Suomen Pankki

Considerably higher new drawdowns of unsecured consumer credit in May than before

Share

The amount of unsecured consumer credit drawn from credit institutions in May 2022 was EUR 368 million, which is 15% more than a year earlier and the highest number ever recorded in any single month. The majority (EUR 237 million) of the new unsecured consumer credit consisted of non-vehicle loans[1]. The year-on-year growth in May was mainly due to these loans.

The average interest on new unsecured consumer credit[2] declined from April to stand at 8.2% in May. A little more than half of new consumer credit was linked to Euribor rates. The most frequently used Euribor was the 3-month rate. Fixed interest rates and other reference rates are more common as reference rates on unsecured consumer credit in comparison to other household loans.

The use of card credit has also increased in recent months. At the end of May 2022, the households’ stock of card credit amounted to EUR 3.4 billion, having grown almost 10% from a year earlier. In May, 81% of card credit was extended credit card credit, the remainder being convenience credit. The average interest rate on extended credit card credit rose from April to 9.6% in May. A little over 87% of those were linked to Euribor rates.

Consumer credit granted by credit institutions operating in Finland accounted for 69% of households’ all consumer credit (EUR 24.3 billion[3]).

Loans

New drawdowns of housing loans by Finnish households amounted to EUR 1.9 billion in May 2022, which is EUR 180 million less than in the same period a year earlier. Investment property loans accounted for EUR 143 million of the newly drawn housing loans. The average interest rate on new housing loans rose from April to stand at 1.13% in May. At the end of May 2022, the stock of housing loans totalled EUR 107.7 billion, and its year-on-year growth was 3.2%. Investment property loans accounted for EUR 8.8 billion of the housing loan stock. At the end of May, Finnish households’ loan stock included EUR 16.9 billion of consumer credit and EUR 18.1 billion of other loans.

In May, Finnish non-financial corporations drew down new loans worth EUR 2.2 billion, including EUR 460 million of housing corporations’ loans. The average interest rate on newly drawn corporate loans rose from April to 1.9%. At the end of May, the stock of loans granted to Finnish non-financial corporations was EUR 100.8 billion, of which loans to housing corporations accounted for EUR 40.6 billion.

Deposits

At the end of May 2022, the total stock of Finnish households’ deposits was EUR 112.2 billion, and the average interest on these deposits was 0.03%. Overnight deposits accounted for EUR 103.1 billion and deposits with agreed maturity for EUR 2.1 billion of the total deposit stock. In May, Finnish households made new deposit agreements with an agreed maturity in the amount of EUR 42 million, at an average interest of 0.30%.

For further information, please contact:

Markus Aaltonen, tel. +358 9 831 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Usva Topo, tel. +358 9 183 2056, email: usva.topo(at)bof.fi.

The next news release on money and banking statistics will be published at 10:00 on 1 August 2022.

Related statistical data and ‑graphs are also available on the Bank of Finland website at https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/

[1] In the Bank of Finland MFI statistics, unsecured consumer credit also includes consumer credit secured for example by vehicle collateral. Only such collateral is accepted that is recognised as eligible collateral under the Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms. Such collateral includes for example real estate.

[2] Excl. vehicle loans, overdrafts and credit card credit.

[3] As at end-March 2022.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Efterfrågan på stuglån i juni mindre än ett år tidigare1.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

De finländska hushållen lyfte i juni 2022 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 126 miljoner euro, vilket är 16 % mindre än i juni för ett år sedan. Under 2020 och 2021 var efterfrågan på stuglån exceptionellt stor. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån i juni 2022 35 % större än i juni 2019. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg i juni och var 1,71 %. Genomsnittsräntan steg med 0,50 procentenheter från maj och var 0,78 procentenheter högre än i juni 2021. De ökade euriborräntorna förklarar merparten av ökningen av genomsnittsräntan på nya fritidsbostadslån. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån var senast högre i mars 2015. Det utestående beloppet av fritidsbostadslån var 4,6 miljarder euro i slutet av juni. På grund av den minskade utlåningen avtog årsökningen av det utestående beloppet och var i juni 6,7 %. Genomsnittsräntan på utestående fritidsbostadslån steg från maj och var 1,14 %. Utlåning De finländska hushållen lyfte

June 2022 saw a decrease in holiday cottage loan drawdowns from the year earlier1.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

In June 2022, Finnish households drew down new housing loans for the purchase of holiday homes (holiday cottage loans) to the value of EUR 126 million, which is 16% less than a year earlier in June. Holiday cottage loans were drawn down at an exceptionally high rate in 202o and 2021. Compared to the period before the pandemic, i.e. June 2019, drawdowns of holiday cottage loans were 35% higher in June 2022. The average interest rate on new housing loans for purchase of a holiday home rose in June, to stand at 1.71%. This was 0.050 percentage points higher than in May 2022 and 0.78 percentage points higher than in June 2021. The higher average interest rate on new loans for holiday cottages is explained mainly by the rise in Euribor rates. The average interest rate on these loans was last higher in March 2015. At the end of June, the stock of holiday cottage loans stood at EUR 4.6 billion. Due to the lower number of drawdowns, the annual growth rate of the stock slowed in June, to 6.7%.

Mökkilainoja nostettiin kesäkuussa vähemmän kuin vuosi sitten1.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2022 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 126 milj. euron edestä, mikä on 16 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon vuosina 2020 ja 2021. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 35 % enemmän kesäkuussa 2022. Uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko nousi kesäkuussa ja oli 1,71 %. Nousua oli 0,50 prosenttiyksikköä toukokuuhun verrattuna ja 0,78 prosenttiyksikköä vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Euriborkorkojen nousu selittää pääosan uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorkojen noususta. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli viimeksi korkeampi maaliskuussa 2015. Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 4,6 mrd. euroa kesäkuun lopussa. Vähentyneiden nostomäärien vuoksi kannan vuosikasvuvauhti hidastui kesäkuussa ja oli 6,7 %. Vapaa-ajanasuntolainojen kannan keskikorko nousi toukokuusta ja oli 1,14 %. Lainat Suomalaiset kotitaloud

ECB lanserar en stadga om jämställdhet, mångfald och inkludering26.7.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 26 juli 2022 ECB skriver under systemövergripande stadga för jämställdhet, mångfald och inkludering Hittills har 27 parter undertecknat stadgan Idag lanserade ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), tillsammans med 26 chefer för europeiska nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter, officiellt ECBS och SSM:s stadga.[1] De undertecknande parterna förbinder sig att deras institutioner ska påskynda arbetet för att främja arbetsmiljöer baserade på respekt och värdighet. De åtar sig också att säkerställa att arbetsplatserna är fria från alla former av diskriminering. ”Institutioner med mer mångfald och inkludering uppnår bättre resultat. Genom att förena våra individuella ansträngningar är vi ett steg närmare att bättre kunna reflektera över mångfalden hos de människor vi arbetar för”, sade ordförande Christine Lagarde. Genom att underteckna stadgan bekräftar alla deltagande institutioner att de är övertygade om att arbetsplatser med mångfald

ECB launches equality, diversity and inclusion charter26.7.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

ECB press release 26 July 2022 ECB signs system-wide charter upholding equality, diversity, and inclusion 27 signatories to date Today the President of the European Central Bank (ECB) officially launched the ESCB & SSM equality, diversity, and inclusion charter, together with the heads of 26 European national central banks and national competent authorities.[1] Signatories commit their institutions to accelerating efforts to promote working environments based on respect and dignity. They also commit to ensuring their workplaces are free from any form of discrimination. “More diverse and inclusive institutions yield better results. By uniting our individual efforts, we are one step closer to better reflecting the diversity of the citizens we serve,” President Lagarde said. By signing the charter, all participating institutions confirm their common understanding that diverse and inclusive workplaces enhance the performance and resilience of their institutions. The charter lays out shared

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom