Institutet för hälsa och välfärd THL

Befolkningen känner till sambandet mellan fuktskador och astma, men upplever att andra hälsorisker är större än de enligt forskningsrönen är

Dela

Folk upplever att flera hälsorisker som förknippas med fuktskador är större än de enligt forskningsrönen är. Detta framgår av THL:s riksomfattande enkätundersökning, där man för första gången utredde befolkningens uppfattning om fuktskadornas hälsorisker.

Risken att insjukna i astma beror på fuktskadans omfattning och exponeringens längd

Beträffande astma motsvarar folks kunskaper om fuktskadornas hälsoeffekter forskningsrönen väl. 81 procent av dem som svarade på enkäten visste att vistelse i en fuktskadad byggnad ökar risken för att insjukna i astma.

”Enligt tidigare undersökningar har man i fråga om astma fått det bästa beviset för risken att insjukna i samband med fuktskador, även om orsakssambandet eller mekanismerna mellan exponering för fuktskador och astma inte är kända”, säger THL:s ledande forskare Anne Karvonen.

”Hur stor risken för att insjukna är beror på fuktskadans omfattning och exponeringens längd och därför är risken i allmänhet större i hemmet än i offentliga byggnader. Fuktskador förekommer i någon mån i nästan alla byggnader under deras livscykel”, fortsätter hon.

Risken att insjukna i astma ökar också till följd av flera andra faktorer som har samband med bland annat miljö och ärftlighet.

Fuktskador har svagare samband med till exempel allergisk snuva

I fråga om många andra hälsoeffekter motsvarade befolkningens uppfattningar dock inte särskilt väl forskningsrönen: folk upplevde att fuktskador orsakar mer omfattande hälsoskador än forskningsrönen visar.

75–82 procent av de som svarat på enkäten ansåg att vistelse i en fuktskadad byggnad ökar risken för att insjukna i luftvägsinfektioner och allergisk snuva. Forskningsbevisen om sambandet mellan fuktskador och luftvägsinfektioner och allergisk snuva är dock klart svagare än mellan fuktskador och astma.

40 procent trodde att vistelse i en fuktskadad byggnad ökade risken för multipel kemisk känslighet, vilket inte motsvarar forskningsrönen. 35 procent av respondenterna kunde inte säga om fuktskador ökar risken för multipel kemisk känslighet och 25 procent svarade i enlighet med forskningsrönen att risken inte ökar. Bakom multipel kemisk känslighet ligger huvudsakligen en upplevelse eller en uppfattning om att exponeringen är skadlig.

Folks kunskaper om sambandet mellan fuktskador och reumatism, cancer och elöverkänslighet varierade: en tredjedel av respondenterna visste att sambandet mellan dessa sjukdomar och symtom och fuktskador är osannolikt, men cirka hälften av respondenterna kunde inte säga om fuktskadorna påverkar sjukdomarna och symtomen.

Hur undersökningen gjordes

I enkätundersökningen utreddes befolkningens kunskaper om hälsoeffekterna av fuktskador i byggnader i fråga om 15 olika symtom eller sjukdomar år 2018. I undersökningen deltog 1797 slumpmässigt utvalda i Finland bosatta finskspråkiga personer i åldern 25–64 år.

Referens

Befolkningens kunskaper om sjukdomar som förknippas med fuktskador (rapporten på finska)

Mer information

Skadans omfattning och exponeringens längd bör bättre beaktas vid bedömning av hälsokonsekvenserna av fuktskador i byggnaderna
THL

Hur påverkar inomhusluften människornas hälsa?
THL

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028
THL

Anne Karvonen
Ledande forskare
THL
tfn 029 524 6325
fornamn.efternamn@thl.fi

Jussi Karjalainen
Överläkare
Tays allergicenter
tfn (03) 311 69858
fornamn.efternamn@pshp.fi

Juha Pekkanen
Professor
Helsingfors universitet & Institutet för hälsa och välfärd
tfn 040 508 1077
fornamn.efternamn@helsinki.fi

Nyckelord

Dokument

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum