Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket gjorde ett flertal inspektioner 2023 och påförde administrativa påföljder för brott mot penningtvättslagen

Dela

År 2023 genomförde Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspektioner av rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna var att utreda hur den rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet. Utöver inspektionerna genomförde regionförvaltningsverket tillsynskampanjer, utökade anvisningarna till exempel i form av utbildningsvideor och påförde ordningsavgifter och påföljdsavgifter.

År 2023 gjorde regionförvaltningsverket sammanlagt 25 inspektioner av rapporteringsskyldiga inom olika verksamhetsområden. Inspektioner utfördes i hela Finland och regionförvaltningsverket gjorde också gemensamma inspektioner av förmedlingsrörelser tillsammans med tillsynen över förmedlingsrörelser vid Regionförvaltningsverket i Lappland. Största delen av inspektionerna gjordes på plats i den rapporteringsskyldigas lokaler, men även inspektioner på distans genomfördes. Inspektionerna riktades till förmedlingsrörelser, bokföringsbyråer, tillhandahållare av finansiella tjänster, indrivningsbyråer, varuhandlare och pantlåneinrättningar.

Utifrån inspektionerna är uppfyllandet av skyldigheterna enligt penningtvättslagen på en god nivå i en del företag. Av de 25 rapporteringsskyldiga som inspekterades överfördes 12 dock till sanktionsprövning på grund av brister som upptäcktes vid inspektionen. Vanligtvis gällde bristerna företagens riskbedömningar, kundkontroll och förvaring av uppgifter om kundkontroll samt utbildning av företagets anställda. Brister i kundkontrollen gällde till exempel kontroll av kundens identitet eller utredning av verkliga förmånstagare. Det är fråga om centrala skyldigheter som ingår i kundkontrollen och genom att uppfylla dem försäkrar sig den rapporteringsskyldiga om med vem den uträttar ärenden och med vems medel transaktioner görs. Försummelse av de viktigaste skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan leda till sanktionsprövning även när försummelserna främst gäller enskilda kunder eller transaktioner.

År 2023 påförde regionförvaltningsverket fyra administrativa påföljder

Regionförvaltningsverket kan påföra en sådan administrativ påföljd som avses i 8 kap. i penningtvättslagen till en rapporteringsskyldig som ska övervakas av regionförvaltningsverket och som försummar eller bryter mot skyldigheterna i penningtvättslagen.

År 2023 påförde regionförvaltningsverket en rapporteringsskyldig en ordningsavgift och två rapporteringsskyldiga som den övervakar en påföljdsavgift. Dessutom påförde regionförvaltningsverket på framställning av Finlands Advokatförbund en ordningsavgift för en advokat. Finlands Advokatförbund övervakar att bestämmelserna och föreskrifterna i penningtvättslagen följs för advokaternas del, men regionförvaltningsverket kan på framställning av Finlands Advokatförbund påföra en administrativ påföljd för en advokat som försummar eller bryter mot skyldigheterna i penningtvättslagen.

De rapporteringsskyldiga påfördes administrativa påföljder, eftersom de inte på ett tillfredsställande sätt hade uppfyllt skyldigheterna enligt penningtvättslagen i sin egen verksamhet. 

Information om påförda administrativa påföljder, beslut samt information om beslutet har vunnit laga kraft finns i tabellen på webbplatsen: https://avi.fi/sv/valj-arende/foretag-eller-organisation/tillsyn-och-klagomal/pengar-och-formogenhet/lagen-om-penningtvatt

Tillsynskampanjer riktades till leverantörer av skatterådgivningstjänster samt förmedlingsrörelser

Regionförvaltningsverket genomförde under maj 2023 en tillsynskampanj där man genom en Webropol-enkät samlade in uppgifter från centrala tillhandahållare av skatterådgivningstjänster om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till den egna verksamheten samt om förfarandena för att fullgöra skyldigheterna enligt penningtvättslagen. 

I november 2023 genomförde regionförvaltningsverket en annan tillsynskampanj i anslutning till tillsynen över penningtvätt och förhindrande av finansiering av terrorism. Föremålet för kampanjen var fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler. 

Utifrån svaren från tillsynskampanjerna finns det fortfarande många brister i utarbetandet av företagens riskbedömningar. Av förmedlingsrörelserna hade 70 procent utarbetat en riskbedömning för att kunna identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin egen verksamhet. För skatterådgivarnas del hade hälften av dem som svarade på tillsynskampanjen inte gjort någon riskbedömning.

Utifrån båda tillsynskampanjerna upptäckte regionförvaltningsverket att förmedlingsrörelserna och skatterådgivarna bedömde att risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism i deras egen verksamhet var lägre än den allmänna risknivån för verksamhetsområdet.

På basis av tillsynskampanjerna har en del rapporteringsskyldiga goda kunskaper om skyldigheterna enligt penningtvättslagen och om iakttagandet av dem. Till exempel utifrån skatterådgivarnas tillsynskampanj ordnas för företagets anställda tillräckligt med utbildning för att uppfylla skyldigheterna enligt penningtvättslagen. 

Uppgifterna från tillsynskampanjerna utnyttjas i planeringen av övervakningsarbetet och i styrningen av de rapporteringsskyldiga.

Registreringen och övervakningen av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån överfördes till Finansinspektionen från och med den 1 juli 2023

En ny lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare trädde i kraft den 1 juli 2023. I och med den nya lagen överfördes registreringen och tillsynen av konsumentkreditgivning och förmedling av person-till-person-lån från Regionförvaltningsverket i Södra Finland till Finansinspektionen.


Uppgifter om näringsidkare som tidigare införts i regionförvaltningsverkets register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån överfördes automatiskt till Finansinspektionens register. Nya registreringsansökningar samt anmälningar om missförhållanden från konsumenterna om kreditgivares och förmedlares förfarande vid konsumentkreditgivning och förmedling av person-till-person-lån görs i fortsättningen till Finansinspektionen.

Regionförvaltningsverket utökade anvisningarna och utbildningen, kartlade rapporteringsskyldiga och deltog aktivt i myndighetssamarbetet

År 2023 publicerade regionförvaltningsverket två elektroniska nyhetsbrev för de aktörer som regionförvaltningsverket övervakar samt för andra som beställt nyhetsbrevet. Dessutom publicerade regionförvaltningsverket bland annat olika meddelanden, uppdaterade sin webbplats och webbanvisningarna för rapporteringsskyldiga. Regionförvaltningsverket ordnade utbildning bland annat för bokförare och publicerade sex utbildningsvideor om skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Utbildningsvideorna finns på regionförvaltningsverkets YouTube-kanal för övervakning av penningtvättslagen. 

Regionförvaltningsverket deltog aktivt i myndighetssamarbetet och kartlade rapporteringsskyldiga inom olika verksamhetsområden. Regionförvaltningsverket skickade till exempel cirka 170 påminnelser och begäran om utredning till aktörer som misstänktes bedriva verksamhet utan att registrera sig i registret för övervakning av penningtvätt. Ungefär 20 andra typer av begäran om utredning skickades. Regionförvaltningsverket registrerade ett stort antal rapporteringsskyldiga i registret för övervakning av penningtvätt. 

I och med reformen av penningtvättslagen som trädde i kraft i mars 2023 fick regionförvaltningsverket befogenhet att övervaka att bestämmelserna om sanktioner följs som en del av kundkontrollen.

Den övervakarspecifika riskbedömningen uppdaterades i december

I egenskap av tillsynsmyndighet ska Regionförvaltningsverket i Södra Finland göra upp en riskbedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism bland rapporteringsskyldiga som omfattas av dess tillsyn. Regionförvaltningsverket gjorde en första riskbedömning 2015, varefter den har uppdaterats regelbundet. Riskbedömningen förnyades i slutet av 2022 och den förnyade versionen uppdaterades i december 2023. En offentlig sammanfattning av den uppdaterade riskbedömningen publicerades på regionförvaltningsverkets webbplats om tillsynen enligt penningtvättslagen.

I den övervakarspecifika riskbedömningen bedömer regionförvaltningsverket den totala risknivån inom de verksamhetsområden som regionförvaltningsverket övervakar på skalan 1–4. Vid bedömningen av den totala risknivån beaktas de hot och sårbarheter som identifierats inom varje verksamhetsområde samt faktorer som minskar riskerna. I samband med uppdateringen höjdes den totala risknivån för varuhandlare och pantlåneinrättningar från hög (3) till mycket hög (4). Utifrån regionförvaltningsverkets tillsynsobservationer bedömdes hoten och sårbarheterna som riktas mot pantlåneinrättningar samt sårbarheterna mot varuhandlare vara mycket stora. De totala risknivåerna inom de övriga verksamhetsområden som regionförvaltningsverket övervakar hölls oförändrade.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar nationellt att lagstiftningen om penningtvätt följs


Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är en riksomfattande specialiseringsuppgift för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket övervakar att penningtvättslagen följs inom flera olika verksamhetsområden. Vi säkerställer att de rapporteringsskyldiga som vi övervakar följer penningtvättslagen i sin egen verksamhet. Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som kan utnyttjas för sådana ändamål. Alla aktörer som övervakas av regionförvaltningsverket ska höra till något av regionförvaltningsverkets register eller någon förteckning över koncessioner.

 Sammanlagt finns det cirka 4 800 rapporteringsskyldiga inom följande verksamhetsområden:
•    Tillhandahållare av juridiska tjänster
•    Tillhandahållare av finansiella tjänster
•    Tillhandahållare av sidotjänster till investeringstjänster
•    Pantlåneinrättningar
•    Fastighets- och hyresförmedlingar
•    Indrivningsbyråer
•    Tillhandahållare av företagstjänster
•    Skatterådgivare
•    Bokförare
•    Varuhandlare samt
•    Konsthandlare.


Mer information finns på regionförvaltningsverkets webbplats: https://avi.fi/sv/valj-arende/privatperson/tillsyn-och-klagomal/pengar-och-formogenhet/lagen-om-penningtvatt 
Tillsynsmyndigheternas gemensamma webbplats: https://rahanpesu.fi/sv/framsida 

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Åtgärder för aktiv utveckling av tjänsterna betonades vid Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finlands styrnings- och utvärderingsbesök13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförde styrnings- och utvärderingsbesök i alla sina fem välfärdsområden i maj 2024. Under besöken diskuterades tillgången till och utvecklingen av rådgivnings-, skol- och studerandehälsovårdstjänster, tillgängliga personalresurser samt pågående åtgärder för att säkerställa jämlik tillgång till tjänsterna i välfärdsområdet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynneissä korostuivat palvelujen aktiivisen kehittämisen toimenpiteet13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti toukokuussa 2024 kullekin toimialueensa viidelle hyvinvointialueelle ohjaus- ja arviointikäynnin. Käynneillä keskusteltiin neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta ja kehittämistoimenpiteistä, henkilöstön riittävyydestä sekä hyvinvointialueella käynnissä olevista toimenpiteistä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye