Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beställaransvaret gäller nu även enskilda näringsidkare inom gårdsbruk och fiske

Dela

Beställarens utredningsskyldighet enligt beställaransvarslagen gäller numera även enskilda näringsidkare inom gårdsbruk och fiske. Bakgrunden är de ändringar i lagstiftningen som trädde i kraft förra sommaren.

Den nya handelsregisterlagen (564/2023) trädde i kraft den 1 juni 2023 och samtidigt gjordes också ändringar i beställaransvarslagen (1233/2006). I och med detta utvidgades definitionen av beställare enligt beställaransvarslagen till att omfatta alla fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Tidigare föll enskilda näringsidkare inom gårdsbruk och fiske utanför beställardefinitionen.

Den 31 oktober 2024 ordnar arbetarskyddsmyndigheten webbseminariet Beställaransvarsinfo (på finska), där man ger grundläggande information om beställarens utredningsskyldighet. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Webbseminariet ordnas på finska och inspelningen textas också på svenska.

Utredningsskyldigheten gäller anlitande av hyrd arbetskraft och underleverans

Utredningsskyldigheten enligt beställaransvarslagen gäller beställare som i Finland anlitar hyrda arbetstagare. I fråga om underleverantörsavtal gäller utredningsskyldigheten beställare i vars arbetslokaler eller på vars arbetsställen i Finland arbetar arbetstagare som är anställda hos en underleverantör och vars arbetsuppgifter anknyter till sådana arbetsuppgifter som normalt utförs i beställarens verksamhet. Utredningsskyldigheten gäller också transporttjänster om de anknyter till beställarens normala verksamhet. I fråga om avtal som gäller byggverksamhet har även sådana beställare utredningsskyldighet vars normala verksamhet inte omfattar byggande.

Beställaransvarsutredningar behöver inte inhämtas i fråga om enstaka mindre avtal. I fråga om hyrd arbetskraft är gränsen att arbetstagarens eller arbetstagarnas arbete sammanlagt fortgår mer än tio arbetsdagar. I fråga om underleverantörsavtal uppstår utredningsskyldighet om avtalets värde är minst 9 000 euro (moms 0 %).

Vilka utredningar ska beställaren inhämta av avtalsparten?

Beställaransvarslagen kräver att beställaren inhämtar följande handlingar av avtalsparten innan avtalet ingås:

  1. utredning om huruvida avtalsparten är införd i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga
  2. handelsregisterutdrag eller motsvarande uppgifter
  3. utredning om skattebetalningsärenden
  4. intyg över tecknande av pensionsförsäkringar för arbetstagare samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller utredning om att en betalningsöverenskommelse har ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning
  5. redogörelse för vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller för de centrala anställningsvillkoren
  6. redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad
  7. intyg över att arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring har tecknats (utredningen krävs i fråga om avtal som gäller byggverksamhet).

Utredningarna får inte vara äldre än tre månader då avtalet ingås. Utredningarna och intygen ska bevaras i minst två år efter det att det arbete som avtalet gäller har avslutats. I fråga om avtal som gäller i över ett år ska avtalsparten med 12 månaders mellanrum lämna beställaren utredningar om skattebetalnings- och pensionsförsäkringsärenden.

Försummelse av beställaransvaret kan leda till försummelseavgift

För försummelser enligt beställaransvarslagen kan beställaren påföras en försummelseavgift på 2 110–21 100 euro. Försummelseavgiften är avtalsspecifik.

Försummelseavgiften påförs förhöjd om beställaren har ingått avtal med en aktör som meddelats näringsförbud. Förhöjd avgift kan också påföras om beställaren har ingått avtal trots att denne måste ha känt till att avtalsparten inte haft för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter. Den förhöjda försummelseavgiften är 21 100–68 500 euro.

Försummelseavgiften påförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som övervakar efterlevnaden av beställaransvarslagen i hela Finland.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Antti Liukkonen
029 501 6011, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Länkar

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Åtgärder för aktiv utveckling av tjänsterna betonades vid Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finlands styrnings- och utvärderingsbesök13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförde styrnings- och utvärderingsbesök i alla sina fem välfärdsområden i maj 2024. Under besöken diskuterades tillgången till och utvecklingen av rådgivnings-, skol- och studerandehälsovårdstjänster, tillgängliga personalresurser samt pågående åtgärder för att säkerställa jämlik tillgång till tjänsterna i välfärdsområdet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynneissä korostuivat palvelujen aktiivisen kehittämisen toimenpiteet13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti toukokuussa 2024 kullekin toimialueensa viidelle hyvinvointialueelle ohjaus- ja arviointikäynnin. Käynneillä keskusteltiin neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta ja kehittämistoimenpiteistä, henkilöstön riittävyydestä sekä hyvinvointialueella käynnissä olevista toimenpiteistä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye