Institutet för hälsa och välfärd THL

Avloppsvattenundersökning: Användningen av narkotika var rekordhög i mars i nästan hela landet, sjönk i slutet av våren och ökade igen på sommaren

Dela

Avloppsvattenundersökningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att användningen av narkotika har varierat tidsmässigt och regionalt det här året. Den totala användningen av narkotika på befolkningsnivå torde fortsätta att öka också i år, i enlighet med den långsiktiga utvecklingen. Amfetamin används mer än någonsin i Finland.

Användningen av narkotika undersöktes i mer omfattande grad än hittills under mars och i slutet av våren, i sammanlagt 27 avloppsreningsverk. Dessutom har användningen följts upp varje vecka i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg sedan våren.

Den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin var rekordstor på flera orter, utgående från de prover som samlades in i mars. En tydlig topp i den totala användningen av dessa droger observerades i till exempel Helsingfors, Esbo, Lahtis, Tammerfors, Joensuu, Vasa och Kemi.

Det finns dock regionala skillnader. Till exempel i Seinäjoki och Nyslott observerades en ökning av dessa droger först i slutet av våren.

Veckouppföljningen visar att trenden är fortsatt stigande efter nedgången i slutet av våren

Regionala skillnader i användningstrenderna observerades under coronavirusepidemins undantagsförhållanden, framför allt i vårens provinsamling, som gav vid handen att drogmissbruket tydligt hade minskat i en del av städerna. Vårens förändringar var dock små till exempel i Helsingforsregionen.

"Den sammanlagda användningen av stimulantia, dvs. amfetamin, metamfetamin och kokain, minskade i alla städer i Norra Finland – i Rovaniemi och Uleåborg till och med under de nivåer som uppmättes 2018. Användningen i Mariehamn minskade också betydligt. Detta kan eventuellt bero på dels begränsningar inom turismen, dels på andra omständigheter som har påverkat tillgången på narkotika", säger utvecklingschef Aino Kankaanpää vid THL.

De veckovisa uppföljningarna som gjordes från våren till början av oktober visar dock att minskningen bara var tillfällig. När samhället öppnades på sommaren, ökade användningen av amfetamin, visar den intensiva uppföljningen. Användningen har varit fortsatt stor under hösten.

"Uppföljningen av avloppsvattnet i fem städer runtomkring i Finland ger en uppfattning om hur användningen av narkotika har utvecklats efter undantagsförhållandena. När vi får resultaten från de omfattande provinsamlingarna som genomfördes i augusti och från dem som planerats för november, kan vi bedöma närmare hur allmän trenden är för alla 27 städer och deras närliggande områden", säger Teemu Gunnar, chef för enheten för rättstoxikologi vid THL.

Regionala skillnader också i fråga om narkotikaslag

Enligt avloppsvattenundersökningarna används amfetamin i stor utsträckning i hela landet och användningen fortsätter att öka.

"Amfetamin har redan länge varit ett av de mest använda narkotikaslagen i hela Finland. När man bedömer de skador och negativa följder som allmänt orsakas av narkotika är amfetaminets roll betydande", säger Gunnar.

Användningen av kokain är fortfarande på rekordnivå, men ökningen har planat ut under de senaste åren. Mellan 2012 och 2020 mångdubblades användningen av kokain i Finland. I veckouppföljningen vid fem avloppsreningsverk kunde man observera att användningen av kokain ökade en aning under sommaren i de stora städerna i södra Finland: Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

"Användningen av kokain är fortfarande vanligast i huvudstadsregionen. Norr om Tammerfors är användningen av kokain mycket liten och sporadisk", konstaterar Gunnar.

Ecstasy, dvs. MDMA, används i sin tur överallt i Finland, men det har inte skett några stora förändringar i mängderna.

Metamfetamin används för närvarande mycket litet i Finland. Användningen av metamfetamin nådde sin topp 2016 och 2017, då användningen i till exempel huvudstadsregionen tidvis överskred användningen av amfetamin.

Variationen störst bland nyare droger

Den vanligaste av de nyare drogerna i Finland är alfa-PVP. Regelbunden användning av den har upptäckts endast i huvudstadsregionen med närliggande områden, i området för Nummela reningsverk i Vichtis. MDPV, som var vanlig i början av 2010-talet, påträffades däremot inte någonstans i Finland i årets provtagningar.

"Användningen av nyare droger varierar betydligt mera regionalt och tidsmässigt, jämfört med traditionella droger. Andelen traditionella droger, såsom amfetamin och kokain, är betydligt mer avgörande med tanke på det nationella narkotikaläget", konstaterar Kankaanpää.

Följande resultat väntas i början av året

THL:s avloppsvattenundersökning producerar information om användningen av narkotika på regional nivå och hur den förändras. Användningen av narkotika mäts genom att analysera de största städernas avloppsvatten. I år deltog 27 städer med närliggande områden i undersökningen. Av dessa deltog Jakobstad, Salo, Raumo och Vichtis för första gången. Befolkningen som undersökningen omfattar utgör cirka 60 procent av hela Finlands befolkning.

Proverna i mars samlades in mellan den 11 och 13 mars och proverna i slutet av våren mellan den 27 maj och 2 juni 2020. De konstaterade narkotikamängderna är medelvärden för mätningstiden.

THL ansvarar för Finlands andel av den internationella avloppsvattenundersökningen som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) årligen publicerar.

Mer information:

THL:s webbsidor om avloppsvattenundersökning (på finska)

Teemu Gunnar
enhetschef
tfn 029 524 8425
fornamn.efternamn@thl.fi

Aino Kankaanpää
utvecklingschef
tfn 029 524 8427
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom

Influensavaccinationer av riskgrupper har inletts – under coronatiden är det särskilt viktigt att vaccinera sig26.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin. ”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL. Riskgrupperna får vaccinet gratis Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Avgiftsfri vaccination ges åt alla som fyllt 65 barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa mä

Under höstlovet ska särskild uppmärksamhet fästas vid hygien, säkerhetsavstånd och användning av masker6.10.2020 12:20:00 EESTTiedote

Under skolelevernas höstlovsveckor 42 och 43 reser många finländare i hemlandet. Man måste se till säkerhetsavstånden när man rör sig på platser där många människor samlas. I kollektivtrafik och inomhus, där avståndet inte kan hållas, rekommenderas mask. Genom att sköta sin hygien bidrar man till att den egna och andras resor i hemlandet blir lyckade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum