Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: En ljusare lägesbild ger hopp

Dela

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté sammanträdde torsdagen den 6 maj till ett gemensamt nätmöte under ledning av ordförande Marko Pukkinen, överdirektör för regionförvaltningsverket, för uppdatering av lägesbilden om coronan och andra aktuella observationer i området. Avdelningschef Seppo Määttä från statsrådets kansli presenterade hur ett beteendevetenskapligt perspektiv kan vara till nytta vid myndighetsåtgärder och kriskommunikation.

Överdirektör Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland berättade i sin översikt av coronaläget att situationen i Finland är positiv särskilt i jämförelse med grannländerna där sjukdomsläget är sämre. I Västra och Inre Finland är sjukdomsläget på det hela taget gott eller stabilt. ”I Mellersta Österbotten ser läget särskilt ljust ut, och inte heller annanstans går det särskilt dåligt”, konstaterade Pukkinen.

När det gäller begränsningarna av sammankomster lyfte överdirektör Pukkinen fram att regionförvaltningsverket redan en gång tidigare i slutet av april har lättat på mötesbegränsningarna. ”Så som utvecklingen ser ut just nu verkar det mycket troligt att det kommer att komma fler lindringar. Dock inverkar också social- och hälsovårdsministeriets styrning i stor utsträckning på detta”, sade Pukkinen. Han lyfte också fram det rekordstora antalet frågor, t.ex. från idrotts- och fotbollsklubbar i regionen, om lättnaderna av begränsningarna av sammankomster. ”Vi kan inte svara på dessa frågor just nu, men vi tror och hoppas att vi i fortsättningen så snart som möjligt kan övergå till lindringar av begränsningarna.”

Beteendevetenskapligt perspektiv kan vara till nytta i myndigheternas krisverksamhet

Statsrådets kansli har inlett ett projekt där man utvecklar och i praktiken prövar tillämpning av beteendevetenskaplig kunskap vid hanteringen av coronakrisen, såsom beredningen av politiska åtgärder och bedömningen av konsekvenserna för beteendet samt planeringen och genomförandet av kommunikationen. Ordföranden för projektets styrgrupp, avdelningschef Seppo Määttä från statsrådets kansli berättade för beredskapskommittén om projektet och om hur ett beteendevetenskapligt perspektiv kan tillämpas i myndighetsverksamhet, särskilt i krissituationer.

”Människors beteende avgör om man lyckas med att bekämpa smittspridningen, och därför är det viktigt att stärka statsförvaltningens förmåga att förstå faktorer som påverkar människors beteende”, sade Määttä.

Avdelningschef Määttä betonade också vikten av en fungerande och korrekt kommunikation i krissituationer. Kommunikationen bör vara människoorienterad och begriplig. Man bör undvika till exempel främmande begrepp som är svåra att förstå. En kommunikation som utgår från människorna främjar ett självstyrande beteende. Agerande som bygger på interna motiv är i allmänhet mer hållbart. Likaså bör man i kommunikationen lyfta fram rättviseperspektivet. Määttä lyfte också fram att till exempel för att öka vaccinationstäckningen är direkta riktade åtgärder de bästa: bl.a. direkta uppmaningar och personliga påminnelser och kallelser. Exempelvis i finländska förhållanden accentueras dessutom att kommunikationen är öppen, direkt och ärlig.

Stabilt läge inom ämbetsverkets verksamhetsområde, återgång till mer normala förhållanden på ett kontrollerat och omsorgsfullt sätt

Utöver det positiva coronaläget konstaterade deltagarna i beredskapskommittén att säkerhetsläget också i övrigt är stabilt. Såsom det framgick t.ex. av stiftens anföranden verkar det för närvarande råda en positiv atmosfär av hopp inom kommitténs område, trots osäkerhetsfaktorerna kring sjukdomsläget och lindringen av restriktionerna.

Beredskapskommittén konstaterar att myndigheternas prestationsförmåga för närvarande är på en mycket god nivå. Utformningen av de praktiska exit-planerna på olika myndighetsnivåer fortsätter på så sätt att en hälsosäker övergång till mer normala förhållanden ska vara möjlig när våren framskrider. I likhet med regionförvaltningsverket påminner beredskapskommittén om att epidemiläget fortfarande kan försämras trots den gynnsamma utvecklingen under senaste tid. Därför avvecklas begränsningarna försiktigt och omsorgsfullt, och det är viktigt att var och en fortfarande iakttar gällande restriktioner och rekommendationer.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: https://tietokayttoon.fi/sv/framsida

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Valoisasta koronatilanteesta huolimatta Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta muistuttaa riskeistä etenkin massakokoontumisiin ja rajaliikenteeseen liittyen18.6.2021 10:47:29 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 17.6. kokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuvan ja muiden ajankohtaisten signaalien tarkastelun lisäksi Turvallisuuskomitean erikoistutkija Jouni Pousi kertoi valmiustoimikunnalle komitean ajankohtaisista kuulumisista ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum