto voi Suomen Asianajajaliiton esityksestä määrätä hallinnollisen seuraamuksen asianajajalle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Ilmoitusvelvollisille määrättiin hallinnolliset seuraamukset, sillä nämä eivät olleet tyydyttävästi noudattaneet rahanpesulain velvoitteita omassa toiminnassaan. 

Määrättyihin hallinnollisiin seuraamuksiin, päätöksiin sekä siihen, onko päätös lainvoimainen, pääsee tutustumaan verkkosivuilta löytyvästä taulukosta täältä: https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/rahanpesulain-valvonta 

Valvontakampanjoita suunnattiin veroneuvontapalvelun tarjoajiin sekä välitysliikkeisiin

Aluehallintovirasto toteutti toukokuun 2023 aikana valvontakampanjan, jossa pääasiallisilta veroneuvontapalvelun tarjoajilta kerättiin Webropol-kyselyllä tietoja omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä sekä menettelyistä rahanpesulain velvoitteiden noudattamiseksi. 

Marraskuussa 2023 aluehallintovirasto toteutti toisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontaan liittyvän valvontakampanjan, jonka kohteena olivat kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet. 

Valvontakampanjoista saatujen vastausten perusteella yrityksen riskiarvion laadinnassa on vielä paljon puutteita. Välitysliikkeistä 70 % oli laatinut riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Veroneuvojien osalta valvontakampanjaan vastanneista puolet eivät olleet laatineet riskiarviota.

Aluehallintovirasto havaitsi molempien valvontakampanjoiden perusteella, että välitysliikkeet sekä veroneuvojat arvioivat omaan toimintaansa kohdistuvan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvän riskitason matalammaksi kuin toimialaan kohdistuvan yleisen riskitason.

Valvontakampanjoiden perusteella osalla ilmoitusvelvollista löytyy hyvää osaamista rahanpesulain velvoitteista ja niiden noudattamisesta. Esimerkiksi veroneuvojien valvontakampanjan perusteella yrityksen työntekijöille järjestetään hyvin koulusta rahanpesulain velvoitteiden noudattamisesta. 

Valvontakampanjoiden tietoja hyödynnetään valvontatyön suunnittelussa ja ilmoitusvelvollisten ohjauksessa.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti ja valvonta siirtyi Finanssivalvonnalle 1.7.2023 alkaen

Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä säädettiin uusi laki, joka tuli voimaan 1.7.2023. Uuden lain myötä kuluttajaluotonannon ja vertaislainanvälityksen rekisteröinti ja valvonta siirtyivät Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle.


Aikaisemmin aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien tiedot siirrettiin automaattisesti Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Uudet rekisteröintihakemukset sekä kuluttajien epäkohtailmoitukset luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien menettelystä kuluttajaluotonannossa sekä vertaislainanvälityksessä tehdään jatkossa Finanssivalvonnalle.

Aluehallintovirasto lisäsi ohjeistusta ja koulutusta, kartoitti ilmoitusvelvollisia sekä osallistui aktiivisesti viranomaisyhteistyöhön

Aluehallintovirasto julkaisi vuonna 2023 kaksi sähköistä uutiskirjettä valvomilleen toimijoille sekä muille uutiskirjeen tilanneille. Lisäksi aluehallintovirasto muun muassa julkaisi erilaisia tiedotteita, päivitti verkkosivujaan sekä verkkosivuiltaan löytyvän ohjeen ilmoitusvelvollisille. Aluehallintovirasto järjesti koulutusta muun muassa kirjanpitäjille sekä julkaisi kuusi koulutusvideota rahanpesulain velvoitteista. Koulutusvideot löytyvät aluehallintoviraston rahanpesulain valvonnan YouTube-kanavalta. 

Aluehallintovirasto osallistui aktiivisesti viranomaisyhteistyöhön sekä kartoitti eri toimialojen ilmoitusvelvollisia. Aluehallintovirasto lähetti esimerkiksi noin 170 muistutusta ja selvityspyyntöä toimijoille, joiden epäiltiin harjoittavan toimintaansa rekisteröitymättä rahanpesun valvontarekisteriin. Muun tyyppisiä selvityspyyntöjä lähetettiin noin 20 kappaletta. Aluehallintovirasto rekisteröi rahanpesun valvontarekisteriin suuren määrän ilmoitusvelvollisia. 

Maaliskuussa 2023 voimaan tulleen rahanpesulain uudistuksen myötä aluehallintovirasto sai toimivallan valvoa pakotesääntelyn noudattamista osana asiakkaan tuntemista.

Valvojakohtaista riskiarviota päivitettiin joulukuussa

Valvontaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintoviraston on laadittava riskiarvio valvontansa piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Aluehallintovirasto laati riskiarvionsa ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen sitä on päivitetty säännöllisesti. Riskiarvio uudistettiin loppuvuonna 2022, ja uudistettua versiota päivitettiin joulukuussa 2023. Päivitetyn riskiarvion julkinen yhteenveto julkaistiin aluehallintoviraston rahanpesulain valvonnan verkkosivuilla.

Valvojakohtaisessa riskiarviossa aluehallintovirasto arvioi valvomiensa toimialojen kokonaisriskitason asteikolla 1–4. Kokonaisriskitason arvioinnissa otetaan huomioon kullakin toimialalla tunnistetut uhat ja haavoittuvuudet sekä riskejä vähentävät tekijät. Päivityksen yhteydessä tavarakauppiaiden ja panttilainauslaitosten kokonaisriskitaso nostettiin suuresta (3) erittäin suureksi (4). Aluehallintoviraston valvontahavaintojen perusteella panttilainauslaitoksiin kohdistuvat uhat ja haavoittuvuudet sekä tavarakauppiaisiin kohdistuvat haavoittuvuudet arvioitiin erittäin suuriksi. Muiden aluehallintoviraston valvomien toimialojen kokonaisriskitasot pidettiin ennallaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulainsäädännön noudattamista


Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtakunnallinen erikoistumistehtävä. Aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista useilla eri aloilla. Varmistamme, että valvomamme ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulakia omassa toiminnassaan. Valvomme niitä yrityksiä ja muita elinkeinonharjoittajia, joilla on normaalissa toiminnassaan mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan käyttää hyväksi näihin tarkoituksiin. Kaikkien aluehallintoviraston valvomien toimijoiden tulee kuulua johonkin aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin tai toimilupaluetteloon. Yhteensä ilmoitusvelvollisia on noin 4800 seuraavilla toimialoilla:
•    Oikeudellisten palvelujen tarjoajat
•    Rahoituspalvelujen tarjoajat
•    Sijoituspalvelujen oheispalvelujen tarjoajat
•    Panttilainauslaitokset
•    Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet
•    Perintätoimistot
•    Yrityspalvelujen tarjoajat
•    Veroneuvojat
•    Kirjanpitäjät
•    Tavarakauppiaat sekä
•    Taidekauppiaat.


Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilta: https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/rahanpesulain-valvonta


Valvontaviranomaisten yhteinen sivusto: www.rahanpesu.fi 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kuljetusyrityksen toimitusjohtajalle sakkoja toistuvista kuljettajien ajo- ja lepoaikarikkomuksista7.6.2024 14:43:20 EEST | Tiedote

Satakuntalaisen kuljetusyrityksen toimitusjohtaja tuomittiin sakkorangaistukseen alaistensa kuljettajien ajo- ja lepoaikarikkomuksista. Työsuojelutarkastuksessa havaittiin, että yrityksen eläinkuljetuksia tehneet kuljettajat olivat ajaneet toistuvasti niin, etteivät ajo- ja lepoajat pysyneet säädetyissä rajoissa. Toimitusjohtaja myönsi sen, että rikkomuksia oli syntynyt ja ne olivat olleet tiedossa, mutta katsoi, että eläinten kuljettaminen ei olisi onnistunut tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä noudattaen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye