Suomen Pankki

Antalet kortbetalningar ökade 2021

Dela

Under det första året av coronapandemin avstannade ökningen i antalet kortbetalningar, men 2021 vände kortbetalningarnas antal åter mot tillväxt. År 2021 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 1,9 miljarder kortbetalningar, vilket var 5 % mer än 2020. Kortbetalningarnas totala värde ökade med 9,2 % från 2020 och var sammanlagt 57,0 miljarder euro 2021.

Förändringen i kortens användningssätt fortsatte: kontaktlös betalning användes allt oftare 2021 och dess andel av samtliga betalningstransaktioner med kort var redan 59 %. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar ökade med 3,6 % från 2020 till 15,20 euro 2021.[1] År 2021 var det totala värdet av kontaktlösa betalningar (16,9 miljarder euro) 14 % större än året innan.

Kortbetalning på distans blev allt vanligare 2021. Med dator eller mobil enhet initierades 221 miljoner kortbetalningar till ett värde av 7,8 miljarder euro. Antalet sådana kortbetalningar ökade 2021 med 21 % och deras totala värde med 26 % från året innan.

Både inom kontaktlösa betalningar och betalningar på distans initierades allt fler betalningar via en mobilapplikation. Det totala värdet av kortbetalningar som initierats via en mobilapplikation nästan tredubblades från 2020 och uppgick till 2,7 miljarder euro 2021.

Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade ytterligare. Under 2021 minskade antalet sådana kortbetalningar med 7 % från 2020. Till sitt totalvärde var de 2021 emellertid fortfarande störst av kortbetalningarna med 32,2 miljarder euro, dvs. 56 % av samtliga kortbetalningar.

År 2021 syntes effekterna av coronapandemin alltjämt i kortbetalningarna utomlands. Värdet av kortbetalningar som gjorts vid terminal utomlands var 67 % mindre än före pandemin 2019.

Antalet kontantuttag och det totala värdet av dem fortsatte att minska 2021. Kontantuttagen ur uttagsautomat med finländska kort i hemlandet minskade med 14 % och deras totala värde minskade med 15 % från 2020. Kontantuttagen minskade likaså vid butikernas terminaler och på bankkontoren. Värdet av kontantuttag utomlands med kort minskade med 17 % från 2020.

Från finländska konton gjordes 1,2 miljarder betalningsöverföringar 2021, vilket är 9 % mer än 2020. Det totala värdet av betalningsöverföringarna (2 945 miljarder euro) ökade med 4 % från 2020.

Betalningsstatistiken förnyas

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i tabell- och diagramform i en dashboard för betalningsstatistik. Betalningsstatistiken för 2021 är den sista betalningsstatistiken som samlats in årligen. I fortsättningen samlas betalningsstatistik in kvartalsvis och halvårsvis.

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, tfn 09 183 2043, tia.kurtti(at)bof.fi,

Anssi Heinonen, tfn 09 183 2368, anssi.heinonen(at)bof.fi.

[1] 50 euro är den största summan som Europeiska bankmyndigheten för närvarande godkänner för en enskild kontaktlös betalning med kort. För summor som överstiger gränsen för kontaktlös betalning krävs alltid att kortet matas in i betalterminalens kortläsare.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

ECB vidtar ytterligare åtgärder för att väga in klimatförändringar i penningpolitiken4.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 4 juli 2022 ECB ska beakta klimatförändringar vid köp av företagsobligationer, i ramverket för säkerheter samt i rapporteringskrav och riskhantering, i enlighet med sin handlingsplan för klimatet. Dessa åtgärder syftar till att minska den finansiella risken kopplad till klimatförändringar i Eurosystemets balansräkning, främja transparens och stödja den gröna omställningen av ekonomin Åtgärderna ska regelbundet ses över för att kontrollera att de är ändamålsenliga och i linje med Parisavtalets mål och EU:s mål för klimatneutralitet ECB-rådet har beslutat vidta ytterligare åtgärder för att inkludera klimatförändringsöverväganden i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem. Beslut har tagits om att justera innehaven av företagsobligationer i Eurosystemets penningpolitiska portföljer och ramverk för säkerheter i syfte att införa klimatrelaterade rapporteringskrav och stärka sin praxis för riskhantering. Dessa åtgärder är helt i linje med Eurosystemets primära mål: att

Ilmastonmuutos otetaan yhä paremmin huomioon rahapolitiikassa4.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 4.7.2022 EKP ottaa ilmastonmuutoksen huomioon yritysten joukkolainojen ostoissa, vakuuskäytännössä, julkistamisvaatimuksissa ja riskienhallinnassa. Tavoitteena on pienentää ilmastonmuutokseen liittyvää taloudellista riskiä eurojärjestelmän taseessa, parantaa tietojen saatavuutta ja tukea siirtymistä vihreämpään talouteen. Toimet pidetään ajan tasalla niin, että ne vastaavat jatkuvasti tarkoitustaan ja edistävät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden – ja EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen – saavuttamista. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt uusista toimista, joiden avulla ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan ottaa yhä paremmin huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutuksessa. Muutokset koskevat omaisuuserien ympäristövaikutuksen huomioimista eurojärjestelmän taseessa ja vakuuskäytännössä, ilmastoriskejä koskevien tietojen julkistamisvaatimuksia sekä riskienhallintaa. Uudet toimet ovat osa EKP:n toimintasuunnitelmaa ilmastonäkökohtien sisällyttämi

Markku Lehmus to head the Bank of Finland’s Monetary Policy and Euro Area Economy Division1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Markku Lehmus, D.Soc.Sc., has been appointed as Head of Division of the Monetary Policy and Euro Area Economy Division at the Bank of Finland’s Monetary Policy and Research Department, with effect from 1 September. The post is permanent, and the appointment is made for a term of five years. Lehmus will be responsible for the day to day management of the Division and for its longer term development, especially in regard to preparatory work on the euro area macroeconomic outlook and monetary policy. He will also be responsible for euro area monetary policy modelling and for developing tools used in economic and inflation analysis in connection with monetary policy and the euro area. In addition, he will be a member of the Monetary Policy and Research Department’s management team. Lehmus has served since 2018 as Head of Forecasting at ETLA Economic Research (formerly Research Institute of the Finnish Economy). His previous posts have included Senior Researcher at the VATT Institute for Ec

Markku Lehmus Suomen Pankin rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimiston päälliköksi1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Valtiotieteiden tohtori Markku Lehmus on nimitetty 1.9.2022 alkaen toimistopäälliköksi rahapolitiikka- ja tutkimusosaston rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimistoon. Virka on vakinainen, ja toimistopäällikön nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi. Markku Lehmuksen vastuulla on toimiston päivittäinen johtaminen ja sen työn pitkäjänteinen kehittäminen erityisesti euroalueen kokonaistaloudellisen analyysin ja rahapolitiikkaan liittyvän analyysin valmistelussa. Hän vastaa euroalueen rahapolitiikan mallintamisesta ja rahapolitiikan ja euroalueen talous- ja inflaatioanalyysiin käytettävän välineistön kehittämisestä. Hän on myös rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtoryhmän jäsen. Markku Lehmus on toiminut vuodesta 2018 Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkönä ja sitä ennen mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkijana ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (nyk. Labore) vanhempana tutkijana. Markku Lehmus on makrotalouden asiantuntija ja tutkija, ja hänellä

Essi Eerola to head the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Essi Eerola, D.Soc.Sc., has been appointed to head the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process, with effect from 15 August 2022. The appointment is for a five-year term. She will be responsible for the operation and development of the process. Eerola, as head of the process, will report directly to the Governor of the Bank of Finland and will also serve as a member of the Monetary Policy and Research Department’s management team. Eerola has served since 2016 as Research Director at the VATT Institute for Economic Research. Her previous posts have included Adviser in the Research Unit of the Monetary Policy and Research Department of the Bank of Finland, and Principal Economist at the VATT Institute for Economic Research. Eerola is an experienced economist and researcher in the field of Finnish economic policy and has specialised in public finances and the housing market. She successfully defended her doctoral thesis in 2003 in the Department of Economics at the University of

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum