Aluehallintovirasto

Ändringarna i äldreomsorgslagen ger bättre servicekvalitet inom äldreomsorgen

Dela

Valviras och regionförvaltningsverkens regionala möten startar från Sydvästra Finland. Mötena fokuserar på ändringarna i äldreomsorgslagen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken arrangerar möten i november-december för att informera särskilt producenter och anordnare av tjänster om de ändringar i äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.10.2020. Det första mötet ordnades 5.11.2020 i Sydvästra Finland.

Syftet med ändringarna i äldreomsorgslagen är att förbättra servicekvaliteten och klient- och patientsäkerheten genom att säkerställa ett tillräckligt antal anställda för vård och omsorg samt de anställdas kompetens. Lagen innehåller nu en bestämmelse om att minimidimensioneringen av personal vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård inom socialvården ska vara minst 0,7 anställda per klient. Dimensioneringen träder i kraft i sin helhet 1.4.2023 och stiger gradvis under övergångsperioden fram till det. I nuläget ska dimensioneringen vara minst 0,5. Den andra betydande ändringen gäller kravet på att ta i bruk ett enhetligt RAI-system för bedömning av klienternas funktionsförmåga.

Personal enligt klienternas behov

Inom tillsynen har man observerat att personalresursen för direkt klientarbete och indirekt arbete har varit otillräcklig vid vissa enheter. Personalens utbildning och kunnande samt uppgiftsstrukturen ska motsvara klienternas servicebehov såväl i det direkta klientarbetet som i de indirekta arbetsuppgifterna.

Tillsynsmyndigheterna påpekar att alla verksamhetsenheter redan före ändringen av äldreomsorgslagen har varit skyldiga att säkerställa ett tillräckligt antal anställda, adekvat utbildning hos anställda och en ändamålsenlig uppgiftsstruktur. Dessa ska stå i relation till antalet äldre som tillhandahålls tjänster vid enheten samt deras servicebehov, och det gäller samtliga arbetsuppgifter och under alla tider på dygnet.

Tjänsteproducenten ska med hjälp av egenkontroll se till att ändringarna i äldreomsorgslagen beaktas och verkställs i verksamhetsenhetens vardagliga arbete. I praktiken kan detta innebära en omorganisering av personalens arbetsuppgifter eller annan utveckling av verksamhetens innehåll som syftar till att målen för lagen uppnås.

Från tjänsteproducenternas håll har man upprepade gånger påpekat, att endast cirka 3 procent av närvårdarnas arbete skulle användas till indirekt arbete. Procenttalet har lyfts fram i förarbetena till äldreomsorgslagen i avsnittet som behandlar de ekonomiska konsekvenserna, där olika siffror presenteras för bedömning av vilka kostnadseffekter som orsakas av den arbetstid som olika yrkeskategorier använder till indirekta arbetsuppgifter. Ändringen av äldreomsorgslagen innehåller dock inga bestämmelser om personaldimensioneringen för indirekt arbete. Även här ska dimensioneringen basera sig på klienternas servicebehov.

Valviras och regionförvaltningsverkens andra möten om äldreomsorgen

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken ordnar sammanlagt sex regionala möten. Följande i ordningen är mötet i Västra och Inre Finland. Det sista mötet ordnas 10.12.2020. Mötena arrangeras i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet.

Mer information om äldreomsorgslagen

Nyckelord

Kontakter

Valvira:
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334
Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164
Heidi Seppälä, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 122
fornamn.efternamn(at)avi.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena 23.6.2021 10:23:26 EEST | Tiedote

Valvira järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa kolme lastensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan liittyvää webinaaria. Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutumista, lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden osaamista rajoitustoimenpiteiden soveltamisessa ja valvonnassa sekä yhdenmukaistaa, edistää ja tukea sijaishuoltoyksikköjen valvontaa.

Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen har förverkligats väl23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken och Valvira har gjort upp ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. I enlighet med programmet inleddes systematisk tillsyn i början av året 2020. År 2021 granskas personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen. Man övervakar att personaldimensioneringen är tillräcklig och att barngrupperna är av rätt storlek genom att granska de uppgifter kommunerna har uppgett om mängden personal i relation till antalet barn. Under vårens granskningar visade det sig att personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen har förverkligats väl enligt gällande lagstiftning.

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen suunnitelmallinen valvonta aloitettiin vuoden 2020 alussa. Vuoden 2021 valvontakohteena ovat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko. Päiväkodin henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa valvotaan tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään. Kevään tarkastelujaksoilla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvin.

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni22.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum