Institutet för hälsa och välfärd THL

Brister i bedömningen av sjukhuspatienters näringsstatus – förnyad rekommendation om nutritionsbehandling effektiverar vården

Dela
Bedömningen av patienters näringsstatus borde förbättras i Finland. Eventuell undernäring ökar risken för komplikationer och fördröjer tillfriskandet. Därmed ökar också vårdpersonalens arbetsmängd och vårdtiderna förlängs.

Undernäring är en risk för alla sjukhuspatienter, men förekommer särskilt bland långtidssjuka, personer som förbereder sig för operationer, cancerpatienter och personer som återhämtar sig från allvarliga infektioner och trauman.

Statens näringsdelegation (VRN) och THL har publicerat en förnyad rekommendation om nutritionsbehandling. Ett av rekommendationens mål är att effektivera nutritionsbehandlingen ochkostrådgivningensom en del av den övergripande vården av patienten.

Enligt flera undersökningar minskar kostnaderna för vården om man använder sig av screening av risken för undernäring och förebyggande av undernäring.

"Patientens näringsstatus och risken för undernäring ska alltid bedömas vid ankomsten, oavsett orsaken till att patienten söker vård. För närvarande förverkligas detta för sällan", säger Ursula Schwab, professor i näringsterapi vid Östra Finlands universitet.

"God nutrition förbättrar patientens livskvalitet. Dessutom sparar man pengar på att ge patienten nutritionsbehandling och kostrådgivning enligt behov. Det är viktigt att beakta detta i välfärdsområdena just nu när man brottas med ökade kostnader", säger Schwab.

Den förnyade rekommendationen fastställer kvaliteten på den mat patienten får

Den förnyade rekommendationen om nutritionsbehandling innehåller bland annat minimikrav på näringskvaliteten på den mat som patienterna får. Dessutom har vegetarisk kost lagts till i urvalet parallellt med kost som innehåller kött.

Det är meningen att rekommendationen ska styra planeringen och genomförandet av nutritionsbehandlingen vid sjukhus och vård- och rehabiliteringsinrättningar samt ordnandet av måltidstjänster, livsmedelsupphandlingar och konkurrensutsättningar.

"Rekommendationerna gäller alla patienter, från spädbarn till åldringar. Rekommendationen beskriver hur patienternas nutrition ska ombesörjas i samband med olika sjukdomar. Till exempel tar den upp hur man effektiverar näringsintaget för en avmagrad patient med undernäring och hur proteinintaget förbättras med mat eller kliniska näringspreparat, eller hurdan mat man ska ge patienter som genomgått operationer i tarmkanalen eller som har sväljstörningar", berättar Schwab.

Utgångspunkten är internationella rekommendationer, forskningsrön och omfattande expertarbete

Rekommendationen grundar sig på internationella rekommendationer inom nutritionsbehandling, klinisk näringslära och medicinska forskningsrön, god vårdpraxis och de nationella God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Den har utarbetats av en multiprofessionell expertgrupp som har gått igenom mycket omfattande vetenskaplig litteratur om alla de sjukdomar som tas upp i rekommendationen. Dessutom kunde utkastet till rekommendationen kommenteras offentligt.

"Upprättandet av rekommendationen var det mest omständliga arbete som VRN har gjort när det kommer till näringsrekommendationer för olika målgrupper. Det är en värdefull guide för de nya välfärdsområdena för att gemensamt utveckla nutritionsbehandlingen och sjukhusmaten och trygga kvaliteten", säger THL:s generaldirektör Markku Tervahauta.

"Rekommendationen ska tas i bruk på ett heltäckande sätt i alla välfärdsområden och man ska se till att alla som deltar i patienternas nutritionsbehandling känner till dess innehåll och använder den i sitt arbete."

Ytterligare information

Rekommendationer för nutritionsbehandling, Handledning 4/2023. Onlinepublicering tillgänglig från 24 mars.

Den tryckta publikationen finns till salu i THL:s bokhandel från 24 mars.

Nutritionsbehandling - Livsmedelsverket (på finska).

Ursula Schwab
professor, ordförande för expertarbetsgruppen
Östra Finlands universitet
tfn 029 445 4528
fornamn.efternamn@uef.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Högskolestuderande sitter oroväckande mycket, 41 procent sitter minst 12 timmar på vardagar12.4.2023 08:50:01 EEST | Tiedote

Högskolestuderande sitter väldigt mycket. Av dem sitter 41 procent 12 timmar eller mer på vardagar. Över hälften av de manliga studerandena vid yrkeshögskolan, 52 procent, sitter 12 timmar eller mer på vardagar. Uppgifterna framgår av Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT), vars nyaste material samlades in vårvintern 2021 under den tredje vågen av coronaepidemin. Högskolestuderandena satt i genomsnitt 11 timmar per dygn. Av tidigare befolkningsundersökningar har det framgått att till exempel män i åldern 18–29 år sitter i genomsnitt 8 timmar 29 minuter och kvinnor 8 timmar 8 minuter under vardagarna. Den tid som studerande använder för att sitta är således större än genomsnittet för unga vuxna. "Högskolestuderande, särskilt män, sitter oroväckande mycket. Nyligen har det också rapporterats om att de finländska männens fysiska kondition har försämrats. Dessa två forskningsresultat vittnar om att stillasittandet bör minskas och rörligheten i vardagens verksamhetsmil

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum