Suomen Pankki

Befolkningens åldrande och den växande offentliga skulden sätter ribban högt för den ekonomiska politiken

Dela

Finlands ekonomi återhämtar sig snabbt från pandemin. Tack vare kraftiga penning- och finanspolitiska åtgärder väntas inga betydande långvariga fall i totalproduktionen. Detta trots att produktionen krympte kraftigt i början av pandemin och en del företag och hushåll fortfarande känner av dess följder.

På längre sikt urholkas de ekonomiska utsikterna i Finland av en låg arbetsproduktivitetsökning jämfört med tidigare decennier, en låg sysselsättningsgrad med nordiska mått mätt och en åldrande befolkning. Dessa faktorer begränsar totalproduktionen och därmed den offentliga sektorns skuldhanteringsförmåga.

Den sjunkande produktiviteten återspeglar företagens låga produktiva investeringar. "Mot bakgrund av Finlands svaga produktivitetstillväxt skulle det vara motiverat att införa starkare incitament för innovationer. Breda och permanenta FoU-skattelättnader skulle vara ett bra alternativ. Oroväckande i kompetensavseende är den nedåtgående trenden i den genomsnittliga utbildningsnivån för unga vuxna. Den måste vändas", konstaterar chefdirektör Olli Rehn.

Finlands ekonomi har sackat efter de övriga nordiska länderna under de senaste 15 åren. "Vi kan komma i kapp de övriga nordiska länderna genom att vidta ekonomiska reformer, och det är nödvändigt att förbättra ekonomins omställningsförmåga vid förändrade förhållanden, sammanfattar chefdirektör Olli Rehn. ”Det behövs fortsatta effektiva åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i Finland till en god nordisk nivå.”

Den offentliga skulden har vuxit mycket snabbt under coronapandemin och väntas växa ytterligare efter att den akuta krisfasen är över. "Då konjunkturläget enligt prognoserna fortsätter att stärkas nästa år, bör finanspolitiken inriktas på att främja hållbarheten i de offentliga finanserna. En återgång till utgiftsramarna utan onödigt dröjsmål är av största vikt med tanke på både hållbarheten i de offentliga finanserna och trovärdigheten för systemet med utgiftsramar", säger chefdirektör Rehn.

Ekonomin i euroområdet tar fart i takt med att pandemin ger vika. Företagens och hushållens förtroende har stärkts betydligt. Inflationen har ökat på grund av enskilda och tillfälliga faktorer och stigande energipriser, men det finns inga tecken på en bredare prisuppgång i euroområdet. Konjunkturutsikterna överskuggas alltjämt av coronapandemin och det finns gott om outnyttjad kapacitet.

ECB-rådet fattade på sitt sammanträde i juni 2021 beslut om att fortsätta värdepappersköpen med anledning av pandemin åtminstone fram till utgången av mars 2022 och till dess att rådet bedömer att krisfasen av pandemin är över. "Penningpolitiska köp genomförs flexibelt för att motverka pandemins nedåtriktade effekt på inflationen och stödja den ekonomiska tillväxten. Gynnsamma finansieringsförhållanden är en viktig förutsättning för återhämtning av ekonomin i euroområdet, förklarar chefdirektör Olli Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Stor efterfrågan på stuglån i juni2.8.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Finländska hushåll lyfte i juni 2021 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 151 miljoner euro. Utbetalningarna av fritidsbostadslån under en månad har varit högre endast i juni 2020, då den totala summan av nya lån var 1,9 % högre. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2021 var 0,93 %. Efterfrågan på nya lån för fritidsbostäder har varit rekordhög under hela första halvåret 2021. Efterfrågan på fritidsbostadslån under årets andra kvartal var 20 % högre än under andra kvartalet 2020. Under det första halvåret lyftes 600 miljoner euro i nya fritidsbostadslån, vilket är till och med 31 % mer än under motsvarande period i fjol. På grund av den höga utlåningen steg det utestående beloppet av fritidsbostadslån till 4,3 miljarder euro i juni 2021 och årsökningen var 12,4 %. Fritidsbostadslånens andel av den totala utlåningen till hushållen har ökat något från i fjol och utgjorde 3,1 % av den totala utlåningen i juni 2021. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har

June 2021 was a lively month for holiday cottage loan drawdowns2.8.2021 10:00:00 EEST | Press release

In June 2021, Finnish households drew down new housing loans for the purchase of holiday homes (holiday cottage loans) to the value of EUR 151 million. More has been drawn down in a single month for this purpose only once before, in June 2020, when new drawdowns were 1.9% higher. In June 2021, the average interest rate on new housing loans for purchase of a holiday home was 0.93%. New holiday cottage loans have been drawn down at a record rate throughout the entire first half of 2021. During the second quarter of the year, drawdowns were 20% up on the second quarter of 2020. Overall, in the first half of 2021, a total of EUR 600 million in new housing loans for holiday residences was drawn down, which is as much as 31% more than in the same period in 2020. The large number of drawdowns saw the stock of holiday cottage loans grow to EUR 4.3 billion in June 2021, an annual growth rate of 12.4%. Holiday cottage loans’ share of the overall stock of household loans has risen slightly from 2

Kesäkuussa nostettiin runsaasti mökkilainoja2.8.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2021 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 151 milj. euron edestä. Yhden kuukauden aikana uusia vapaa-ajanasuntolainoja on nostettu enemmän ainoastaan vuoden 2020 kesäkuussa, jolloin uusia lainanostoja tehtiin 1,9 % enemmän. Kesäkuussa 2021 uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli 0,93 %. Uusia vapaa-ajanasuntolainoja on nostettu ennätyksellisen vilkkaasti koko alkuvuoden 2021. Vuoden toisella neljänneksellä vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 20 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Kokonaisuudessaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 600 milj. euron edestä, mikä on jopa 31 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Runsaiden nostomäärien vuoksi vapaa-ajanasuntolainojen kanta kasvoi 4,3 mrd. euroon kesäkuussa 2021 ja kannan vuosikasvuvauhti oli 12,4 %. Vapaa-ajanasuntolainojen osuus kotitalouksien koko lainakannasta on kasvanut hieman vuodentakaisesta ja oli 3,1 % kesäkuus

Eurosystemets penningpolitiska beslut22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 22 juli 2021 I sin nyligen genomförda strategiöversyn enades ECB-rådet om ett symmetriskt inflationsmål på två procent på medellång sikt. ECB:s styrräntor har legat nära sin lägsta gräns under en tid och de medelfristiga inflationsutsikterna är fortfarande väl under ECB-rådets mål. I detta läge reviderade ECB-rådet idag sin vägledning om styrräntorna. Detta gjordes för att understryka åtagandet att bibehålla en varaktigt ackommoderande penningpolitik som stöd för uppnå inflationsmålet. Som stöd för sitt symmetriska tvåprocentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når två procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation so

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 22.7.2021 Tuoreessa strategian uudelleenarvioinnissa EKP:n neuvosto otti symmetriseksi tavoitteeksi kahden prosentin inflaatiovauhdin keskipitkällä aikavälillä. EKP:n ohjauskorot ovat olleet jo jonkin aikaa niin alhaalla kuin käytännössä mahdollista, ja keskipitkän aikavälin näkymissä inflaatio on vielä selvästi EKP:n neuvoston tavoitetta hitaampaa. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto muutti tänään ohjauskorkoja koskevaa ennakoivaa viestintäänsä niin, että siinä painotetaan sitoutumista rahapolitiikan pitämiseen jatkuvasti elvyttävänä inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin

ECB Monetary policy decisions22.7.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 22 July 2021 In its recent strategy review, the Governing Council agreed a symmetric inflation target of two per cent over the medium term. The key ECB interest rates have been close to their lower bound for some time and the medium-term outlook for inflation is still well below the Governing Council’s target. In these conditions, the Governing Council today revised its forward guidance on interest rates. It did so to underline its commitment to maintain a persistently accommodative monetary policy stance to meet its inflation target. In support of its symmetric two per cent inflation target and in line with its monetary policy strategy, the Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it sees inflation reaching two per cent well ahead of the end of its projection horizon and durably for the rest of the projection horizon, and it judges that realised progress in underlying inflation is sufficiently advanced to b

Kutsu medioille: Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoo digitaalisesta eurosta perjantaina 16.7.2021 klo 11.0014.7.2021 16:04:35 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 14.7.2021 käynnistää kaksi vuotta kestävän tutkintavaiheen digitaalisesta eurosta. Vaiheen aikana valmistaudutaan digitaalisen euron tuloon mm. määrittelemällä paras toteutusmalli digitaaliselle eurolle. Mahdollisuuksia digitaalisen euron liikkeeseenlaskuun on selvitetty eurojärjestelmässä tammikuusta 2020 alkaen, jolloin Euroopan keskuspankki perusti korkean tason työryhmän valmistelemaan digitaalisen euron tutkimus- ja kehityshanketta. Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki kertoo EKP:n neuvoston päätöksestä ja sen vaikutuksista lehdistötilaisuudessa perjantaina 16.7. klo 11.00. Ilmoittaudu mukaan pe 16.7. klo 8.30 mennessä tästä linkistä. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuus järjestetään Teamsissa ja median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Tuomas Välimäelle tilaisuuden aikana. Lehdistötilaisuus tallennetaan kokonaisuudessaan ja tallennetta voi tarvittaessa tiedustella Suomen Pankin viestinn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum