Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut om utnämning av direktören för Nationella audiovisuella institutet

Dela

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut att utnämna Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audivisuella institutet (KAVI). Beslutet upphävdes på grund av besvär från tre andra personer som sökt tjänsten. I besvären hänvisades bland annat till att den som utsetts till tjänsten inte uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten, att meritjämförelsen hade gjorts felaktigt och att beslutet i strid med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män diskriminerat en man som var sökande. 

I statsrådets förordning om Nationella audiovisuella institutet omfattar direktörens behörighetskrav bland annat förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde. Förvaltningsrättens majoritet ansåg att Vanhatalo inte hade någon förtrogenhet med KAVI:s verksamhetsområde och därmed kunde hon inte utnämnas till posten som KAVI:s direktör. Ministeriet hade överskridit sin prövningsrätt och beslutet stred därför mot lagen.

Förvaltningsdomstolen bedömde också den meritjämförelse som gjorts i ärendet. Förvaltningsdomstolen ansåg att beslutet inte grundade sig på en rättvis och objektiv jämförelse av de sökandes meriter utifrån behörighetsvillkoren för tjänsten, de allmänna utnämningsgrunderna som fastställts i Finlands grundlag och andra på förhand bestämda urvalskriterier. Beslutet fattades därför i felaktig ordning och var lagstridigt också på denna grund.

När den som utsetts till tjänsten inte kunde anses mer förtjänt än den manliga sökanden som sökte ändring i beslutet hade målet också skapat en presumtion om diskriminering som avses i jämställdhetslagen. Ministeriets förfarande vid tillsättandet av tjänsten som KAVI:s direktör anses som förbjuden diskriminering på det sätt som bestäms i jämställdhetslagen.

Förvaltningsdomstolen bedömer enbart lagenligheten i beslutet

Förvaltningsdomstolen kan vid handläggningen av ett besvär i ett utnämningsärende endast bedöma om det fattade beslutet är lagstridigt utifrån de grunder som anförts i besvären. Däremot tar förvaltningsdomstolen inte ställning till vem av de sökande till tjänsten som var mest meriterad, eftersom utnämningsprövningen hör till den myndighet som beslutar om utnämningen.

Förvaltningsdomstolen röstade om skälen för beslutet

Förvaltningsdomstolen upphävde enhälligt beslutet, men röstade om skälen. En förvaltningsrättsdomare ansåg att den som utnämndes till tjänsten uppfyllde de behörighetsvillkor som föreskrivs i statsrådets förordning, men ansåg i likhet med övriga förvaltningsrättsdomare meritjämförelsen vara otillräcklig och därför lagstridig.

Beställning av beslut:
tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi
Beslut: 3532/2024

Nyckelord

Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Andra språk

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen förkastade försäkringsbolagens besvär över dataombudsmannens beslut, vilka gällde lagenligheten i behandlingen av hälso- och sjukvårdsuppgifter då frivilliga försäkringar ansöks16.1.2024 10:00:07 EET | Tiedote

Med beslut meddelade idag har Helsingfors förvaltningsdomstol förkastat två olika försäkringsbolags besvär över dataombudsmannens beslut, vilka gällde bland annat frågan om huruvida behandlingen av hälso- och sjukvårdsuppgifter för utredandet av försäkringsbolagets ansvar kunde grunda sig på 6 § 1 mom. 1 punkten i dataskyddslagen redan innan försäkringsavtalet ingåtts. Förvaltningsdomstolen ansåg att det inte var motiverat att tolka begreppet försäkrad så att det skulle omfatta också den som ansöker om försäkring eller den person mot vars dödsfall, sjukdom eller skada försäkringen ansöks för också innan försäkringsavtalet ingåtts. Dataombudsmannen hade därmed kunnat förordna bolagen att se till att deras behandlingsåtgärder till dessa delar är förenliga med artikel 9 i allmänna dataskyddsförordningen. Beställning av beslut: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Beslut: 116/2024 och 117/2024

Hallinto-oikeus hylkäsi vakuutusyhtiöiden valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, jotka koskivat terveydentilatietojen käsittelyn lainmukaisuutta vapaaehtoisen vakuutuksen hakemisvaiheessa16.1.2024 10:00:07 EET | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt kahden eri vakuutusyhtiön valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, joissa oli kysymys muun ohella siitä, voiko terveydentilatietojen käsittely vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi jo ennen vakuutussopimuksen solmimista perustua tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Hallinto-oikeus katsoi, että vakuutetun käsitettä ei ollut perusteltua tulkita siten, että se kattaisi vakuutuksen hakijan tai sen henkilön, jonka kuoleman, sairastumisen tai loukkaantumisen varalta vakuutusta ollaan hakemassa, myös ennen vakuutussopimuksen solmimista. Tietosuojavaltuutettu oli siten voinut määrätä yhtiöt saattamaan käsittelytoimet tältä osin yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi. Päätöstilaukset: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Päätösnumerot: 116/2024 ja 117/2024

Helsingfors förvaltningsdomstol har förbjudit verkställigheten av dispenser för att döda lodjur22.11.2023 10:00:08 EET | Tiedote

Viltcentralen hade med 16 beslut gjorda i oktober beviljat dispenser för jakt i stamvårdande syfte av 23 lodjur mellan 1.12.2023–29.2.2024 i olika områden i Nyland. Naturskyddsföreningar överklagade besluten hos Helsingfors förvaltningsdomstol och yrkade att verkställighet av besluten förbjuds. Helsingfors förvaltningsdomstol har idag meddelat flera handläggningsbeslut med vilka domstolen har förbjudit verkställigheten av de överklagade besluten tills förvaltningsdomstolen har avgjort besvären. Besvären avgörs senare med skilda beslut. Beställning av beslut: tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi Beslut: 6701/2023

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye